Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Biologisk mångfald har hittills inte tagit lika stor plats i miljödebatten som frågor som rör klimat, energi och resurseffektivitet. Med alltmer alarmerande siffror om med vilken hastighet arter försvinner från planeten kommer nu mer och mer riktlinjer och påtryckningar från lagstiftare och myndigheter för hur samhällsplanering ska gynna biologisk mångfald. Allt fler företag kan och vill ta mer ansvar i frågan.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
1. Därför ska du arbeta med biologisk mångfald i din verksamhet
– Lagkrav och nationella och globala mål
– Ekosystemtjänster, good will och marknadsföring

2. Kartläggning av påverkan på biologisk mångfald
– Att kartlägga biologiska värden med hjälp av tillgängliga data
– Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster
– SIS-standard för naturvärdesinventering SS 199000
– Hur du identifierar er verksamhets påverkan på biologisk mångfald

3. Fysisk planering – att arbeta med direkta åtgärder för bevarande av biologisk mångfald
– Bevarande av natur
– Skötsel av egen mark – så stärker du den biologiska mångfalden
– Grön infrastruktur – platsens biologi i ett lokalt sammanhang
– Kompensationsåtgärder – åtgärder för att kompensera förlust av biologisk mångfald

4. Att arbeta med indirekta åtgärder
– Upphandling och inköp med hänsyn till biologisk mångfald
– Naturreserurseffektivisering för minskat ekologiskt fotavtryck

5. Att mäta och följa arbetet med biologisk mångfald
– I ledningssystem
– I hållbarhetsredovisning
– Kopplat till Globala mål nr 15

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Miljöchefer, hållbarhetschefer, miljöstrateger, planerare, landskapsarkitekter, ansvariga för skötselfrågor på kommunal mark, lantbrukare, skogsägare 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att alla deltagare ska få verktyg för att jobba med att främja biologisk mångfald, på olika nivåer, i sin roll och respektive profession.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till biologisk mångfald. Begrepp och problembild.

09.15 Varför ska vi värna biologisk mångfald?
Vi går igenom olika incitament för att värna biologisk mångfald; nationella samt globala mål, nyttan med att bevara mångfalden och förlusten i att minska den, samt lagkrav och etik. Vi går igenom vilka incitament som finns för just din organisation.

10.00 Paus

10.30 Metoder för att bedöma påverkan på biologisk mångfald
För att förstå utgångspunkten för åtgärder och förbättringar behövs kartläggning av befintliga biologiska värden. Vi går igenom tillgängliga underlag, metoder och SIS-standard för att kartlägga natur och biologisk mångfald. Därefter går vi igenom hur verksamheter påverkar eller kan komma att påverka den biologiska mångfalden, via upphandling, skötsel av egen mark samt exploatering. Mitt i passet bryter vi för en kortare övning.

11.45 Walking lunch: stadsvandring med urban biodiversitet
Kursledarna Håkan och Marie guidar i den urbana närmiljön och berättar om goda exempel och förbättringspotential under vandringen. Vi genomför en övning där kursdeltagarna själva får fundera över lämpliga förbättringar av befintlig miljö utifrån en sårbar arts behov.

13.15 Direkta åtgärder för att gynna biologisk mångfald
Allt som tar mark i anspråk kan påverka biologisk mångfald i olika grad. Urbaniseringen och en växande befolkning sätter press både på landsbygd som ska leverera tjänster och resurser, men också på våra städer som ska bli både tätare och grönare. Vid fysisk planering finns stora möjligheter att värna den biologiska mångfalden via skydd, skötsel och grön infrastruktur. Konkreta exempel från landsbygd till stad och från norr till söder ger underlag för generella slutsatser.

15.00 Fika

15.15 Indirekta åtgärder för att gynna biologisk mångfald
Ett minskat ekologiskt fotavtryck gynnar biologisk mångfald. Hur kan upphandling och inköp ske med hänsyn till orangutanger och tretåig hackspett? Vi går igenom hållbara alternativ och indirekta åtgärder kopplade till biologisk mångfald. Under passet gör vi en övning där vi ser hur din organisation påverkar den biologiska mångfalden genom upphandling av varor och tjänster.

16.00 Systematik och uppföljning
De flesta företag har ambitiösa ledningssystem för att jobba allt hållbarare. Vi går igenom hur man kan inkludera biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet och hur man kan följa upp och mäta arbetet för att få med det i miljö- och hållbarhetsredovisningar.

16.30 Sammanfattning
Vi sammanfattar genomförda övningar och tittar på hur du kan jobba med biologisk mångfald utifrån dina förutsättningar och hur man kan hantera olika problem som uppstår.

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 19 november 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City (exakt adress meddelas i kallelse)
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
070 492 23 88
karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Marie Kristoffersson
Marie Kristoffersson är miljökonsult på Calluna AB med stor erfarenhet av att driva naturvårdsfrågor i olika typer av organisationer och uppdrag. Som tidigare kommunekolog, parkchef och miljöstrateg har hon ett brett perspektiv på naturvård i den kommunala sektorn från strategisk planering till genomförande och drift. Marie har även arbetat ideellt med biologisk mångfald inom Naturskyddsföreningen och Södra skogsägarna. Marie har ett helhetsperspektiv på biologisk mångfald och ett stort intresse för integrerade lösningar som kan uppfylla flera mål samtidigt.

Håkan Andersson
Håkan Andersson är ekolog och insektsexpert på Calluna AB. Han har jobbat som naturmiljökonsult i snart 15 år, och har varit med och tagit fram åtgärder för att gynna allt från små insekter till stora däggdjur i samband med fysisk planering. På ett pedagogiskt sätt kan han visa och förklara nyttan för livets olika former, som till följd av små åtgärder så som uppsättning av bioholkar och skapande av faunadepåer får en chans att finnas till även i urbana miljöer. Håkan har god vana vid att undervisa på universitetsnivå, att genomföra naturguidningar och hålla föreläsningar för många olika intressegrupper.

Fler kurser för dig!

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Artskydd – praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden

Skyddet för arter regleras i Sverige genom artskyddsförordningen. Denna utbildning ger dig det senaste inom aktuell lagstiftning och kunskap i praktisk tillämpning av artskydd. Under utbildningen går vi igenom hur man bör genomföra utredningar om artskydd i till exempel tillståndsprövning av verksamheter och planeringsprocesser, samt bedömningar i tillstånds- eller tillsynsärenden.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.