Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkade är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirukulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Frågor kring social hållbarhet får en allt större betydelse för företag och organisationer. Intresset för att belysa det mänskliga perspektivet och att systematiskt och strategiskt fokusera på människors och samhällets välmående växer snabbt. Den här utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med social hållbarhet i din roll och ge dig konkreta metoder och verktyg för att arbeta med social hållbarhet strategiskt.

Kursen ger dig färdigheter i att arbeta med olika sociala hållbarhetsfrågor så som att belysa, initiera och driva processer som skapar social hållbarhet i organisationen.

I utbildningen kommer vi titta på försöken att definiera och kvantifiera social hållbarhet och utifrån det reflektera kring hur de sociala aspekterna ska jämföras och mätas i jämförelse med ekologiska och ekonomiska aspekter.

Föreläsningar varvas med praktiska övningar, kreativa processpass och diskussioner.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Definitioner av social hållbarhet och vad begreppet innefattar
 • Vad som gör social hållbarhet så viktigt
 • Metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med social hållbarhet
 • Så visar du på effekter och vinster med social hållbarhet
 • Att arbeta strategiskt med social hållbarhet
 • Hur man kan mäta effekter av social hållbarhet
 • Att skapa social hållbarhet med gemensamma och väl förankrade processer
 • Vinster med att integrera social hållbarhet – så bidrar social hållbarhet till framgångsrika, attraktiva, kreativa och effektiva organisationer
 • Konkreta metoder, aktiviteter och tips för att lyckas utveckla din organisation när det gäller social hållbarhet
 • Metoder för hur social hållbarhet kan förankras i organisationen för att väcka motivation internt
 • Exempel på organisationer som har arbetat medvetet med social hållbarhet på flera sätt och på flera nivåer
 • De Globala målen för hållbar utveckling och social hållbarhet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Personer som arbetar inom kommuner, statligt eller privata verksamheter i olika funktioner, uppgifter och roller. Utbildningen riktar sig till personer som antingen ska börja arbeta med social hållbarhet strategiskt, personer som redan arbetar med de sociala hållbarhetsfrågorna eller de som vill fördjupa sina kunskaper och få konkreta metoder för att utveckla och förankra förhållningssättet.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Kunskaper i hur du och din organisation kan arbeta strategiskt och konkret med social hållbarhet
– Vilka effekter det ger för din organisation att arbeta strategiskt med perspektivet.
– Metoder, verktyg och inspiration.
Under utbildningen går vi igenom innebörden av social hållbarhet på flera nivåer, allt ifrån målen för verksamheten till konsekvenser för verksamheten.

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion
Introduktion och bakgrund till social hållbarhet. Hur började det? Vart står vi idag och vart är vi på väg när det gäller social hållbarhet i samhället? De mänskliga rättigheterna som grund för ett socialt hållbart samhälle.

Begreppsdiskussion kring till exempel social hållbarhet, strategiskt arbete, förankring och processer.

10.00    PAUS

10.15    Introduktionsövning
En övning i att se vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man ser på social hållbarhet idag.

10.45    Varför är social hållbarhet viktigt?
Utbildningen fortsätter med ytterligare utblick kring; de globala målen för hållbar utveckling och
Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Människans perspektiv och grundläggande behov som grund för social hållbarhet. Vi tittar även på olika perspektiv som tex, politiskt, ekonomiskt, sociokulturellt och teknologiskt perspektiv.

12.00    LUNCH

13.00    Effekter av social hållbarhet
Efter lunch går vi igenom vilka fördelar organisationer får av att inkludera social hållbarhet i verksamheten. Vi kopplat ihop hur en målstyrd organisation får fördelar av det sociala hållbarhetsperspektivet. En viktig del i detta pass är att titta på metoder för hur man kan mäta effekter av social hållbarhet?

14.00    Gästföreläsare: Emelie Persson Lindqvist
Emelie är hållbarhetsspecialist med gedigen erfarenhet av bland annat strategiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsutveckling, entreprenörskap och kommunikation. Hon har arbetat med alltifrån mode och konsumtion till samhällsutveckling och nätverksarbete.

