Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

DU FÅR LÄRA DIG:
• Hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling
• Metoder för att analysera din organisations utmaningar och möjligheter med hållbar samhällsplaning
• Integrering av olika aspekter (t.ex., tillgänglighet, klimat) och perspektiv (t.ex., jämlikhet och cirkularitet) inom samhällsplanering som vi idag behöver kunna hantera, prioritera och argumentera kring
• Hur arbetet med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling kan kopplas till övergripande mål som Agenda 2030 och de globala målen, klimatmål, hälsomål, jämställdhetsmål med flera
• Olika metoder för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering, t.ex Positive footprint housing, Södertörnsmodellen, Designdialogen, SymbioCity, Ekocykeln med flera
• Metoder och modeller för att koppla ihop din organisations övergripande mål, vision och strategi med verkligheten och de utmaningar som finns
• Vad det innebär att ställa om till målstyrd planering, med fokus på klimat och polarisering, vilket innebär ett skifte från bland annat prognosstyrd planering till behovsstyrt arbete
• Digitaliseringen samt digitala metoder och verktygs möjligheter för hållbar planering
• Att driva dialog- och aktörsprocesser inom hållbar samhällsplaneringen. Fokus ligger här på samverkan, inkludering, vikten att veta rätt metod och vart man är på väg, det vill säga syfte och mål
• Cirkulär ekonomi och hur det kan implementeras i den hållbara samhällsplaneringen.
• Vilken information och data som behövs för att kunna planera och ta rätt beslut för att bidra till en hållbar samhällsplanering
• Olika skalor i planeringen, alltifrån utzoomad översiktlig planering till merdetaljerad planering, allt för att ”översätta” visionerna till verklighet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, ansvarar för eller vill lära sig mer om hållbar samhällsplanering och stadsutveckling, inom såväl offentlig som privat sektor, till exempel:
Samhällsplanerare
• Statsutvecklare
• Strateger
• Projektledare
• Verksamhetsutvecklare
• Kommunikatörer
• Utvecklingsansvarig
• Processledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:
• Veta vad krävs för en långsiktig hållbar samhälls- och stadsplanering
• Förstå en hållbar samhällsplanerings olika delar och hur dessa kan integreras med varandra
• Att känna sig trygg med hur man kan sträva efter en inkluderande, långsiktig planering för att skapa ett hållbart vardagsliv
• Känna till möjligheter med digitala metoder och verktyg
• Veta var du kan hämta information eller skapa ny

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Fastighetsnytt Akademi. 

Program

Dag 1
9.00 Välkomna och introduktion
Introduktion kring syfte med kursen och om hållbar samhällsplanering och dess olika utmaningar och effekter i stort. Vi zoomar ut, omvärldsbevakar och börjar i de stora övergripande frågorna kring vad som egentligen påverkar oss människor i samhällsplaneringen.

9.30 Bakgrund
Vi gör en tillbakablick och tittar på vad som styrt samhällsplaneringen hittills för att sedan blicka framåt och spanar på vad som kommer att bli avgörande i samhällsplaneringen i framtiden.

10.00 Paus

10.15 Utmaningar och möjligheter
Vi går igenom metoder för att få en nulägesbeskrivning av området som är aktuellt.
Tillsammans identifierar vi utmaningar och möjligheter med hållbar samhällsplanering.

12.00-13.00 Lunch

13.00 Hållbarhetsperspektivet
Vi fokuserar på hållbarhetsperspektivet med en genomgång av de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och dess betydelse för hållbar samhällsplanering. Vi lär känna och processar FN´s Globala hållbarhetsmål och kopplar ihop dessa med hållbar samhällsplanering. Gruppdiskussion kring innebörden och omställningen till målstyrd planering, fokus på klimat och polarisering.
Under passet fokuserar vi på metoder och modeller för att koppla ihop övergripande mål, visioner och strategier som organisationer har med verkligheten.

14.30 Fika

14.45 Metoder
Vi serverar ett smörgårdsbord av metoder för att utveckla och driva hållbar samhällsplanering.
T.ex., Positive footprint housing, Södertörnsmodellen, Designdialogen, SymbioCity, Ekocykeln med flera.
Vi testar och labbar med delar av den hållbara samhällsplaneringsmodellen SymbioCity i case.

17.00 Slut

 

Dag 2
9.00 Vi reflekterar från gårdagen

9.30 Process
Dialog- och aktörsprocesser i hållbar samhällsplaneringen. Fokus ligger här på samverkan, inkludering, vikten att veta rätt metod och vart man är på väg, det vill säga syfte och mål.

10.00 Fika

10.15 Cirkulär ekonomi i samhällsplaneringen
Vi problematiserar och implementerar cirkulär ekonomi i den hållbara samhällsplaneringen. Vad betyder egentligen cirkulär ekonomi och ett cirkulärt samhälle? Hur påverkar det cirkulära samhällsplaneringen?

12.00-13.00 Lunch

13.00 Certifieringar och digitalisering
Här pratar vi om olika certifieringar inom hållbar samhällsplanering som tex, Well, Citylab, Miljöbyggnad, Breeam, Svanen med flera.
Vi går igenom olika aspekter av digitalisering av hållbar samhällsplanering, metoder och verktyg. Hur kan vi utveckla och synliggöra synergierna mellan digitalisering och hållbar samhällsplanering?

14.30 Fika

14.45 Coachning och goda exempel
Utifrån deltagarnas utmaningar kring hållbar samhällsplanering coachar deltagarna varandra i små grupper enligt presenterad coachmodell.
Ett smörgåsbord av exempel på projekt med höga hållbarhetsambitioner presenteras.
Kursen avslutas med att vi tillsammans summerar framgångsfaktorer för den hållbara samhällsplaneringen och riskerna med denna.
Vi reflekterar kring vad deltagarna tar med sig för lärdomar från utbildningen kring hållbar samhällsplanering.

17.00 Slut på kursen

Kursinformation

Datum: 28-29 januari 2020
Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
Plats: Stockholm City
Pris: 15 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

4145Åsa Lindgren
Åsa Lindgren är hållbarhetskonsult och koordinator med fokus på social hållbarhet på Sweco. Hon är pedagog i botten och har i 15 år arbetat med människoperspektivet på utveckling och förändring i samhället. Åsa är processledare och brinner för engagemang och förankring av processer och nya perspektiv i olika slags verksamheter. Hon arbetar med olika pedagogiska metoder och modeller unikt anpassade för varje situation och syfte, till exempel Open Space, Storyline, SWOT och vattenfall/cafémetod. Åsa har erfarenhet av att arbeta med verktyget Social konsekvensbeskrivning (SKB) i olika samhällsutvecklingsprojekt och är en uppskattad utbildare, föreläsare, moderator och inspiratör med passion för mångfald och alla människors lika rättigheter och möjligheter. Hon brinner för utmaningen att hitta detta i organisationer och bygga upp strategiskt arbete och förhållningssätt till frågorna. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor från strategisk trafikplanering på Trafikkontoret i Stockholm. Innan det var hon pedagogisk handledare på Utbildningsförvaltningen i Stockholm och arbetade med den statliga satsningen IT i skolan.

Andreas Huss
Arkitekt och specialist inom stadsbyggnad, landskap och grön infrastruktur, Sweco Architects. Andreas arbetar som konsult inom tidiga skeden av stadsbyggnadsutveckling, från den regionala till den lokala skalan och säkerställer att den smarta staden är den hållbara staden. Andreas sitter i Sweco Architects hållbarhetsgrupp.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.