GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

Välkommen till vår påbyggnadskurs i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Utbildningen riktar sig till dig som redan har gått Certifierad utbildning i GRI Standards, eller har motsvarande kunskaper. Fokus ligger här på hur du praktiskt kan tillämpa GRI standards i din organisation och utveckla en plan för er kommande redovisning.

Under en heldag arbetar vi tillsammans igenom de steg som vanligtvis ingår i processen med att ta fram och/eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. Varje steg inleds med ett kort teoripass där vi påminner oss om kraven enligt GRI Standards samt tittar på goda exempel på hur andra organisationer har tillämpat GRI Standards. Därefter får du som deltagare omsätta teori till praktik genom att påbörja arbetet med er hållbarhetsredovisning.

 

För att få ut så mycket som möjligt av denna utbildning är det bra om du har förståelse för din organisations tidigare arbete med redovisning samt är redo för att konkret arbeta med er hållbarhetsredovisning på plats.

 

Inför utbildningen kommer vi skicka ut instruktioner om hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför denna praktiska utbildning.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Utveckling av projektplan för din organisations redovisningsprocess så att du kan påbörja redovisningsarbetet redan vid kursens slut
  • Verktyg och tillvägagångsätt för att som ett inledande steg i redovisningsprocessen, genomföra omvärldsanalys inklusive jämförelse med branschkollegor
  • Hur ni som organisation kan kartlägga och prioriterar er specifika organisations intressenter
  • Vad ni bör tänka på gällande förberedelser, genomförandet samt sammanställningen av resultat från intressentdialog. Vi går exempelvis igenom design av frågeformulär och enkäter, andra typer av praktiska metoder samt viktning av inkomna intressentsvar
  • Hur ni som organisation praktiskt kan gå till väga vid framtagandet av väsentlighetsanalys baserat på intressenters synpunkter och förväntningar samt er organisations påverkan
  • Hur ni kan sätta relevanta mätetal kopplat till era väsentliga frågor och redovisa styrning av dessa

 

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

  • Dig som har gått vår certifierade 2-dagarsutbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning. Denna kurs kan med fördel läsas i nära anslutning till 2-dagars grundkursen eller av dig som behöver fräscha upp kunskaperna inför er kommande redovisning.
  • Dig som har motsvarande förkunskaper i GRI Standards.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Målet med denna utbildning är att hjälpa dig att arbeta praktiskt med GRI Standards i din organisation. Genom övningar och diskussioner med fokus på den egna organisationen ges deltagarna verktyg för att komma igång med eller avancera i sin redovisningsprocess. Deltagarna lämnar kursen med en skiss på projektplan för sin kommande redovisning och har en djupare förståelse vad användandet av GRI Standards innebär för deltagarens egna organisation.

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Genomgång av program för dagen samt syfte och mål

 

09.20 Utgångpunkt
– Var befinner sig organisationen idag? Utvärdering av tidigare redovisningsprocesser eller erfarenheter
– Introduktion av projektplansmall


10.00 Identifiering av potentiellt väsentliga frågor
– Genomgång av verktyg för omvärldsanalys och jämförelse med branschkollegor
– Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen


10.30 Kaffe

– Fortsättning: Övning gällande identifiering av potentiella hållbarhetsfrågor för organisationen

 

11.00 Identifiering av väsentliga frågor och intressentdialog i praktiken
– Förberedelse inför intressentdialogen; kartläggning och prioritering av intressenter, metodval för genomförande samt sammanställning av resultat
– Genomgång av väsentlighetsanalys med fokus på intressenter synpunkter och er organisations påverkan på hållbar utveckling

 

12.30 Lunch

 

13.30 Väsentlighetsanalys i praktiken
– Övning gällande väsentlighetsanalys för er organisation, bland annat genom att påbörja en väsentlighetsmatris
– Genomgång och övning av hur er organisation kan koppla era väsentliga frågor till GRI Standards och relevanta frågespecifika upplysningar

 

15.00 Kaffe

 

15.15 Datainsamling i praktiken
– Genomgång och övning av hur ni påbörjar datainsamlingen för de identifierade väsentliga frågorna

 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

 

Kursinformation

Dagar & pris:

26 mars 2020, (1 dag): GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards): 8 900 kr exkl moms
24-26 mars 2020, (3 dagar): Certifierad utbildning i GRI + påbyggnadskurs GRI i praktiken: 24 900 kr exkl moms

Plats: Stockholm City

_________________________________

GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards) Totalt 1 dag:

_________________________________

Certifierad utbildning i GRI + GRI i praktiken påbyggnadskurs, totalt 3 dagar:

_________________________________

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Erika Eriksson
Erika Eriksson är expert inom hållbart företagande och arbetar som projektledare, analytiker och rådgivare på Enact. Hon har bred kompetens inom hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards och FN:s Global Compact. Erika har varit involverad i en rad redovisningsprojekt med fokus på utveckling av redovisningsprocesser, genomförande av riskanalyser, intressentdialoger, väsentlighetsanalyser och gapanalyser. Erika är en van och uppskattad utbildare, hon utbildar bland annat i hur organisationer kan integrera de globala målen och Agenda 2030 i organisationens kärnverksamhet samt vad FN:s Global Compact är.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Certifierad utbildning i nya GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

Välkommen till vår påbyggnadskurs i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Utbildningen riktar sig till dig som redan har gått Certifierad utbildning i GRI Standards, eller har motsvarande kunskaper. Fokus ligger här på hur du praktiskt kan tillämpa GRI standards i din organisation och utveckla en plan för er kommande redovisning.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.