Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Regelsystemet om byggande och tillstånd rörande buller
 • Hur koppling mellan miljöbalken och PBL fungerar
 • Vad du behöver beakta när det gäller buller i samband med nybyggnation eller ny planering, så som lokalisering, utformning och placering
 • Vilka bullerdämpande åtgärder för trafik- och industribuller du kan tillämpa
 • Vad som påverkar hur ljud sprider sig – kort om ljudutbredning
 • Hur du mäter och beräknar buller och vad som är lämpligt att göra i olika skeden
 • Exempel ur både rättspraxis likväl som exempel från praktiken av hantering av buller

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Det här är utbildningen för dig som exempelvis;

 • nyligen börjat stöta på miljöjuridik och bullerfrågor i ditt arbete
 • ansvarar för miljöfrågor
 • arbetar som verksamhetsutvecklare
 • exploateringsansvariga
 • jobbar med fastighetsutveckling eller arkitekter på kommun eller privat

Kursen passar även dig som är lite mer erfaren, och vill få en uppdatering på området då många regler i miljöbalken och PBL har ändrats på senare tid.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få god inblick i bullerreglerna och förstå hur de tillämpas.

Program

09.00    Välkomnande och introduktion

09.15    Juridiskt avsnitt (inklusive paus 10.30)
– Genomgång av regelsystemet om byggande och tillstånd
– Arbete med miljöbalken och PBL
– Genomgång av buller i samband med nybyggnation och ny planering
– Exempel ur rättspraxis och exempel hur riktvärden har tillämpats
– Framtidsspaning

12.00    LUNCH

13.00    Praktiskt avsnitt (inklusive paus 14.30)
– Grundläggande om ljud, buller och begrepp
– Genomgång hur du mäter och beräknar buller
– Arbete med vad som är lämpligt att göra i olika skeden
– Praktiska exempel
– Tid för frågor och diskussion

16.30    Avslut

Utbildningsledare

Caterina_CarremanCaterina Carreman
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Lisa Johansson
Lisa Johansson är teknisk licentiat inom akustik och har över 15 års erfarenhet inom akustik med specialistkompetens inom omgivningsbuller. Hon har arbetat med ett stort antal infrastrukturprojekt, detaljplaner och prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet åt både offentliga och privata kunder. Utöver bullerutredningar i olika skeden håller Lisa ofta kurser och föredrag om buller för kommuner och privata företag. Hon har även undervisat vid KTH.

Fler kurser för dig!

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(träder i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.