Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

För att världens ska lyckas med Agenda 2030 och de globala målen är en av grundpelarna att alla människor ges goda förutsättningar att leva, verka och bo i linje med de globala målen. Här är du som är med och skapar och förvaltar den byggda miljön en nyckelroll.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv för dig inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad, till exempel byggande, energi, stadsutveckling, socialt hållbart boende och ekosystemtjänster
 • Hur du kan använda dig av metoden backcasting för att konkret arbeta med hållbarhetsmålen genom att utifrån målbilder ta fram strategier och konkreta åtgärdsplaner där ni kan göra störst skillnad, nå affärsframgång och riskminimera
 • Hur du kan använda det nya open source-verktyget Future Fit Business Benchmark för att mäta och hantera framsteg mot en framtidssäkrad verksamhet
 • Hur du kan kommunicera och skapa engagemang för ert arbete med Agenda 2030 hos intressenter 

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen och samhällsbyggnad, till exempel

 • Chefer och hållbarhetsansvariga
 • Affärs- och produktutvecklare (och andra ansvariga/experter… exempelvis inköp, ekonomi, produktion)
 • Offentligt anställda inom samhällsbyggnad
 • Arkitekter och andra branschkonsulter
 • Lärare och forskare
 • Miljö- och hållbarhetschefer inom kommun, landsting och region

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska;

 • Få en tydlig, användbar och branschspecifik förståelse för de globala målen, baserat på relevanta forsknings- och affärsrelaterade publikationer.
 • Få förståelse för hur de globala hållbarhetsmålen kan sättas i ett affärsstrategiskt sammanhang
 • Lära dig och träna på att använda metodiken backcasting för att strategiskt planera med de globala målen som utgångspunkt.
 • Få en introduktion till verktyget Future Fit Business Benchmark för att arbeta med de globala målen.
 • Få inspiration i form av goda exempel på omställning samt hur du skapar engagerande kommunikation, anpassat utifrån deltagarnas behov

Program

09.00 Välkomna och introduktion.
Överblick av dagen och en introduktion av deltagare och kursledare.

09.30 De globala målen ur ett strategiskt hållbarhetsperspektiv
En strategisk genomgång av hållbar utveckling utifrån ett systemperspektiv med backcasting och hållbarhetsprinciper. Deltagarna får även en genomgång av de globala målen med en kort sammanfattning av delmålen för respektive mål.

10.10 De globala målen – forskning och affärsfokus
En överblick av aktuell forskning kring de globala målen samt utvalda rapporter som tittar på de globala målens koppling till affärsmöjligheter och risker. Urvalet görs utifrån deltagarnas behov med ett tydligt tematiskt innehåll.

10.30 Övning: Att skapa engagemang och affärsfokus
Deltagarna får diskutera de globala målen och dess relevans för affärsmöjligheter nu och i framtiden samt hur vi kan skapa engagemang i branschen för att arbeta mot målen.

10.45 PAUS

11.00 Att planera från framgång del 1 – Nuläge
Syftet med detta pass är att börja använda metodiken backcasting för att utifrån de globala målen diskutera branschens nuläge. Introduktion till en Gapanalys.

11.20 Workshop GAP-analys
I en workshop kommer deltagarna att få testa metoden i mindre grupper för att sedan redovisa och diskutera. Deltagarna kommer att göra en övergripande Gapanalys – genom att titta på dagens situation i relation till 2030.

12.00 LUNCH

12.45 Att planera från framgång del 2 – Skapa en målbild för 2030
En introduktion till hur backcasting kan användas för att skapa en målbild med utgångspunkt från de globala målen. Deltagarna får ta del av inspirerande exempel på lösningar i branschen och inom samhällsplaneringsområdet.

13.15 Workshop: Målbild temaområde 2030
I en workshop får deltagarna träna på att skapa framgångsbeskrivningar för ett temaområde uitfrån de globala målen 2030. Vad innebär det att bo, leva och verka i linje med de globala målen? Övningen görs i mindre grupper för att sedan redovisas och diskuteras.

14.15 Att planera från framgång del 3: Smarta utvecklingsvägar mot målet
En introduktion till att använda backcasting för idégenerering – hur du frigör den kreativitet som krävs för att hitta lösningar och aktiviteter för att ta steg mot målbilden. I detta ingår även hur du kan strategiskt prioritera mellan olika handlingsalternativ för att hitta den snabbaste och lönsammaste vägen framåt.

14.45 PAUS

15.00 Future Fit Business Benchmark
I detta pass kommer deltagarna att få kunskap om verktyget Future Fit Business Benchmark som kan användas för att arbeta mot de globala målen i en verksamhet. Det görs genom en kort introduktion samt att deltagarna får göra en konkret övning utifrån ett branschrelaterat case.

15.45 Att kommunicera och engagera
Visa på hur man kan kommunicera och engagera medarbetare och intressenter i resan mot att nå de globala målen 2030. Passet innehåller inspirerande exempel och diskussion.

16.15 –16.30 Wrap-up – Sammanfattning och avslutande frågestund

 

Kursinformation

Datum: 14 mars 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Lena Johansson
Lena Johansson arbetar som senior rådgivare på Sustain In Time (en del av Det Naturliga Steget) och har drygt tjugo års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete i företag och branschorganisationer både i Sverige och internationellt. Hon har genomfört uppdrag inom förändringsledning i många olika branscher; bygg och fastighet, energi, kemi, livsmedel och jordbruk, textil och kläder, transport och logistik, läkemedel samt finanssektorn. Lena har gedigen erfarenhet av att tillsammans med sina uppdragsgivare hitta lösningar och nya vägar framåt samt att nå ut med budskap och samverka med intressenter.

Fler kurser för dig!

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.