Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

För att världen ska lyckas med Agenda 2030 och de globala målen är omställningen till hållbara transport och mobilitetslösningar av yttersta vikt. Här spelar alla aktörer i branschen en nyckelroll för att lyckas med en omställning i linje med de globala målen.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv för dig inom transportsektorn, med goda exempel inom bland annat beteende förändringar i resande privat och i tjänsten, nya lösningar i urbana miljöer som bilpooler, cyklar och kollektivtrafik, lösningar på landsbygden, fossiloberoende drivmedel, sunda arbetsvillkor och social hållbarhet i branschen.
• Hur du kan använda dig av metoden backcasting för att konkret arbeta med hållbarhetsmålen genom att utifrån målbilder ta fram strategier och konkreta åtgärdsplaner där ni kan göra störst skillnad, nå affärsframgång och riskminimera
• Hur du kan använda det nya open source-verktyget Future Fit Business Benchmark för att skapa en framtidssäkrad verksamhet i linje med Agenda 2030.
• Hur du kan kommunicera och skapa engagemang för ert arbete med Agenda 2030 hos intressenter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är verksam i transportsektorn, till exempel
• Chefer och hållbarhetsansvariga
• Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
• Offentligt anställda inom tranportsektorn
• Lärare och forskare
• Miljö- och hållbarhetschefer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:
• Få en tydlig, användbar och branschspecifik förståelse för de globala målen, baserat exempel och erfarenhetsutbyte.
• Få förståelse för hur de globala hållbarhetsmålen kan sättas i ett affärsstrategiskt sammanhang, baserat på relevanta forsknings- och affärsrelaterade publikationer
• Lära dig och träna på att använda metodiken backcasting för att strategiskt planera med de globala målen som utgångspunkt.
• Få en introduktion till verktyget Future Fit Business Benchmark för att arbeta med de globala målen.
• Få inspiration i form av goda exempel på omställning samt hur du skapar engagerande kommunikation, anpassat utifrån dina behov

Program

09.00 Välkomna och introduktion.
Överblick av dagen och en introduktion av deltagare och kursledare.

09.30 De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv
En genomgång av strategisk hållbar utveckling -systemperspektiv och backcasting. Deltagarna får här en genomgång av de globala målen med en kort sammanfattning av delmålen för respektive mål.

10.10 De globala målen – forskning och affärsfokus
En överblick av aktuell forskning kring de globala målen samt utvalda rapporter som tittar på de globala målens koppling till affärsmöjligheter och risker. Urvalet görs utifrån deltagarnas behov med ett tydligt tematiskt innehåll.

10.30 Övning: Att skapa engagemang och affärsfokus
Deltagarna får diskutera de globala målen och dess relevans för affärsmöjligheter nu och i framtiden samt hur vi kan skapa engagemang i branschen för att arbeta mot målen.

10.45 PAUS

11.00 Att planera från framgång del 1 – Nuläge
Syftet med detta pass är att börja använda metodiken backcasting för att utifrån de globala målen diskutera branschens nuläge. Introduktion till en Gapanalys.

11.20 Workshop nulägesanalys
I en workshop kommer deltagarna att få testa metoden i mindre grupper för att sedan redovisa och diskutera. Deltagarna kommer att göra en övergripande nulägesanalys – genom att titta på dagens situation i relation till 2030 utifrån värdekedjan.

12.00 LUNCH

12.45 Att planera från framgång del 2 – Skapa en målbild för 2030
En introduktion till hur backcasting kan användas för att skapa målbilder med utgångspunkt från de globala målen. Deltagarna får ta del av inspirerande exempel på lösningar som är relevanta för branschen.

13.15 Workshop: Målbild temaområde 2030
I en workshop får deltagarna träna på att skapa framgångsbeskrivningar för ett temaområde utifrån de globala målen 2030. Hur ser vårt resande och transporter ut när vi lever i linje med de globala målen? Övningen görs i mindre grupper för att sedan redovisas och diskuteras.

14.15 Att planera från framgång del 3: Smarta utvecklingsvägar mot målet
En introduktion till att använda backcasting för idégenerering – hur du frigör den kreativitet som krävs för att hitta lösningar och aktiviteter för att ta steg mot målbilden. I detta ingår även hur du kan strategiskt prioritera mellan olika handlingsalternativ för att hitta den snabbaste och lönsammaste vägen framåt.

14.45 PAUS

15.00 Future Fit Business Benchmark
I detta pass kommer deltagarna att få kunskap om verktyget Future Fit Business Benchmark som kan användas för att arbeta mot de globala målen i en verksamhet. Det görs genom en kort introduktion samt att deltagarna får göra en konkret övning utifrån ett branschrelaterat case.

15.45 Att kommunicera och engagera
Visa på hur man kan kommunicera och engagera medarbetare och intressenter i resan mot att nå de globala målen 2030. Passet innehåller inspirerande exempel och diskussion.

16.15 –16.30 Wrap-up – Sammanfattning och avslutande frågestund

Kursinformation

Datum: 8 maj 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
070-492 23 88
karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Lena Johansson
Lena arbetar som senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har drygt tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i företag och branschorganisationer både i Sverige och internationellt. Hon har genomfört uppdrag inom förändringsledning i många olika branscher; transport och logistik, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, bygg och fastighet, läkemedel samt finanssektorn. Lena har gedigen erfarenhet av att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta lösningar och nya vägar framåt samt att nå ut med budskap och samverka med intressenter.

Fler kurser för dig!

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Samhällsengagemang – Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom olika metoder för att mäta, hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, samlat in data och följer upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Minska er klimatpåverkan – så identifierar du genomförbara, effektiva och lönsamma åtgärder

Kraven ökar på företag och organisationer att snabbt minska klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp. Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka åtgärder i er verksamhet som ger störst effekt, är lättast att genomföra och vilken ekonomisk effekt dessa åtgärder får. Vi går igenom en steg- för steg-metodik för att ta reda på vad som krävs för att nå era klimatmål och hur du tar fram en färdplan för att nå nollutsläpp.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.