Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Regelsystemet om byggande och tillstånd rörande buller
 • Hur koppling mellan miljöbalken och PBL fungerar
 • Vad du behöver beakta när det gäller buller i samband med nybyggnation eller ny planering, så som lokalisering, utformning och placering
 • Vilka bullerdämpande åtgärder för trafik- och industribuller du kan tillämpa
 • Vad som påverkar hur ljud sprider sig – kort om ljudutbredning
 • Hur du mäter och beräknar buller och vad som är lämpligt att göra i olika skeden
 • Exempel ur både rättspraxis likväl som exempel från praktiken av hantering av buller

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du behöver inte ha några förkunskaper inom området. Det här är utbildningen för dig som exempelvis;

 • nyligen börjat stöta på miljöjuridik och bullerfrågor i ditt arbete
 • ansvarar för miljöfrågor
 • arbetar som verksamhetsutvecklare
 • exploateringsansvariga
 • jobbar med fastighetsutveckling eller arkitekter på kommun eller privat

Kursen passar även dig som är lite mer erfaren, och vill få en uppdatering på området då många regler i miljöbalken och PBL har ändrats på senare tid.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få god inblick i bullerreglerna och förstå hur de tillämpas.

Program

Program

09.00    Välkomnande och introduktion

09.15  Juridiskt avsnitt (inklusive paus 10.30)
– Genomgång av regelsystemet om byggande och tillstånd
– Arbete med miljöbalken och PBL
– Genomgång av buller i samband med nybyggnation och ny planering
– Exempel ur rättspraxis och exempel hur riktvärden har tillämpats
– Framtidsspaning

12.00    LUNCH

13.00  Praktiskt avsnitt (inklusive paus 14.30)
– Grundläggande om ljud, buller och begrepp
– Genomgång hur du mäter och beräknar buller
– Arbete med vad som är lämpligt att göra i olika skeden
– Praktiska exempel
– Tid för frågor och diskussion

16.30    Avslut

Kursinformation

Datum: 16 januari 2020
Tid: 09.00–16.30
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Caterina_CarremanCaterina Carreman
Caterina Carreman är advokat på Foyen Advokatfirma. Hon är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt, med stort fokus på Plan-och bygglagen. Hon arbetar med tillstånd för miljöfarliga verksamheter, miljöansvar, detaljplaner, bygglov samt olika myndighetsgodkännanden. Hon har erfarenhet av flera olika branscher och är just nu involverad i flertalet vindkraftsprojekt.

Magnus Tiderman
Magnus är civilingenjör från Luleå tekniska universitet med inriktning signalbehandling/
ljuddesign. Han har 12 års erfarenhet av bygg- och akustikrelaterad verksamhet och är specialiserad på ljudfrågor rörande infrastruktur, industri- och byggverksamhet. Magnus arbetar med bland annat detaljplanfrågor, tillståndsfrågor, bullerkartläggning av infrastruktur, industrier och byggarbetsplatser, projektering i samband med ny-, om- och tillbyggnation av bostäder, kontor och utbildningslokaler, samt ljudmätningar och produktutveckling. Magnus arbetar med både stora och små aktörer i branschen och bland beställare finns bygg- och fastighetsbolag, industrier, myndigheter, kommuner, arkitekter och bostadsrättsföreningar.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.