Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Ekosystemtjänster att värdera och integrera i planering och beslut Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Det händer mycket inom ekosystemtjänster och allt fler organisationer får upp ögonen för hur de själva kan bidra, inte minst på grund av nya krav och trender.  I Sverige har vi i de nationella miljömålen slagit fast att till år 2018 förväntas ”… värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället…”.

Boverket ser över hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering och Naturvårdsverket arbetar med frågan om hur ekosystemtjänster bör ta plats i miljökonsekvensbeskrivningar och utreder hur ekosystemtjänster hanteras i mark- och miljödomstolar. Dessutom har ekosystemtjänster en central roll i arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De 17 globala hållbarhetsmålen, har formulerats med en utgångspunkt i ett ekosystemtjänst-tänkande och här konstateras att ekosystem och deras tjänster (sdg 14 och 15) är förutsättningar för alla andra mål.

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta med ekosystemtjänster i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
1. Det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning
Vi går igenom det senaste inom lagstiftning, institutionella krav och trender inom ekosystemtjänster och hur ekoystemtjänster integreras i allt fler beslutsprocesser. Vi klargör vad som är nytt med detta tankesätt.

2. Värdering av ekosystemtjänster och grön infrastruktur utifrån metoder, verktyg och utredningar
Vi ser på olika metoder för att synliggöra ekosystemtjänster och tillämpar dessa. Vi går igenom utredningar och aktuella exempel på kartläggning och bedömning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur, som kan ligga till grund för beslutsfattande.

3. Att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi ser närmare på några exempel på tillämpning av arbete med ekosystemtjänster hos privata och offentliga aktörer. Vi diskuterar vad som är relevant ur deltagarnas perspektiv och kan tillämpas på den egna verksamheten.

4. Hur du utvärdererar ditt egna och andras arbeta med ekosystemtjänster
Vi går igenom kriterier som hjälper dig att utvärdera om ekosystemtjänster har integrerats i planering och beslut och ger dig ett ramverk för att utforma egna anpassade metoder och processer. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller på annat sätt i ditt arbete gör anspråk på mark och vatten, t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper om hur ekosystemtjänster kan och bör implementeras i den egna verksamhetens arbetssätt, mål och strategier.

Efter kursen ska deltagarna ha fått:

  • kunskap och förtrogenhet med olika slags verktyg/metoder för ekosystemtjänstbedömning.
  • förmåga att granska hur den egna verksamheten idag tillämpar ekosystemtjänster
  • en grund att stå på för att se möjligheter att nå längre med eget hållbarhetsarbete

Program

09.00 Välkomna och introduktion 

09.15 Från naturskydd till ekosystemtjänster
Genomgång av varför vi idag talar om ekosystemtjänster och grön infrastruktur, samt det paradigmskifte vi befinner oss i.

09.30 Ordlista – ekosystemtjänster, grön infrastruktur och andra gröna begrepp
Vi reder ut och klargör nya gröna begrepp som ibland överlappar och missförstås.

09.45 Övning/diskussion: Vad är Min motivation, på vilket sätt är ekosystemtjänster verksamhetsnyttigt?
Vi delar erfarenheter och listar hur ekosystemtjänster bidrar till den egna verksamheten.

10.30    PAUS

10.45    Att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Exempel på tillämpning av privata och offentliga aktörer av ekosystemtjänster i Sverige presenteras. Tillvägagångssätt och erfarenheter från projekt.

Övningar och diskussion:
– Platsanalys – hur identifiera och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
–Hur bedöma vilka ekosystemtjänster som är relevanta och viktigast i ett projekt?

11.30 Ekosystemtjänster — tillämpning av metoder
Vi går igenom tre verktyg för ekosystemtjänstbedömning. Föredrag och praktiska övningar varvas. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika verktyg;
– Grönytefaktor (GYF), modell framtagen i projektet c/o City, 2017
ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) v 1.0, Boverket 2019.
– Ekosystemtjänstbedömning v.2.2, framtagen av Calluna AB

12.00    LUNCH

13.00 Ekosystemtjänster — tillämpning av metoder (fortsättning)
Föredrag, övning och diskussion.

14.15    Ett recept för arbete med ekosystemtjänster
Vi går igenom vad metoder och verktyg för arbete med ekosystemtjänster består av och hur du kan arbeta med dessa beståndsdelar.
– typologi/klassificering av ekosystemtjänster
– means-end-diagram
indikatorer för ekosystemtjänster
– induktiva och deduktiva angreppssätt

14.30    PAUS

15.00 Hur utvärderar du ditt eget och andras arbete?
Hur utvärderar vi om ekosystemtjänster har integrerats i planering och beslut? Vi går igenom kriterier som ger svar på denna fråga och som ger grunden för hur verksamheter, policy och beslutsinstrument kan utvärderas samt ett tillvägagångssätt om hur metoder för ekosystemtjänstbedömning kan verksamhetsanpassas.

15.30    Tillämpning/övning: kriterier för en ekosystemtjänstansats i beslutsfattande och planering
Kursdeltagarna arbetar parvis med frågeställningar som tillämpas på den egna verksamheten eller andra exempel.
Gemensam presentation och resonemang.

16.00 Sammanfattning och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 9 september 2020
Tid: 09.00–16.30
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
073-558 75 63
linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Magnus Tuvendal
Magnus Tuvendal är konsult på Calluna AB och en av Sveriges ledande tänkare och konsulter rörande hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på ekosystemtjänsters teori och praktik. Han är en tvärvetenskapligt inriktad problemlösare och systemtänkare. Magnus har hjälpt ett flertal kommuner, myndigheter och företag med utredningar, expertstöd och kompetensutveckling. Magnus har tidigare arbetat som forskare på Stockholm Resilience Centre, som analytiker på Forskningsgruppen för miljö­strategiska studie (FOI) och som föreståndare för Centrum för miljö- och utvecklings­studier (Cemus), Uppsala universitet. Magnus Tuvendal är fil.dr. i naturresurs­hushållning (Sustainability Science) och prisbelönt för sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.