Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Denna utbildning riktar sig till alla som kommer i kontakt med kemikaliefrågor i sitt arbete. Du får en orientering i olika lagar och förordningar, vad de innebär och hur de påverkar olika typer av verksamheter.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

De lagstiftade kraven på verksamheter som hanterar kemikalier ökar. Eftersom de­t finns kemikalier i nästan alla typer av produkter är det många olika lagrum som innefattar någon form av kemikalielag. I Sverige är det miljöbalken som är en ramlag, och förordningar som meddelas med stöd av miljöbalken preciserar bestämmelserna. Utöver detta finns den europeiska kemikalielagstiftningens grundsten, REACH-förordningen som består av flera delar och även är kopplad till andra mer specifika förordningar och direktiv.

Denna utbildning guidar dig igenom djungeln av kemikalielagar, förordningar och direktiv och hjälper dig att bena ut vilka som är relevanta för er verksamhet. Under dagen varvar vi teori med tillämpningsövningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Kemikalielagstiftningen REACH och dess viktigaste delar, till exempel kandidatlistan, bilaga XIV om tillstånd och XVII om begränsningar.
  • Utformning och användning av säkerhetsdatablad
  • Klassificering av kemiska produkter
  • Annan kemikalierelaterad lagstiftning, såsom till exempel detergentförordningen, avfallsförordningen och föreskrifter kring kemiska arbetsmiljörisker.
  • Roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som stöter på frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill veta mer om hur man ska hantera dem och den lagstiftning som reglerar detta.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Vårt mål är att du efter utbildningen ska ha en övergripande förståelse för den svenska och europeiska kemikalielagstiftningen, samt kunskap och verktyg för att kunna söka och hitta relevant information. Du ska också veta hur man tar sig an ett säkerhetsdatablad och kunna lista ut vilka lagar, förordningar och direktiv som berör din verksamhet och på vilket sätt.

 

Program

09.00    Välkomna och presentation

09.15    Introduktion
Vi går igenom relevanta definitioner och ger en översikt av kemikaliefrågan och den lagstiftning som gäller.
– Vad gör ett ämne farligt?
– Hur definierar vi kemikalier, kemiska produkter och kemikalier i varor?
– Översikt av svensk och europeisk kemikalielagstiftning
– Ansvariga myndigheter

09.45    Klassificering och märkning
Klassificeringen av farliga ämnen är en viktig utgångspunkt för övrig kemikalielagstiftning. Vi orienterar oss i CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackningar av kemikalier.
– Vad betyder de olika begreppen i lagstiftningen, farosymboler etcetera?
– Var hittar du information om olika ämnens klassificering?

10.30    PAUS

11.00    REACH
Genomgång av REACH-lagstiftningen och dess viktigaste delar, med utgångspunkt i ett antal frågor, exempelvis:
– Vad innebär en REACH-registrering?
– Vad gäller för ämnen på Kandidatlistan/SVHC?
– Och vad gäller för ämnen på tillståndslistan respektive begränsningslistan?

11.45    Säkerhetsdatablad
Vi går igenom vad ett säkerhetsdatablad är, vilken funktion det fyller och vilken information det ska innehålla.
– Vad ska du titta efter i ett säkerhetsdatablad?
– Vad ryms under de 16 obligatoriska rubrikerna?

12.15    LUNCH

13.15    Säkerhetsdatablad (fortsättning)
Utökade säkerhetsdatablad (eSDS)

– Vad är exponeringsscenarier, när finns sådana och vad ska du göra med dem?

13.30    Annan kemikalierelaterad lagstiftning
Utöver den särskilda kemikalielagstiftningen ställs kemikalierelaterade krav på varor och produkter också i annan lagstiftning. Under detta pass tar vi upp lagstiftning kring bland annat följande områden:
– Biocider
– Detergenter
– Kosmetika
– Byggvaror
– Leksaker
– Elektriska produkter

14.15    Kemikalier i arbetsmiljön
Det finns många regler för hur farliga kemikalier ska förvaras och hanteras, i syfte att minimera faror.  Vi går igenom den viktigaste lagstiftningen kring detta, och diskuterar bland annat följande frågor:
– När ska du göra en riskbedömning och hur gör du?
– Vad finns det för åtgärder att vidta?

14.30    PAUS

15.00    Substitution
För att långsiktigt minska risker och skapa mer hållbara, cirkulära materialflöden, krävs ett proaktivt arbete att ersätta farliga kemikalier med mer skonsamma. Vi diskuterar hur ett strategiskt substitutionsarbete kan bygga upp samt presenterar olika verktyg för att identifiera och bedöma de alternativ som är tillgängliga.

15.30    Transporter, avfall och tillsyn
Vi går igenom de regler som gäller för transport av farliga kemikalier, hantering av farligt avfall. Avslutning ger vi en överblick över hur tillsynen av lagarna är uppbyggd.

16.00    Övningar och diskussion
Utöver de fast programpunkterna innehåller kursen även övningar där i med konkreta exempel testar och tillämpar den kunskap och lagstiftning vi går igenom under dagen. Vi diskuterar också vilket ansvar och vilka skyldigheter olika aktörer i kedjan har, exempelvis tillverkare, importörer, distributörer, inköpare, och användare.

16.45    Sammanfattning och avslut

17.00    Avslut

 

Utbildningsledare

54073159-derx6Johanna Wachtmeister
Johanna har en PhD i organisk kemi från Stockholms universitet i grunden och har över 10 års erfarenhet från läkemedelsbranschen med forskning och utveckling av storskaliga kemiska processer. Hon har mycket god kunskap om kemikaliehantering och kemikalielagstiftning och arbetar som senior konsult på Trossa AB. Exempel på uppdrag är support, rådgivning och problemlösning kring kemiska frågeställningar av olika slag, kemisk dokumentation, klassificering, säkerhetsdatablad, kemikaliehantering, riskbedömningar och kemikalielagstiftning (REACH, CLP) med mera.

Fler kurser för dig!


Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.