torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Klimatutsläpp och kolinlagring i marksektorn – beräkna och sätta mål enligt GHG och SBTi

Klimat & energi

GHG-protokollet och Science Based Targets har uppdaterats med tilläggen Land Sector and Removals Guidance och FLAG Guidance. Det gör att det blir obligatoriskt för jord- och skogsbruk och andra verksamheter som inkluderar markanvändning och kolinlagring att göra klimatberäkningar och sätta klimatmål enligt dessa. Under denna utbildning får du lära dig att beräkna, rapportera, sätta mål och kommunicera enligt de nya ramverken.

Vetenskapen är entydig – jord- och skogsbruk spelar en avgörande roll i kampen för en 1,5 graders-värld. Tidigare har marksektorn inte inkluderats i standarder för klimatberäkningar och klimatmål. I och med att verksamheter med markanvändning och kolinlagring nu inkluderas ställs helt nya krav på dessa. 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Definition av markutsläpp och kolinlagring enligt Science Based Targets tillägg Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) och GHG-protokollets tillägg Land Sector and Removals Guidance (LSRG)
 • Vilka branscher och företag som omfattas av dessa riktlinjer
 • Krav på beräkningar och målformuleringar enligt de nya riktlinjerna
 • Möjligheter för berörda branscher att påskynda omställningen inom värdekedjan för att minska utsläppen och öka kolinlagringen
 • Vilka utsläppskällor som nu blir tydligt inkluderade i rapportering och varför de behöver inkluderas
 • Olika sätt att inkludera kolinlagring i rapportering och målsättning
 • Hur du sätter FLAG-mål
 • Hur du implementerar de nya principerna och verktygen från FLAG och LSRG i företagsstrategin 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Hållbarhetsansvariga/chefer, hållbarhets-analytiker, -samordnare och -koordinatorer, kommunikatörer med flera som verkar inom markintensiva branscher.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Förståelse för begrepp som carbon removal, land use change, land management, deforestation samt hur marknaden kommer förändras i takt med att guiderna får global spridning
 • Översikt kring de nya riktlinjerna: vilka verksamheter som berörs och vilka krav som ställs på dem
 • Tydlig och konkret vägledning i hur du använder guiderna i ditt företag
 • Kunskap i hur du sätter FLAG-mål och skapar en strategi för att nå dem
 • Kunskap i hur du redovisar kolinlagring på ett korrekt sätt enligt GHG-protokollet
 • Lära dig att kommunicera kolinlagring på ett transparent och trovärdigt sätt

Dela kursen

Program

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Praktisk info
 • Program
 • Check-in

09.15 Marksektorns betydelse

 • Markintensiva verksamheters roll i klimatomställningen
 • Utsläpp, förändrad markanvändning och potentialen till kolinlagring
 • Koppling till andra hållbarhetsaspekter

10.15 Kaffe

10.30 Land Sector and Removals Guidance (LSRG)
GHG-protokollets tillägg LSRG, avslutade sin pilotfas i början av 2023 och den slutgiltiga guiden kommer lanseras under året.

 • En tydlig definition av vilka utsläpp som ska ingå, samt hur förändrad markanvändning (land use change) beräknas introduceras i tillägget tillsammans med riktlinjer och krav för rapportering av kolinlagring
 • Koppling till GHG Corporate standard
 • Koppling till FLAG
 • Nya principer för markrelaterade utsläpp och beräkningar
 • Beräkning av kolinlagring och krav för dess rapportering 

12.00 Lunch

13.00 Forest, Land and Agriculture Guidance (FLAG) 
Från april 2023 är det obligatoriskt för företag som sätter ett mål enligt SBT att även sätta ett FLAG-mål om deras verksamhet och värdekedja befinner sig i berörda branscher. I detta separata mål ingår de markrelaterade utsläpp som tidigare inte definierats för ordinarie målsättning, samt kolinlagring som en nödvändig del av klimatomställningen för markintensiva verksamheter. Vi går igenom:

 • Varför, vad, vem och när
 • Vad som ingår
 • Hur du sätter ett mål

14.00 Exempel: ett företags FLAG-resa 
Ett exempel på ett företags beräkning och rapportering enligt LSRG följt av FLAG-målsättning, inklusive:

 • En screening över markutsläpp
 • Beräkning av kolinlagring som uppfyller kraven från LSRG
 • FLAG-målsättningen
 • Kommunikationen kring kolinlagring

14.30 Gruppövning: FLAG-screening

15.00 Kaffe

15.15 Återkoppling och reflektion kring gruppövning

15.45 Strategi och måluppfyllnad

 • Arbetet efter datainsamling och beräkning
 • Kontrollsystem för kravuppfyllnad inom kolinlagring
 • Åtgärdsanalys och strategi
 • Omvärldsbevakning

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut