Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden

Skyddet för arter regleras i Sverige genom artskyddsförordningen. Denna utbildning ger dig det senaste inom aktuell lagstiftning och kunskap i praktisk tillämpning av artskydd. Under utbildningen går vi igenom hur man bör genomföra utredningar om artskydd i till exempel tillståndsprövning av verksamheter och planeringsprocesser, samt bedömningar i tillstånds- eller tillsynsärenden.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vilka lagar och regler som gäller för artskydd och syftet med lagstiftningen
 • Hur reglerna ska användas och skiljer sig åt för tillståndsprövning av verksamheter och planeringsprocesser
 • Hur aktuell lagstiftning och praxis påverkar det praktiska arbetet med artskydd
 • Vilket kunskapsunderlag som behövs för att utreda artskyddsfrågor och vilken detaljeringsgrad som är nödvändig
 • Vad betyder egentligen begreppet ”kontinuerlig” ekologisk funktion

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som arbetar i planerings- och tillståndsprocesser.
 • Dig som arbetar på myndighet med prövning och tillsyn av verksamheter eller med samhällsplanering
 • Dig som arbetar med inventeringar eller bedriver verksamhet och därigenom kommer i kontakt med artskydd.
 • Dig som vill ha en gedigen kunskapsgrund att verka utifrån och samtidigt få möjlighet att fördjupa dig i artskyddsfrågorna.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna

 • God kunskap om aktuell lagstiftning och viktiga rättsfall
 • Praktiskt kunskap om hur man arbetar med artskydd i praktiken
 • Kunskap hur man genomför utredningar för att kunna göra bedömningar om hur en verksamhet påverkar berörda arter.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion, dagens program och välkomstövning.

09.20 Artskyddets juridik och praktik
– Artskydd, utblick och sammanhang. Vi går igenom vilka lagar som berörs och vad som är syftet med denna lagstiftning.

Vi tar upp fall som rör både tillståndsprövning av verksamheter och planeringsprocesser.

10.00 Paus

10.20 Genomgång av lagutrymmen
Vi fortsätter med genomgång av lagutrymmen och beskrivning av relevanta rättsfall och vad dessa har för implikationer i det praktiska arbetet med artskydd.
 

11.30 Frågor gällande juridik och praktik

– Oklarheter i lagstiftningen
–  Frågor från deltagare

12.00 Lunch


13.00 Biologiska bedömningar av arter

Vi går igenom hur ni ska tänka när ni står inför att utreda artskyddsfrågor. Passet är ett praktiskt pass där vi fokuserar på frågor som:
– Vilket kunskapsunderlag är nödvändigt?
–  Hur bedömer vi om en art har gynnsam bevarandestatus?
– Tidsplanering, när på året behöver inventeringar genomföras?

Under passet tar vi upp exempel på åtgärder som kan genomföras för att säkerställa att berörda arters levnadsförhållanden inte påverkas negativt. Vi går igenom artgrupp för artgrupp: bland annat fåglar, grod- och kräldjur, kärlväxter.

 

15.00 Paus

15.30 Workshop

Under en workshop delar vi erfarenheter med varandra där du som deltagare gärna får ta med dig egna frågor och erfarenheter som kan vara en del i diskussionen.

16.30-17.00 Sammanfattning – reflektioner- Avslut

Utbildningsledare

Tim Schnoor
Tim Schnoor, miljövetare och fil. Dr. i ekologi, är konsult på Ekologigruppen AB och har stor erfarenhet av att arbeta med artskydd och ekologisk kompensation i planprocesser. Bland annat har han arbetat med kompensationsutredningar för detaljplaner och stöttat kommuner i arbetet med att ta fram strategier för kompensation. Han projektledde också två uppdrag som gjordes inom ramen för den statliga utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:24). Tim ingår också i ett tvärvetenskapligt forskarteam på KTH som studerar etiska och juridiska aspekter av ekologisk kompensation.

Per Collinder
Per är naturvårdsekolog på Ekologigruppen. Per har lång erfarenhet av frågor om biologisk mångfald i planeringsprocessen och åtgärder för att skydda arter och miljöer utifrån lagstiftningen i Miljöbalken. Han har arbetat med artskydd och ekologiska kompensationsåtgärder tillsammans med stora aktörer som Trafikverket och Svensk kärnbränslehantering.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.