Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur företag och offentlig sektor kan påverka barns rättigheter positivt och negativt genom till exempel;
  – föräldrars arbetsvillkor
  – ett skadligt utnyttjande i verksamheten
  – att företags produkter och tjänster skadar eller gör gott för barn
  – att organisationens kommunikation och marknadsföring bidrar till sunda värderingar
  – att kapitalöverskott placeras på ett ansvarsfullt sätt med fokus på barnets bästa
 • Hur du analyserar företagets påverkan på barn längs hela företagets värdekedja
 • Hur du identifierar potentialen för hur din organisation kan verka för barns bästa
 • FN:s barnkonvention och barnrättsprinciper för företag – ”Children’s Rights and Business Principles” som FN Global Compact har tagit fram tillsammans med Rädda Barnen och Unicef
 • Metoder och verktyg för att inarbeta barnrättsperspektivet i verksamhetens befintliga hållbarhetssystem och processer, utifrån Child Rights Impact Assessments metodik
 • Hur du kan arbeta proaktivt för att möta allmänhetens och lagstiftarens ökade krav
 • Att inarbeta barnrättsaspekter i befintliga planerings-, verksamhets- och budgetprocesser

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för arbete med social hållbarhet och barns rättigheter och behöver kunskaper i hur du kan arbeta systematiskt och integrerat för att skydda barns rättigheter och arbeta för barns bästa i er verksamhet.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskaper och färdigheter för att ta utgångspunkt i barns behov och rättigheter vid planering och ledning av den egna verksamheten

Program

PROGRAM

09.00-09.15 Välkomnande och introduktion
Introduktion till barnrättsperspektivet som central del av långsiktig hållbar utveckling.

09.15-09.30 Interaktiv incheckning
Incheckning där vi ser vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man arbetar med barns rättigheter idag.

09.30-10.15 Barnets rättigheter enlig FN:s barnkonvention och innebörden för företag och offentliga verksamheter
Övergripande introduktion till barns behov och rättigheter enligt FN:s Barnkonvention. Vi går igenom barnkonventionens krav och ansvar för både privata och offentligt finansierade aktörers verksamheter samt hur man kan möta och leva upp till dessa.

10.15  Kaffe

10.30-11-15 FNs Global Compacts Barnrättsprinciper
Genomgång av FNs Global Compacts Barnrättsprinciper för företag

11.15-12.00 Gruppövning – utmaningar och möjligheter att arbeta med Barnrättsprinciperna i praktiken
Vi arbetar med utmaningar samt möjligheter att adressera barnets bästa utifrån några av Barnrättsprinciperna för företag, bland annat kopplat till företags HR, marknadsföring, produkt- och tjänsteleveranser, kapitalförvaltning.

12.00  Lunch

13.00-14.00 Gemensam reflektion kring hur barnets bästa kan inarbetas i olika affärsverksamheter
Presentation av gruppernas diskussioner och reflektioner, samt gemensam diskussion.

14.00-15.00   Faktorer för framgång med barnets bästa kopplat till den egna verksamheten
Presentation av framgångsfaktorer för ett medvetet barnrättsfokus inom hållbar utveckling samt fördjupande kommentarer kring redovisade grupparbeten.

15.00 Kaffe

15.15-15.30  Child Rights and Business modell Child Rights Impact Assessment
Presentation av Child Rights Impact Assessment som metod att inarbeta ett medvetet barnrättsperspektiv i företagets lednings- och hållbarhetssystem. Child Rights and Business har tillsammans med Accenture utvecklat en modell för hur CRBP kan implementeras. Under denna presentation ger vi ingående exempel på hur processen tillsammans med företag kan se ut och hur ett företag kan inarbeta ett medvetet barnrättsperspektiv i den egna verksamheten.

15.30-16.30  Hur kan Barnets bästa inarbetas och spela roll i olika delar av befintlig verksamhet; hos företag och i offentlig sektor
Barnets bästa i leverantörsled, kravställan vid anbudsinbjudan/offert, löpande kvalitetssäkring samt i verksamhetens hållbarhetsrapportering.

16.30 Summering och avslutning
Summering av dagen och inspiration till kursdeltagarna att initiera barnrättsfokuserade förändringsprocesser efter avslutad kur

16.45 -17.00 Avslutning och utvärdering av dagen

Kursinformation

Datum: 18 mars 2020
Tider: 09.00-17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Malin Dahlberg Markstedt
Malin Dahlberg är jurist och manager för ”Child Rights and Business” på Rädda Barnen och specialist på social hållbarhet och barnrättsfrågor. Hon har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren. Malin har ett långt förflutet både från myndigheter som Regeringskansliet, Barnombudsmannens stab och offentlig förvaltning (Socialroteln vid Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting) samt barnrättsorganisationer där Malin bland annat har varit Generalsekreterare för Global Child Forum och ledamot av World Childhood Foundations Advisory Board.