Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.

Denna utbildning har stort fokus på att ge dig kunskaper i vilka metoder och tillvägagångssätt som finns för att lyfta ett utsatt område utifrån dess specifika förutsättningar och problematik. Du får även många goda exempel på områden som har haft en god utveckling efter insatser och vilka insatser som har haft avgörande betydelse.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:


Kartläggningar och analys i utsatta områden
Hur du tar fram en nuläges- och platsanalys av de utmaningar och förutsättningar som finns i området och hur du möter dessa. Vi diskuterar olika sätt att mäta och följa upp utvecklingen.

Dialog och delaktighet
Olika metoder för boendedialog och delaktighet och hur du kan veta vilka metoder som du bör använda utifrån de förutsättningar som området har.


Hur du kan arbeta med samverkans- och stadsutvecklingsmodellen BID
Hur du kan arbeta med tillsammans med andra fastighetsägare och med BID, Business Improvement District, för att skapa trygga, trivsamma och välfungerade platser.


Brottsförebyggande förvaltande för fastighetsägare
Hur du som fastighetsägare eller kommunal förvaltare kan arbeta med brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön.


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete i utsatta bostadsområden, till exempel:

 • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare
 • Preventionssamordnare och trygghetssamordnare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Hållbarhetsstrateger, hållbarhetschefer och hållbarhetsutvecklare
 • Projektledare med inriktning hållbarhet inom kommunala och regionala förvaltningar


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration till det dagliga arbetet
Att få kunskaper och färdigheter i hur man kan skapa en positiv områdesutveckling för att lyfta utsatta bostadsområden.

Utbildningen genomförs i samarbete med Fastighetsnytt Akademi

Program

PROGRAM

09:00 Välkomnande och introduktion

 

09:15 Kartläggningar och problembild 

 • Hur du tar fram en nulägesanalys och problembild baserat på olika perspektiv
 • Platsanalyser och stadsutveckling, vad har platsen för förutsättningar i form av fysiska-, sociala-, demografiska värden m.m., vad är platsens funktion idag, vad är platsens identitet, hur kan den utvecklas utifrån de förutsättningar som finns?
 • Goda exempel på områden som har haft en positiv utveckling och hur de har tagit sig dit

10:15 Kaffe

 

10:30 Dialog och delaktighet

 • Vad är en medborgardialog och boendedelaktighet? En beskrivning av bakgrunden till- och fördelarna med dialogarbete
 • Olika metoder för boendedialog
 • Praktiska exempel på hur dialogarbetet kan gå till och exempel på framgångsrika dialogprojekt


12:00 
Lunch

 

13:00 BIDS – metod och verktyg för samverkan 

 • Genomgång av konceptet BIDS, Business Improvement District – i svensk tappning, en samverkansmodell för att skapa trygga, trivsamma och välfungerade platser.
 • Olika metoder och verktyg för områdesutveckling genom BIDs och samverkan
 • Hur kan man arbeta med platssamverkan? Vad är platssamverkan och vilka metoder går att applicera?

 

14:00 Brottsförebyggande förvaltande för fastighetsägare
Hur du som fastighetsägare, eller kommunal förvaltare kan arbeta med brottsförebyggande åtgärder i den fysiska miljön. Brottsförebyggare, med lång erfarenhet av brottsförebyggande arbete presenterar metoder, vad du som fastighetsägare ska tänka på vid förvaltandet, vid nyproduktion eller renovering vad avser trygghetsåtgärder. Hur kan du med enkla medel och åtgärder skapa miljöer som är stimulerande och trivsamma och samtidigt förebygger brott.

15:00 Kaffe

 

15:15 Workshop – Hur kan vi möta våra utmaningar gemensamt?
Deltagarna delas in i små grupper där de får chansen att diskutera och få hjälp med sina respektive lokala utmaningar. Syftet är att deltagarna ska få chansen att få perspektiv, tips och råd gällande sina utmaningar i socialt utsatta områden och stadsdelar.

16:45 Vi avrundar dagen med gemensamma reflektioner

 

17:00 Kursen avslutas

 

Kursinformation

Datum: 19 mars 2020
Tid:
09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Oliver Berger
Oliver Berger är samhällsplanerare och projektledare på Urban Utveckling. Han har en master i samhällsplanering och arbetar i socioekonomiskt utsatta områden ur olika perspektiv. Han har bland annat genomfört kartläggningar av segregation, medborgardialoger och utvärderingar av trygghetsåtgärder i ett stort antal socialt utsatta bostadsområden över hela Sverige. Oliver arbetar även löpande med platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av de BID-inspirerade fastighetsägarföreningarna Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Skärholmens Fastighetsägare.
Anna Degerfeldt
Anna Degerfeldt är socialantropolog och projektledare på Urban Utveckling. Hon arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor i den BID-inspirerade föreningen Fastighetsägare i Järva, som bland annat inkluderar Tensta, Rinkeby och Husby. Anna har också arbetat med delaktighet och boendedialoger i ett stort antal förstudier och dialogprocesser åt både kommuner och fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige, från Arvidsjaur till Trelleborg. Hon har läst en master i socialantropologi på Stockholms och Wiens Universitet.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.