Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Varje exploatering, stor som liten, orsakar en nettoförlust av naturkapital, minskad biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. Förlusten av ekosystem, arter och naturmiljöer är några av de största hoten mot mänsklig välfärd. Medvetenheten om dessa frågor växer nu snabbt bland såväl företag som offentliga verksamheter och tas allt oftare upp i riskanalyser och balansräkningar.

Grundtanken är enkel. Om man förstör ett äpple så kompenserar vi det med ett annat äpple. Men det dyker genast upp flera frågeställningar. Kan allt kompenseras? Måste kompensationen vara fullständig eller räcker det att kompensera lite? Hur skyddar man kompensationsområden där man genomfört åtgärder? Och vad säger egentligen lagen – vilka krav kan ställas på ekologisk kompensation enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen?

Under denna heldag, som kombinerar teori med praktiska exempel får du en gedigen kunskapsgrund till hur du kan arbeta med ekologisk kompensation i exploateringsprojekt och insikter i de utmaningar som dyker upp vid planering och utförande av kompensation.

UNDER DAGEN GÅR VI IGENOM:
– Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt
– Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation
– Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)
– Praktiska exempel på ekologisk kompensation i kommunal samhällsplanering
– Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser
– Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation
– Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter)

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som vill lära sig mer om ekologisk kompensation och hur det kan användas i praktiken, till exempel:
– Ledare, beslutsfattare och förtroendevalda som är involverade i markanvändning och intresserade av begreppet ekologisk kompensation
– Kommuner som vill börja integrera ekologisk kompensation i sitt planarbete
– Prövningsmyndigheter som ser att användningen av kompensation i tillståndsärenden kommer att öka
– Jurister som vill förbereda sina uppdragsgivare i de fall ekologisk kompensation kommer att krävas i exploateringssammanhang

 

Program

09.00–09.15 Välkomnande och presentation av deltagare

09.15–10.15 Varför behövs ekologisk kompensation och vad är det?
Utbildningens första block ger en bakgrund till vilka konsekvenser förlust av naturkapital får och förser dig med argument om varför ekologisk kompensation behövs. Vi definierar begreppet ekologisk kompensation, lär oss om grundprinciperna och ställer upp frågeställningar som vi vill ha svar på under dagen.

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-11.15 Vad säger lagen?
I detta block får vi lära oss vad lagen egentligen säger om ekologisk kompensation. Kan man ställa krav på kompensation enligt miljöbalken? Vad säger plan- och bygglagen? Och vad står det i Naturvårdsverkets vägledning om kompensation?

11.15-12.00 Metoder och beräkningsmodeller
Det finns en rad olika sätt att beräkna ”losses and gains” inom ekologisk kompensation. Du får i detta block kunskaper om såväl internationella standarder som nationella implementeringar och metoder som utvecklats inom enskilda projekt.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Praktiska exempel på kompensation inom både miljöprövning och samhällsplanering
Nu ska vi ge oss in i praktiken! Vilka är Sveriges bästa exempel på kompensation och vilka skillnader finns mellan kompensation vid olika typer av exploateringar? Vilka habitat och arter har man kompenserat för, vilka metoder har använts och vem ställde kraven? Vi kommer med hjälp av praktiska exempel även visa olika åtgärder som kan genomföras, vilka resultat man kan förvänta sig och hur det går att arbeta med kompensation på olika sätt. Slutligen blickar vi utåt och tittar på några goda exempel på genomförda kompensationsprojekt i andra länder.

14.00-14.05 Bensträckare

14.05-14.45 Praxis om ekologisk kompensation
Vi tar upp några vägledande domar som behandlar ekologisk kompensation och tittar på vilka krav domstolarna ställt på olika typer av exploateringar, både kopplat till verksamheter och infrastruktur.

14.45 – 15.00 Kaffepaus

15.00 -15.30 Framtidsspaningar
I detta korta block ges en spaning in i framtiden. Hur kommer kompensation i Sverige se ut om 10-20 år? Vi ger även en kort introduktion till begreppet habitat banking.

15.30-16.30 Frågeforum i två parallella teman: miljöprövning eller samhällsplanering
Under frågeforumet delar vi in oss i två grupper. Den ena gruppen kommer att fokusera på miljöprövning med miljöbalken som utgångspunkt. Den andra gruppen kommer att fokusera på samhällsplanering med plan- och bygglagen som utgångspunkt. Under frågeforumet inleder vi med en summering av dagen utifrån gruppens tema. Därefter djupdyker vi i frågor som ni ställt till kursledarna inför kursen, frågor som parkerats under dagen eller annat som behöver belysas på djupet. Varje grupp arbetar utifrån fiktiva eller verkliga kompensationsfall och diskuterar dessa utifrån lagstiftning, skadelindrandehierarkin, kompensationsprinciper och möjliga åtgärder.

16.30-16.50 Presentation av frågeforum och gemensam diskussion
Nu får grupperna möjlighet att berätta om sina slutsatser av frågeforumet. Vi diskuterar och reflekterar över svårigheter och möjligheter med ekologisk kompensation. Här knyter vi också åter till de frågeställningar som vi ställde under det första blocket.

16.50-17.00. Utvärdering av kursen och avslutning

Utbildningsledare

Johanna Ersborg
Johanna Ersborg är miljöjurist på Enetjärn Natur och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och som ser värdet av att förstå sakfrågorna – inte bara juridiken. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har tio års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bland annat regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne.

Åsa Granberg
Åsa är disputerad ekolog och arbetar som naturvårdskonsult på Enetjärn Natur. Hon är en av de mest erfarna i Sverige när det gäller ekologisk kompensation och har arbetat med ämnet, både praktiskt och på policynivå, ända sedan 2011 då den första nationella konferensen om ekologisk kompensation anordnades i Umeå. Åsa har både erfarenhet av att arbeta med konkreta kompensationsplaner och kompensationsåtgärder i olika kontext, t.ex. med olika lagkrav och i olika delar av landet liksom av att samråda och rådgöra med tillståndsmyndigheter i frågor som rör ekologisk kompensation. Hon har även hjälpt naturvårdsverket att ta fram underlagsmaterial till en praktisk handledning liksom fungerat som expertstöd i ekologisk kompensation åt BaneNor i Norge.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.