Exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad – så gör du för att uppfylla lagkraven

Välkommen till en interaktiv och heltäckande heldagsutbildning i hur du hanterar exponeringsscenarier i säkerhetsdatablad. Kursen ger dig en en grundlig genomgång i när exponeringsscenarier krävs, vad de innehåller samt praktiska övningar i att läsa och förstå innehållet.

Exponeringsscenarier är dokumentation som ska bifogas till säkerhetsdatablad för rena ämnen. Syftet med informationen är att skydda både människors hälsa och miljö för skadlig exponering under ämnets livscykel. Som slutanvändare gäller det att identifiera lämpliga exponeringsscenarier och följa de skyddsåtgärder som anges.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • När säkerhetsdatablad krävs, hur de ska vara utformade och vilka krav som ställs på mottagaren
  • När det ska finnas exponeringsscenarier som bilaga till säkerhetsdatabladet och vad som krävs av mottagaren
  • Nationell kemikalielagstiftning och myndigheternas ansvarsområden.
  • Syftet med REACH-förordningen och de olika roller som ett företag kan ha
  • Hur exponeringsscenarier utarbetas baserat på toxikologisk information
  • Hur du identifierar lämpliga exponeringsscenarier som beskriver hanteringen och avgör vad som krävs för att följa det.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen passar de på företaget eller i organisationen som har hand om kemikaliefrågor, arbetsmiljö eller yttre miljö. Kursinnehållet är särskilt lämpat för de som riskbedömer hanteringen av kemiska produkter.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare får en heltäckande förståelse av exponeringsscenarier och vad som krävs för att uppfylla lagkraven samt praktisk vägledning (checklistor) för mottagandet av exponeringsscenarier.

Program

09.00 Välkomna!

09.15 Introduktion
– Risker med kemiska produkter
– Klassificering och märkning av kemiska produkter (CLP-förordningen)
– Exponering och upptag
– Nationell kemikalielagstiftning och myndigheternas ansvarsområden

10.30 PAUS

10.45 Säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier (REACH)
– Olika roller och skyldigheter enligt REACH
– När krävs säkerhetsdatablad och hur ska de utformas. Vilka krav ställs på mottagaren?
– När krävs exponeringsscenarier och vad ska de innehålla?
– Skillnaden mellan rena ämnen och blandningar
– Användningsdeskriptorer och terminologi.
– Övning: För vilka produkter ska det finnas exponeringsscenarier?

12.00 LUNCH

13.00 Vilka krav ställs på mottagaren av exponeringsscenarier?
– Rekommendationer och checklista för mottagande av exponeringsscenarier
– Övning: Gemensam genomgång av en produkt som omfattas av exponeringsscenarier

14:00 PAUS

14.30 Gruppövningar inklusive presentationer och diskussioner
Arbeta med utdelade exempel eller produkter som ni hanterar i er verksamhet

15.45 Exponeringsscenarier och nationell arbetsmiljölagstiftning
Likheter och skillnader mellan exponeringsscenarier och nationella lagkrav.
Hygieniska gränsvärden och exponeringsscenarier.

16.30-17.00 Avslutande diskussion

 

 

 

Kursinformation

Datum: 22 januari 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats:  Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Olof Svensson
Olof Svensson är kemikaliekonsult på Explizit Environment där han även samordnar utbildningsverksamheten. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk- och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Nuvarande arbetsområde är arbetsmiljölagstiftning med fokus på kemiska riskkällor. Lagkrav enligt REACH för nedströmsanvändare samt klassificering och märkning enligt CLP är andra kompetensområden. Nuvarande uppdrag inkluderar granskning av kemiska produkter, produktvalsanalyser och riskbedömning av kemiska produkter där tolkning och uppfyllande av exponeringsscenarier ingår som en naturlig del i riskbedömningen.

Fler kurser för dig!

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2015:07

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:07 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad som ska förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt utifrån REACH och CLP.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.