15.00    PAUS

15.15    Kreativa gruppdiskussioner kring olika organisationer/verksamheter
Reflekterande diskussioner i grupp kring social hållbarhet i just din organisation.
VAD i respektive organisation påverkar människor, Internt och externt?

16.00    Presentation av sociala aspekter
Presentation och reflektioner kring de sociala aspekterna: demokrati, hälsa, tillit, rättvisa, utbildningsnivå, trygghet, dialog, processer, välfärd, identitet, inkludering, jämställdhet, förankring mfl. Delaktighet, förankring och tillit är centrala faktorer för social hållbarhet och viktiga faktorer att arbeta med på olika sätt.

DAG 2

09.00    Incheckning och reflektioner från dag ett
Incheckning från gårdagen och inför dagen – ett metodtips

09.30    Processens betydelse för strategiskt socialt hållbart arbete
Processen sätts i det sociala sammanhanget och vi går igenom processens i olika sammanhang och betydelse.

10.00    PAUS

10.15    Värderingsövning ”Ett steg fram”
Vi gör en värderingsövning för att se olika perspektiv och individers möjligheter i samhället och livet.

10.45    Gästföreläsare 

12.00    LUNCH

13.00    Konkreta tips och metoder
Metoder och tips för alla slags organisationer för att arbeta processbanserat med social hållbarhet. Tillsammans testar vi metoder och knep för att skapa kunskap, engagemang på alla nivåer i organisationer. Vi går igenom checklista för att få syn på vilka delar i organisationen som påverkar den sociala hållbarheten.

14.30    PAUS

14.45    Utblick, projekt och organisationer som lyckats integrera social hållbarhet
Vi tittar på goda exempel på organisationer, satsningar och projekt kring att belysa och integrera det sociala hållbarhetsperspektivet.
Exempelvis;
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen(RUFS)
Det naturliga stegets 5 nyckelfaktorer
Spårväg syd
Riksbyggen, Skanska, Stockholms hamnar

16.00    Sammanfattning och reflektioner
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att utveckla verksamheter och organisationer med social hållbarhet.

17.00 Avslut

 

Utbildningsledare

4145Åsa Lindgren
Åsa Lindgren är hållbarhetskonsult och koordinator med fokus på social hållbarhet på Sweco. Hon är pedagog i botten och har i 15 år arbetat med människoperspektivet på utveckling och förändring i samhället. Åsa är processledare och brinner för engagemang och förankring av processer och nya perspektiv i olika slags verksamheter. Hon arbetar med olika pedagogiska metoder och modeller unikt anpassade för varje situation och syfte, till exempel Open Space, Storyline, SWOT och vattenfall/cafémetod. Åsa har erfarenhet av att arbeta med verktyget Social konsekvensbeskrivning (SKB) i olika samhällsutvecklingsprojekt och är en uppskattad utbildare, föreläsare, moderator och inspiratör med passion för mångfald och alla människors lika rättigheter och möjligheter. Hon brinner för utmaningen att hitta detta i organisationer och bygga upp strategiskt arbete och förhållningssätt till frågorna. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor från strategisk trafikplanering på Trafikkontoret i Stockholm. Innan det var hon pedagogisk handledare på Utbildningsförvaltningen i Stockholm och arbetade med den statliga satsningen IT i skolan.

Nazem Tahvilzadeh
Nazem Tahvilzadeh har en fil. dr. i offentlig förvaltning från Göteborg universitet och är verksam som föreläsare och forskare på Avdelningen för urbana och regionala studier, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH. Hans forskning handlar om urban demokrati och politik med fokus på medborgardeltagande och hållbar utveckling i stadsutvecklingsprocesser. Han har även varit verksamt forskare på Mistra Urban Futures: center för hållbar stadsutveckling i Göteborg och på Mångkulturellt centrum i Botkyrka.