Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad ekologisk kompensation är och varför det är ett viktigt verktyg inom arbetet med biologisk mångfald
 • Etiska och moraliska överväganden gällande ekologisk kompensation
 • Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation
 • Beskrivning av konceptet habitatpooler, det vill säga system för handel med kompensationskrediter
 • Hur man praktiskt arbetar med kompensation i miljöprövningsprocesser och i planeringsprocesser, exempelvis:
  – Var i olika processer kommer ekologisk kompensation in
  – Vilka verktyg för beräkning av ekologisk kompensation som finns
  – Exempel på hur åtgärder för ekologisk kompensation kan utformas

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Du som arbetar med eller vill lära sig mer om arbete med ekologisk kompensation i planerings- och miljöprövningsprocesser, till exempel:

 • Ledare, beslutsfattare och förtroendevalda som är involverade i markanvändning och intresserade av begreppet ekologisk kompensation
 • Kommuner som vill börja använda ekologisk kompensation i sitt planarbete
 • Prövningsmyndigheter som ser att användningen av kompensation i tillståndsärenden kommer att öka och vill fortbilda sig inom fältet
 • Jurister som vill förbereda sina uppdragsgivare i de fall ekologisk kompensation kommer att krävas i exploateringssammanhang.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:

 • Få god kännedom om vad begreppet innebär och hur det kan användas på ett korrekt sätt
 • Få god kunskap om aktuell lagstiftning och relevanta rättsfall
 • Uppdaterad på hur verktyget praktiseras i Sverige idag
 • Få kunskaper att kunna beställa eller genomföra kompensationsutredningar
 • Ha god kännedom om vilka verktyg för beräkning av ekologisk kompensation som finns

 

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion, dagens program och välkomstövning

09.20 Introduktion till begreppet ekologisk kompensation, dess användning och etik/moral
– Ekologisk kompensation, utblick och sammanhang
– Vilka risker och kritik finns mot begreppet

10.00 Paus

10.20 Lagstiftning och praxis i Sverige
Genomgång av lagutrymmen och beskrivning av relevanta rättsfall och vad dessa har för implikationer i det praktiska arbetet med ekologisk kompensation. Passet delas upp i två delar, en som berör miljöbalkens regler och en som berör ekologisk kompensation i processer som omfattas av PBL, det vill säga planeringsprocesser.
 

11.30 Frågestund
– Oklarheter i lagstiftning, begrepp och dess användning
– Frågor från deltagare
– Perspektiv som saknas

12.00 Lunch


13.00-15.00 Hur vi praktiskt arbetar med ekologisk kompensation
Passet går igenom de praktiska arbetet med ekologisk kompensation där vi varvar aktuella exempel på genomförda kompensationsprojekt i Sverige och internationellt.
Vi går även igenom:

– Vilka verktyg för beräkning som finns för ekologisk kompensation
– Var i olika processer ekologisk kompensation kommer in
– Hur arbetet kan ske och vilka överväganden som behöver göras
– Exempel på hur åtgärder för ekologisk kompensation kan utformas

15.00 Kaffe

 

15.15 Workshop
Under en workshop arbetar vi med faktiska case. Det finns även utrymme för dig som deltagare att ta med dig frågor och erfarenheter som kan vara en del i workshopen.

16.30-17.00 Sammanfattning – reflektioner- Avslut

Kursinformation

Datum: 6 maj 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Tim Schnoor
Tim Schnoor, miljövetare och fil. Dr. i ekologi, är konsult på Ekologigruppen AB och har stor erfarenhet av att arbeta med artskydd och ekologisk kompensation i planprocesser. Bland annat har han arbetat med kompensationsutredningar för detaljplaner och stöttat kommuner i arbetet med att ta fram strategier för kompensation. Han projektledde också två uppdrag som gjordes inom ramen för den statliga utredningen om ekologisk kompensation (SOU 2017:24). Tim ingår också i ett tvärvetenskapligt forskarteam på KTH som studerar etiska och juridiska aspekter av ekologisk kompensation. Tidigare arbetade han på kommun med framtagande och implementering av metoder och processer för ekologisk kompensation.

Per Collinder
Per är naturvårdsekolog på Ekologigruppen. Per har lång erfarenhet av frågor om biologisk mångfald i planeringsprocessen och åtgärder för att skydda arter och miljöer utifrån lagstiftningen i Miljöbalken. Han har arbetat med artskydd och ekologiska kompensationsåtgärder tillsammans med stora aktörer som Trafikverket och Svensk kärnbränslehantering.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.