Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1 med grönbakgrund Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Många arbetsmoment i arbetsmiljön innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. För att kunna göra riskbedömning av dessa kemikalier eller kemiska riskkällor måste du enligt lagstiftningen AFS 2018:1 kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

En hel del ämnen är belagda med hygieniska gränsvärden, men det är inte alla produkter som berörs – med denna kurs får du lära dig hur du bedömer detta – du blir mer effektiv!

Vi går igenom hjälpverktyget Stoffenmanager, som är ett internetbaserat beräkningsprogram utvecklat i Nederländerna. Stoffenmanager är ett av fyra modelleringsverktyg som arbetsmiljöverket hänvisar till som hjälpverktyg, för att bedöma exponeringen vid användandet av kemisk produkt. Stoffenmanager kan användas vid grova beräkningar av exponeringshalter och/eller för additiva hygieniska effekter.

Denna utbildning ger dig en arbetsgång, förslag på verktyg, samt vägleder dig, så att du effektivt kan avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Syftet med lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
– Vilka faktorer som påverkar exponeringen och produktens aggregationstillstånd
– Prioriterad arbetsgång, det vill säga hur du bör gå tillväga vid bedömning
– Stoffenmanager, som är ett internetbaserat beräkningsprogram, för att bedöma exponeringen vid hantering av kemisk produkt
– När och hur exponeringsmätningar ska utföras
– Dokumentation vid utredningar/mätningar av hygieniska gränsvärden
– När du är skyldig att vidta åtgärder

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Skyddsombud
– Miljöchefer och miljöansvarige
– Miljösamordnare
– Personer med ansvar för skydd och säkerhet
– Personer som ska delta vid riskbedömningar
MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd utbildning ska du som deltagare:
– Ha goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
– Kunna göra beräkningar via Stoffenmanager
– Kunna avgöra om luftkvalitén är godtagbar
– Kunna dokumentera utredning för hygieniska gränsvärden

 

Program

9.00 Välkomna och Introduktion

9.15 Vilka produkter berörs av kraven i lagstiftningen
–  Syftet med lagstiftningen
–  Faktorer som påverkar exponeringen
–  Uppgifter att jobba med

10.30 PAUS

10.45 Arbetsgång, hur du bör gå tillväga vid bedömningen 
–  Prioriterad arbetsgång
–  Stoffenmanager

12.00 LUNCH

13.00 Arbetsgång (fortsättning) 
– Fortsättning Stoffenmanager
– Arbetsuppgift

14.45 PAUS

15.00 Exponeringsmätningar, dokumentation och åtgärder
– När ska du göra Exponeringsmätning
– Vad ska dokumentation av hygieniskt gränsvärdesutredning innehålla
– Vilka åtgärder ska tas och när?

16.30  Avslutande diskussion och reflektioner

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 7 maj 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Anna Hannukka
Anna jobbar som kemikaliekonsult på Explizit Environment. Hon är utbildad inom strategiskt miljöarbete och har sedan tidigare erfarenhet av att sammanställa byggvarudeklarationer, klimatredovisningar och utföra internrevisioner enligt ISO 14001 och 9001. I sin nuvarande roll som kemikaliekonsult arbetar Anna främst med arbetsmiljö och kemikalielagstiftning med fokus på kemiska riskkällor och har uppdrag inom bland annat granskning och bedömning av kemiska produkter, klassificering samt riskbedömning. Anna har i sin roll utvecklat en gedigen kunskap i att tolka och bedöma hygieniska gränsvärden och har utbildat verksamheter i riskbedömning och bedömning av hygieniska gränsvärden.

 

 

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.