Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Att driva hållbarhetsarbete i företag innebär speciella utmaningar. Inte minst när det gäller att hitta balansen mellan ekonomisk styrning, att påverka kultur och att driva ett långsiktigt arbete med hållbarhet.

Denna utbildning syftar till att stärka din strategiska kompetens inom­ hållbar utveckling. Det gör vi på ett systematiskt sätt genom att kombinera kunskap om långsiktighet med kultur, strukturer och systematiska arbetssätt tillsammans med massa nyttiga verktyg.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling och hur vi kan kombinera det med en hållbar ekonomisk utveckling.
 • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt kan möta kraven i en mål-, regel-, eller värderingsstyrd verksamhet samtidigt som du omsätter visioner, mål och handlingsplaner i en praktisk vardag
 • Hur etablerade förbättringsfilosofier leder i rätt riktning och bidrar till en lärande organisation
 • Hur du involverar företagets ledare och medarbetare och samtidigt når kunder och övriga intressenter
 • Varför människor gör som de gör – beteenden, kultur och förändringsledning
 • Strategier för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten
 • Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som vill stärka din strategiska kompetens inom hållbarhet, till exempel:

 • Hållbarhetchefer- och hållbarhetsansvariga
 • Miljö- och kvalitetschefer
 • HR
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Strateger

Fler deltagare från samma organisation har visat sig få högre genomslagskraft på hållbarhetsarbetet i organisationen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Stärka deltagarens strategiska kompetens
 • Kunna utgå från systemsyn vid utveckling och beslutsfattande
 • Stärka deltagarens personliga kompetens om beteenden, kultur och förändringsledning
 • Orientering i olika strukturer för utveckling av hållbarhetsarbetet
 • Ge deltagaren färdighet att driva processer och stärka företagets styrning av hållbar utveckling genom praktiska verktyg.

Ett diplom delas ut till samtliga deltagare som genomfört båda kursdagarna.

Program

DAG 1

09.00 – 10.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till strategiskt arbete med hållbar utveckling. Målet är att du ska känna dig välkommen och ha en tydlig bild över utbildningens upplägg och innehåll.

10.00 – 11.00 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?
Vi går igenom verktyget backcasting med målet att du ska kunna ge en positiv bild av arbetet med hållbarhet.

11.00 – 12.15 Global kontext och systemsyn som utgångspunkt
Utbildningen fortsätter med systemsyn för arbete med hållbar utveckling där vi går igenom olika nivåer och samverkan mellan system. Utifrån ett globalt angreppssätt lär vi dig att tillämpa systemsyn i arbetet med hållbar utveckling. 

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.00 Varför gör människor som de gör? Beteenden, kultur och förändringsledning
Efter lunch går vi igenom den senaste forskningen om beteenden, attityder och kulturförändringar
- genom samverkan. Målet är att ge dig som strateg, verktyg för få människor med sig i organisationens hållbarhetsarbete.

15.00 – 16.15 Strukturer för utveckling av hållbarhetsarbetet
Vi går igenom systematiskt arbetssätt med hjälp av ledningssystem för hållbar utveckling. Alla deltagare får testa verktyget GAP-analys som syftar till att du ska kunna göra en analys av din egen organisations ledningssystem.

16.15 – 16.45 Gemensam reflektionstid
Vi gör en gemensam reflektion för att utvärdera dagen och fånga önskemål från dig vad du vill att vi ska fokusera på under utbildningens andra dag.

16.45 – 17.00 Avslut
Dagen avslutas

DAG 2

09.00 – 09.30 Incheckning och reflektion från dag ett
Incheckning följt av en CrashCourse av dag ett.

09.30 – 11.00 Strategier för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten?
Nu har vi fokus på hur vi ska integrera hållbarhet i företagets verksamhetsprocesser. Vi går igenom verktyget processkarta och använder det i en övning för att visa på möjligheterna med hållbarhet.

11.00 – 12.15 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i företag
Innan lunch går vi igenom olika rollers betydelse i arbetet med hållbar utveckling. Vi arbetar med verktygen intressentanalys och mindmap för att identifiera viktiga nyckelarenor/personer i arbetet. Passet avslutas med en skräddarsydd övning som hjälper dig att arbeta smart.

12.15– 13.15 Lunch

13.15 – 14.45 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling
Med utgångspunkt i teori kring ständiga förbättringar och lean kopplar vi ihop användbara verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att du ska få med dig en verktygslåda hem som du ska kunna använda i rollen som strateg.

14.45 – 15.30 – Vidareutveckling i den egna verksamheten – stöd för eget arbete framåt
Vi avslutar med ett sista verktyg som syftar till att hjälpa dig att få hållbarhet att genomsyra hela din organisation eller dina uppdrag. Målet är att du ska kunna summera utbildningen för att ta till dig de delar som gåtts igenom och använda verktygen utifrån dina behov

15.30 – 16.00 Gemensam reflektionstid
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att utveckla ett strategiskt hållbarhetsarbete.

16.00 – 16.30 Summering, utvärdering och avslut

Kursinformation

Datum:  24-25 april 2018
Tid: Dag 1: 09.00–17.00, Dag 2: 09.00-16.30
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

MikaelMikael Brändström
Mikael Brändström är seniorkonsult och VD på Esam med 20 års erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på ledningssystem, organisationer, processer och inom privat och offentlig verksamhet. Han är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med lång erfarenhet som företagsledare och VD i flera mindre organisationer. En viktig drivkraft för Mikael är att kunna göra det svåra begripligt och det komplexa genomförbart. 

Marianne

Marianne Strindin
Marianne Strindin är seniorkonsult på Esam och beteendevetare med över 20 års erfarenhet av att utveckla och bedriva förändringsarbete. Hon drivs av att skapa bästa möjliga förutsättningar för organisationer att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Marianne har en unik förmåga att hjälpa andra omsätta strategier, värdegrund och mål i praktisk handling samtidigt som hon utmanar ledare till att förändras och utvecklas.

Fler kurser för dig!

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen, som hålls Göteborg, riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Strategiskt hållbarhetsarbete – från vision till handling

Denna kurs riktar sig till dig som på djupet och från grunden vill förstå hållbarhetsutmaningarna och hur man kan arbeta strategiskt och framgångsrikt med hållbarhet från grunden. Du får lära dig att kartlägga en organisations utmaningar och möjligheter utifrån fyra hållbarhetsprinciper och en forskningsbaserad metodik. Vi identifierar drivkrafter och visar hur man styr affärs- och organisationsutveckling mot hållbarhet och lönsamhet.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Integrera hållbarhet i affärsstrategin – metoder och verktyg

Hållbarhet har blivit en avgörande faktor för alla företag som vill lyckas. Denna utbildning ger dig modeller, verktyg och praktisk erfarenhet av hur du kan få in hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin, samtidigt som du möter dina intressenters förväntningar på ett ansvarsfullt företagande.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.