Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I mars 2018 publicerades ISO 45001:2018, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
• De tre dimensionerna av arbetsmiljö – fysisk, psykisk och social
• Arbetsmiljöledning – enligt ISO 45001 – innehåll, struktur och krav
• Skillnaden mellan ledningssystem och standard
• Den nya gemensamma standardstrukturen – High Level Structure
• Övergångsregler från OHSAS 18001 till ISO 45001
• Skillnader och likheter med ISO 14001, ISO 9001 och svensk arbetsmiljölagstiftning
• Utmaningar och möjligheter med den nya standarden
• Fällor att undvika
• Underlag för en gap-analys på hemmaplan

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få färdigheter och kunskaper för en framgångsrik implementering av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i din organisation enligt kommande ISO 45001.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ISO 45001 och arbetsmiljöarbete, till exempel:
– Arbetsmiljöchefer
– Arbetsmiljösamordnare
– Arbetsmiljöingenjörer
– Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchefer

 

Program

Dag 1

09.15 Välkomna 

09.30 Introduktion till arbetsmiljö, ledningssystem och standarder

 • Deltagarnas förväntningar och kursens upplägg
 • Arbetsmiljö – en central del av hållbarhet!
 • Vad och varför arbetsmiljö – fysiskt, psykiskt och socialt?
 • Verksamhetssystem vs standarder
 • Hur bra är ni som certifierade?

10.30 PAUS

10.45 ISO 45001 – en översikt och jämförelse

 • Den nya gemensamma standardstrukturen
 • Likheter och skillnader med nya ISO 9001 och ISO 14001
 • Jämförelse med OHSAS 18001 och svensk arbetsmiljölagstiftning

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 4: Organisationens förutsättningar – tolkningar och exempel

 • Förstår vi globala frågor och trender?
 • Våra intressenter och deras krav!
 • Flöden och processer

13.40 PAUS

13.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel

 • Att visa ledarskap och främja säkerhetskultur
 • Policy, värderingar och ambitioner
 • Roller, ansvar och befogenheter
 • Betydelsen av ”Ansvarighet” och ”Samverkan”

14.30 PAUS

14.50 Kapitel 5: Ledarskap – tolkningar och exempel (forts.)

15.30 PAUS

15.40 Kapitel 6 – Planering – tolkningar och exempel

 • Risker och möjligheter – har vi en metodik som fungerar?
 • Skillnaden mellan fara och risk
 • Mål och handlingsplaner – arbeta in arbetsmiljötänk i processerna!
 • Möt arbetsmiljölagstiftningen!

16.30 Kursdagen avslutas

Dag 2

08.30 Sammanfattning och reflektion dag 1

08.40 Kapitel 7: Stöd – tolkningar och exempel

 • Vilka resurser och kompetenser behöver vi?
 • Vad menas med tyst kunskap?
 • Medvetenhet och säkert beteende
 • Effektiv kommunikation, tänk mångfald!
 • Dokumentation – inte för mycket, inte för lite

09.30 PAUS

09.50 Kapitel 8: Verksamhet – tolkningar och exempel

 • Planera och styr processerna med arbetsmiljö i fokus!
 • Fokusera på att göra rätt från början!
 • Inköp, entreprenörer och outsourcing – vad kan vi styra och kräva?
 • Beteende vid ändringar och nödlägen

10.40 PAUS

10.50 Kapitel 8: Verksamhet (forts)

12.00 LUNCH

13.00 Kapitel 9: Prestanda – tolkningar och exempel

 • Vad behöver vi mäta och analysera?
 • Det moderna synsättet på interna revisioner!
 • Ledningens genomgång – hur går det med arbetsmiljöarbetet?

13.40 PAUS

13.50 Kapitel 10: Förbättringar – tolkningar och exempel

 • Metodik för att hantera aj och oj!
 • Finn grundorsaken och skapa en lärande organisation
 • Process för ständig förbättring!

 
14.30 PAUS

14.50 Övningar: verkliga situationer och kraven i ISO 45001:2018

15.45 PAUS

15.40 Sammanfattning: vilka är de största utmaningarna på hemmaplan efter kursen

16.30 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 13-14 november 2018
Tid: Dag 1 09.30–16.30, Dag 2 08.30-16.30
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Martin Freed
Martin Freed är civilingenjör och konsult på Effort Consulting AB. Han är professionell utbildare och är en mycket uppskattad pedagog och inspiratör. Martin har spetskompetens inom ledarskap, verksamhetssystem och hållbarhet. Martin är medlem i Swedacs tekniska kommitté för arbetsmiljö och följer utvecklingen av ISO 45001 på nära håll. Martin belyser det systematiska arbetsmiljöarbetet från såväl chefs- som medarbetarperspektivet.

 

Fler kurser för dig!

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkande är ett krav i ISO14001, ligger till grund för miljövarudeklarationer, EPD:er, utgör en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Antikorruption och affärsetik i praktiken

Medvetenheten kring de stora problem som korruption medför lokalt och globalt växer snabbt. Denna utbildning ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att själv kunna arbeta effektivt med antikorruption. Vi går igenom det juridiska ramverket, hur du förebygger korruption, upptäcker korruption, skapar en användbar policy, tar fram en kraftfull policy, skapar medvetenhet och sätter mål, rapporterar och följer upp antikorruptionsarbetet.