Delningsekonomi – så skapar du resurseffektiva affärsmodeller i din verksamhet

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy och peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärsmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Delningsekonomins framväxt innebär stora möjligheter och utmaningar för såväl näringsliv som offentlig sektor. För etablerade företag kan det betyda att de utmanas i grunden när nya aktörer med nya affärsmodeller tar marknadsandelar. Men samtidigt innebär det att nya möjligheter öppnar sig för de som lyckas applicera delningsekonomin i sin verksamhet. För offentliga verksamheter finns stora möjligheter till ökad resurseffektivitet, social och miljömässig hållbarhet och medborgarinvolvering.

Den här utbildningen handlar om hur just din verksamhet kan ta tillvara på möjligheterna i delningsekonomin och integrera det i utveckling av verksamheten.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Innebörden av delningsekonomi och närliggande begrepp som kollaborativ ekonomi, peer economy, crowd economy, cirkulär ekonomi och tjänstefiering
 • Praktiska verktyg för att dra nytta av delningsekonomin
 • Tjänstelogik, cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller – betydelsen av övergång från affärsmodeller som bygger på privat ägande till nyttjande av resurser genom delande
 • Konkreta exempel på hur branscher och delar av samhället påverkas av och kan dra nytta av utvecklingen av delningsekonomiska modeller
 • Exempel på framgångsrika affärsmodeller och varumärken inom delningsekonomin
 • Framtidsspaning och utvecklingstrender

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om delningsekonomi och hur det kan användas i praktiken, i privat, offentlig eller ideell organisation, till exempel:

 • Företagsledning
 • Miljö- eller hållbarhetsansvarig
 • Kommunikations-/informationschef
 • Varumärkesstrateg
 • Affärs- eller verksamhetsutvecklare
 • Innovationsansvarig

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna kunskaper om möjligheter och utmaningar i delningsekonomin som kan tillämpas i den egna verksamheten. Utbildningen ger vägledning, konkreta modeller och inspiration till hur möjligheterna i delningsekonomi kan tas tillvara.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15           Delningsekonomi – vad innebär det, till vilken nytta och för vem?
Kursen inleds med en introduktion till grundläggande begrepp och varför delningsekonomi rönt så stor uppmärksamhet.  Utifrån en rad konkreta svenska och internationella exempel från olika sektorer och områden beskrivs hur företag, offentliga och idéburna organisationer konkret har förnyat sina verksamheter för att skapa värde för kunder, medborgare och samhälle.

10.00           Workshop utifrån erfarenheter av delande
Vi lägger en gemensam kunskapsgrund för dagen genom en workshop i mindre grupper där vi kartlägger deltagarnas erfarenheter och lärdomar av delande med fokus på ett antal specifika områden.

10.30           PAUS 

10.45           Tjänstelogik, cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller
I detta moment fokuserar vi på följande frågor: Vad betyder övergången från affärsmodeller som bygger på privat ägande till nyttjande av resurser genom delande? Hur hänger detta samman med cirkulär ekonomi och skiftet från linjära till cirkulära resursflöden? Varför är tjänstelogik centralt i de nya affärsmodellerna? Vilka roller spelar användare i de nya affärsmodellerna?

11.45           LUNCH

12.30           Praktiska verktyg för att dra nytta av delningsekonomin
Vi går igenom ett antal praktiska verktyg, affärsmodeller och checklistor som används av företag, offentliga och idéburna verksamheter för att dra nytta av delningsekonomin.

14.00           PAUS

14.45           Workshop med lärcase om affärsmodeller för delning
Utifrån verktyg som presenterades i föregående moment fördjupas förståelsen om hur dessa verktyg praktiskt kan tillämpas.

I del ett av denna workshop utgår vi från tre praktikfall
I del två tar vi avstamp i lärcase från deltagarnas egna arbetsområden

15.30           Framtidsspaning och utvecklingstrender
Utvecklingen inom delningsekonomi går fort. Vilka är de intressanta utvecklingstrenderna att hålla koll på. Vi går exempelvis igenom vad sakernas internet, blockkedjeteknik, delande städer och plattformskooperativ kan betyda för utvecklingen framåt.

16.30           Sammanfattning och avslutande reflektioner
– Kursledaren summerar huvudbudskap från kursdagen
– Deltagarna reflekterar om lärdomar i förhållande till sin egen verksamhet

17.00           Avslut


Utbildningsledare

Åsa Minoz
Åsa Minoz är grundare av Minoza AB och författare till en bok om delningsekonomi som kommer ut under 2018. Hon är konsult och expert inom innovation för hållbar samhällsutveckling, med särskilt intresse för delningsekonomi, social innovation samt innovation i offentlig verksamhet. Åsa har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en forskarutbildning i regionala innovationsprocesser från Frankrike. Hon är en uppskattad workshopledare och inspirationsföreläsare.