Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

De lagstiftade kraven på verksamheter som hanterar kemikalier ökar. Eftersom de­t finns kemikalier i nästan alla typer av produkter är det många olika lagrum som innefattar någon form av kemikalielag. I Sverige är det miljöbalken som är en ramlag, och förordningar som meddelas med stöd av miljöbalken preciserar bestämmelserna. Utöver detta finns den europeiska kemikalielagstiftningens grundsten, REACH-förordningen som består av flera delar och även är kopplad till andra mer specifika förordningar och direktiv.

Denna utbildning guidar dig igenom djungeln av kemikalielagar, förordningar och direktiv och hjälper dig att bena ut vilka som är relevanta för er verksamhet. Under dagen varvar vi teori med tillämpningsövningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Kemikalielagstiftningen REACH och dess viktigaste delar, till exempel kandidatlistan, bilaga XIV om tillstånd och XVII om begränsningar.
  • Utformning och användning av säkerhetsdatablad
  • Klassificering av kemiska produkter
  • Annan kemikalierelaterad lagstiftning, såsom till exempel detergentförordningen, avfallsförordningen och föreskrifter kring kemiska arbetsmiljörisker.
  • Roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som stöter på frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill veta mer om hur man ska hantera dem och den lagstiftning som reglerar detta.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Vårt mål är att du efter utbildningen ska ha en övergripande förståelse för den svenska och europeiska kemikalielagstiftningen, samt kunskap och verktyg för att kunna söka och hitta relevant information. Du ska också veta hur man tar sig an ett säkerhetsdatablad och kunna lista ut vilka lagar, förordningar och direktiv som berör din verksamhet och på vilket sätt.

 

Program

09.00    Välkomna och presentation

09.15    Introduktion
Vi går igenom relevanta definitioner och ger en översikt av kemikalielagstiftningen.
– Hur definierar vi kemikalier, kemiska produkter, kemikalier i varor mm.?
– Översikt av svensk och europeisk kemikalielagstiftning
– Ansvariga myndigheter

10.00    REACH
Här gör vi en mer specifik genomgång av REACH-lagstiftningen och dess viktigaste delar, med utgångspunkt i ett antal frågor:
– När ska man göra en REACH-registrering?
– Vad gäller för ämnen på Kandidatlistan =SVHC
– Och vad gäller för ämnen som omfattas av bilagorna XIII, XIV och XVII?
– Hur går man till väga vid utfasning?

10.30    PAUS

11.00    Säkerhetsdatablad
Vi går igenom vad ett säkerhetsdatablad är, vilken funktion det fyller och vilken information det ska innehålla.
– Vad ska man titta efter i ett säkerhetsdatablad?
– Vad ryms under de 16 obligatoriska rubrikerna?
– Vad är exponeringsscenarier, när finns sådana och vad ska man göra med dem?

12.00    LUNCH

13.00    Klassificering och märkning
Vi orienterar oss i EU-lagstiftningen CLP om klassificering, märkning ochförpackningar av kemikalier.
– Vad betyder de olika begreppen i lagstiftningen, farosymboler etc
– Var hittar man information om olika ämnens klassificering?

13.45    Annan kemikalierelaterad lagstiftning
Det finns kemikalier på fler ställen än i kemiska produkter. Många andra typer av varor och produkter omfattas av annan lagstiftning som är nära relaterad till kemikalielagstiftningen. Under detta pass tar vi upp lagstiftning kring bland annat följande områden:
– Biocider
– Detergenter
– Kosmetika
– Långlivade organiska föroreningar
– Leksaker
– Elektriska produkter

14.30    PAUS

15.00    Tillämpning – övningar med koppling till kursdeltagarnas egna
 verksamheter
Med utgångspunkt i konkreta exempel och problemställningar testar och diskuterar vi tillämpning av den kunskap och lagstiftning vi gått igenom under dagen.

15.45    Arbetsmiljö, förvaring, transport och avfall av farliga kemikalier
Även när farliga kemiska produkter inte används Det finns många regler för hur farliga kemikalier ska förvaras och hanteras, i syfte att minimerafaror för berörda parter. Vi går igenom den viktigaste lagstiftningen kring detta, och diskuterar följande frågor:
– När ska man göra en riskbedömning och hur gör man?
– Vad finns det för åtgärder?
– Hur fungerar tillsyn och inspektion?

16.30    Roller och ansvar – vem gör vad?
Vi avslutar dagen med att klargöra hur ansvar och skyldigheter är fördelat mellan olika roller i kedjan: Vilket ansvar har man som tillverkare, importör, distributör, inköpare, användare o.s.v.

17.00 Avslut

Utbildningsledare

Carina o MartinPer Rosander
Per Rosander är konsult och senior rådgivare på Trossa AB. Per är kemist och har arbetat med strategiska frågor på kemikalieområdet i över 25 år. Han har en bakgrund inom miljörörelsen och arbetar nu med att hjälpa organisationer, företag och myndigheter att reda ut kemikalieproblem och ta fram strategier för kemikaliekontroll. Ett av Pers expertområden är nationell och internationell kemilagstiftning. Som före detta. chef för Internationella Kemikaliesekretariatet – ChemSec är han mycket insatt i EU:s kemikalielagar och hur de tillämpas i olika sammanhang. Han arbetar också med styrmedelsfrågor på uppdrag av Kemikalieinspektionen. Han är en ofta anlitad föreläsare i ämnen som miljögifter, kemikaliepolitik och -strategier.

54073159-derx6Johanna Wachtmeister
Johanna har en PhD i organisk kemi från Stockholms universitet i grunden och har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer. Hon har mycket god kunskap om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar och kemikalielagstiftning (REACH, CLP) med mera.