Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vad ett förorenat område är
– När och i vilka skeden behöver förorenade områden undersökas och saneras, utifrån myndighetskrav eller eget initiativ
– Vem gör vad vid hantering av förorenade områden
– Vem som har ansvaret för undersökning och sanering
– Vem gör vad vid kravställande kring förorenade områden i olika sammanhang
– Efterbehandlingsprocessens olika delar som undersökning, efterbehandling och uppföljning
– Förvaltning av förorenade områden

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen riktar sig i första hand till dig inom näringsliv och offentlig verksamhet som är problemägare eller på annat sätt kommer i kontakt med förorenade områden, till exempel i rollen som fastighetsägare, verksamhetsutövare eller som miljöchef. Även andra aktörer som arbetar med förorenade områden kan ha stor nytta av utbildningen, till exempel jurister och handläggare.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få
– Veta vad ett förorenat område är
– Förståelse för undersökning, åtgärder och förvaltning av förorenade områden
– God kunskap hur undersökningar och saneringar kan gå till samt när de inte behöver göras något
– God kunskap i aktuell lagstiftning
– Djupgående genomgång av aktörer och vem som gör vad
– Kunskap i förvaltningen av en fastighet som är förorenad, delvis sanerad eller där det finns risk för förorening

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Vad är ett förorenat område och hur vet jag om jag har ett förorenat område att förvalta?

 

09.15 Behovet av förändring
När behöver förorenade områden hanteras och tas om hand, undersökas, saneras

 • På eget initiativ, t ex vi försäljning eller förändring i verksamheten
 • Efter krav från myndighet

 

10.15 Kaffe

10.30 Vem har ansvaret

 • För undersökning och sanering
 • Anmälningsplikt
 • Fastighetsägaren, verksamhetsutövaren

 

11.00 Vem gör vad i samband med efterbehandlingsprocessen, vid genomförande?

 • Konsulter
 • Entreprenörer
 • Avfallsmottagare
 • Beställarstöd
 • Jurister

 

11.30 Vilka myndighets krav ställs och vad behöver kontrolleras

 • Miljömyndigheter
 • Marklov
 • Rivningslov
 • Domstolar

 

12.00 Lunch

13.00 När sker vad?
Vi går igenom efterbehandlingsprocessens olika delar. Inklusive viktiga skeden och aktörer för de olika faserna.
Undersökning
– Förstudie
– Huvudstudie
– Riskbedömning

Efterbehandling
Uppföljning

 

15.00 Kaffe

 

15.15 När sker vad, fortsättning…

 

16.00 Förvaltning av förorenade områden

Vad händer i väntan på sanering och/eller efter en sanering.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Kursinformation

Datum: 12 mars 2020
Tid: 09.00-17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Anneli Liljemark
Anneli är VD och senior konsult på Liljemark Consulting AB. Hon har mer än 20 års erfarenhet som miljökonsult. Hon är expert inom förorenade områden och arbetar med alla typer av utredningar, som beställarstörd och med strategisk rådgivning inom området. Anneli har hjälpt många företag, verksamhetsutövare och fastighetsägare med att ta rätt beslut vid rätt tidpunkt för att på ett strategiskt sätt förvalta ett förorenat område.

Anneli anlitas regelbundet som föredragshållare vid kurser och seminarier inom områden som miljötekniska markundersökningar, efterbehandlings av förorenade områden och allmän provtagningskurs för certifiering.

Helena Segervall
Helena är senior konsult på Liljemark Consulting AB. Helena har arbetat med förorenade områden på olika myndighetsnivåer, både inom tillsyn och statligt finansierade saneringar.  Därutöver har hon även arbetat med tillståndsprövningar och miljöbedömningar, projektledning och miljöutredningar. Helena har under de år hon arbetat inom myndigheter lärt sig vad som är viktigt att tänka på inför de myndighetskontakter och beslut som behövs vid utredning och sanering av förorenade områden.

Fler kurser för dig!

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Förorenad mark – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur ett förorenat område ska förvaltas, om det behöver saneras, vem som gör vad vid hantering av förorenade områden och hur man ställer krav och kontrollerar. Utbildningen ger dig kunskaper i det juridiska ansvaret som omgärdar förorenad mark, men lägger stor vikt vid att du ska få praktisk kunskap och verktyg för att arbeta med förorenade områden.

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagstiftningen om miljöbedömningar och som följde om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en miljöbedömning och MKB utifrån frågor om exempelvis Natura 2000, riksintressen och de nya reglerna om miljökvalitetsnormer
(trädde i kraft 1 januari 2019). Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess enligt miljöbalken och vad du själv kan tänka på vid genomförande av en tillståndsprövning.

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som hanterar plast – genom tillverkning, i verksamheten eller försäljning av varor. Du får lära dig hur ni kan ställa om er plastanvändning så att ni i mindre utsträckning bidrar till nedskräpning, klimatutsläpp och miljögifter som är skadliga för människor och ekosystem. Vi går igenom vad som skiljer en bra plast från en dålig plast, aktuell lagstiftning, vilka plaster som bör fasas ut och hur du lyckas med insamling och återvinning. Stort vikt läggs även vid att ge dig konkreta verktyg för att analysera plastanvändningen i din organisation och skapa en plaststrategi.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Ekologisk kompensation används för att mildra effekterna av exploatering, det vill säga att den natur som går förlorat vid exploatering återskapas. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur man praktiskt arbetar med kompensation. Kursen går igenom aktuell lagstiftning, verktyg för beräkning, och arbetsgång för ekologisk kompensation. Kursen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta med ekologisk kompensation i din verksamhet.

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.