Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

Social hållbarhet

Inom de närmaste åren kommer en EU-lag att träda i kraft, som förbinder företag att göra en så kallad Human rights due diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för att kartlägga, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. Denna utbildning handlar om hur du gör en HRDD enligt den kommande lagen och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Du får lära dig vad som ska undersökas samt hur risker ska hanteras och redovisas.

Inom EU förbereds nu en lagstiftning som kommer kräva att företag genomför en Human rights due diligence. Ett utkast till lag har tagits fram av Europaparlamentet och under våren 2022 kommer ett formellt lagförslag att presenteras av EU-kommissionen. Även om det formella förslaget inte är klart än vet vi redan nu hur det kommer att se ut i stora drag, eftersom det kommer att baseras på FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och parlamentets utkast. Lagen kommer även att täcka miljö och god styrning och i denna utbildning ger vi en översikt av lagen med fokus och djup på mänskliga rättigheter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vilka grundkrav och förutsättningar som gäller för att göra en Human rights due diligence (HRDD) i enlighet med FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och kommande EU-lag
 • Vad som ska undersökas vid en HRDD
 • Hur risken att inverka negativt på mänskliga rättigheter ska 1) identifieras och bedömas, 2) hanteras, 3) följas upp och 4) redovisas
 • Hur en HRDD genomförs – god praxis från ledande företag, svenska och internationella
 • Indikatorer för HRDD avseende policy, process och riskhantering
 • Det senaste inom utvecklingen av EU-lagstiftningen

Under utbildningen får du pröva att utföra centrala delar av en HRDD i ett fiktivt men verklighetsbaserat case.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Beslutsfattare och specialister inom hållbarhet, HR, compliance, juridik och ansvariga inom leverantörsled.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Grundkunskap om hur du genomför en HRDD med utgångspunkt i internationella ramverk och de universellt erkända mänskliga rättigheterna.
 • En överblick av den snabba juridiska utvecklingen, avseende HRDDs krav, på europeisk och global nivå.

Delar av utbildningen kommer att hållas på engelska.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till kursinnehållet
 • Introduktion av deltagarna i rummet och förväntningar på dagen

09.30 Grunder – Human rights due diligence (HRDD)
Under det första passet går vi igenom grunderna för en HRDD.

 • HRDD – från princip till praktik
 • Grunderna enligt de viktigaste internationella riktlinjerna; FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • Grunder i mänskliga rättigheter; hur de är relevanta för företag och exakt vilka som måste beaktas
 • Statens kontra företagens ansvar och roll

10.15 Paus

10.30 Grunder – Human rights due diligence (forts.)

11.15 HRDD i praktiken, god praxis och att undvika misstag
Under det andra passet går vi igenom vad en HRDD innebär i praktiken genom att studera god praxis, ledande företags erfarenheter och exempel. Vi tittar på framgångsfaktorer och typiska utmaningar. Deltagarna studerar case i smågrupper, reflekterar och delar erfarenheter.

 • God praxis
 • Typiska misstag och hur de kan undvikas
 • Genomgång av samtliga fyra delar av HRDD – bedöma, hantera, följa upp och redovisa – tillämpning i praktiken genom ledande företagsexempel

12.00 Lunch

13.00 HRDD i praktiken, god praxis och att undvika misstag (forts.)

13.30 HRDD i praktiken – övning
Under detta pass arbetar vi i mindre grupper där deltagarna får i uppgift att genomföra olika delar av en HRDD för ett fiktivt men verklighetsbaserat nordiskt företag med en global värdekedja. Deltagarna får analysera ett fall utifrån ett människorättsperspektiv och besvara typiska frågor som företag måste besvara i en HRDD. Efter övningen redovisar deltagarna sina lärdomar för den större gruppen, och drar gemensamma lärdomar. Deltagarna får:

 • Utföra första steget i en HRDD, identifiera och analysera människorättsrisker, bedöma ansvar, prioritera utifrån allvarlighetsgrad och föreslå åtgärder
 • Redovisa resultat och få feedback av andra deltagare och kursledare

15.00 Paus

15.15 Obligatorisk HRDD – snart att vänta
Under detta pass går vi igenom den juridiska utvecklingen inom EU. Vi går igenom processen – motiv, drivkrafter och process hitintills. Vi tittar på vad som kommer att hända kommande månader och år innan lagen träder ikraft. Vi tittar på innehållet i det första utkast till lag som kommit från parlamentet som täcker mänskliga rättigheter, miljö och god styrning. Vi diskuterar vad däri som är brett accepterat, vad som är kontroversiellt, och vad som är rimligt att förvänta sig i en slutlig lag. Under passet går vi även igenom andra europeiska länder som föreslagit eller antagit HRDD-lagar, såsom Frankrike och Tyskland, och vad som händer i Sverige och förutsättningar för en svensk lag.

 • Uppdatering och status för initiativet från EU-kommissionen om bindande HRDD.
 • Genomgång av innehåll utifrån europeiskt utkast till lag; mänskliga rättigheter, miljö och god styrning, vem gäller lagen för, hur långt sträcker sig ansvaret, vad måste företag faktiskt göra i en riskanalys, vad ska rapporteras, hur ska intressenter konsulteras etcetera.

16.30 Slutlig reflektion och avslut
Vi sammanfattar utbildningen och drar gemensamma lärdomar från dagen.

17.00 Utbildningen avslutas