Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Kemikalielagstiftningen är komplex och påverkar i stort sätt alla företag som hanterar kemikalier eller varor. Större delen av lagstiftningen inom kemikalie­området regleras i dag på EU-nivå, exempelvis genom förordning (EG) 1907/2006 (REACH) som är EU:s huvudlagstiftning för kemikalier, och förordning (EG) 1272/2008 (CLP) som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Utöver detta finns en rad olika nationella lagkrav och regler som företag måste uppfylla.

Denna utbildning guidar dig igenom djungeln av förordningar, direktiv och föreskrifter inom kemikalieområdet samt hjälper dig att ta reda på vilka som är relevanta för er verksamhet. Under dagen varvar vi teori med tillämpningsövningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • EU-förordningen REACH och dess viktigaste delar, till exempel kandidatförteckningen, Bilaga XIV om tillstånd och Bilaga XVII om begränsningar
  • EU-förordningen CLP och klassificering av kemiska produkter
  • Säkerhetsdatablad – vilka krav som gäller för säkerhetsdatablad och vad du ska titta efter för att säkerställa att ett säkerhetsdatablad uppfyller kraven enligt REACH och CLP
  • Annan kemikalierelaterad lagstiftning, såsom RoHS, detergentförordningen, avfallsförordningen och föreskrifter kring kemiska arbetsmiljörisker.
  • Roller och skyldigheter för tillverkare, importörer, distributörer, inköpare och användare av kemikalier.
  • Nationella lagkrav för kemikalier
  • Transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier
  • Substitution – hur du kan ersätta farliga kemikalier med mindre farliga, samt genomgång av verktyg som finns.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som stöter på frågor kring kemikalier i ditt arbete och vill veta mer om hur man ska hantera dem och den lagstiftning som reglerar detta.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en övergripande förståelse för kemikalielagstiftning och relevanta kunskaper och verktyg för att hitta och tolka relevant information. Deltagarna ska efter utbildningen vara bekväma i att läsa säkerhetsdatablad och ha kunskap om vilka lagar, förordningar och direktiv som berör deras verksamheter.

Program

09.00    Välkomna och introduktion
Vi ger en översikt av kemikaliefrågan och den lagstiftning som gäller samt går igenom relevanta definitioner.

09.20    REACH
Genomgång av REACH-förordningen och dess viktigaste delar, till exempel kandidatförteckningen, Bilaga XIV om tillstånd och Bilaga XVII om begränsningar. Genomgång av ansvar och skyldigheter som gäller för olika aktörer i kedjan, exempelvis tillverkare, importörer, distributörer, inköpare, och användare.

10.20    PAUS

10.40    Klassificering och märkning
Genomgång av CLP-förordningen och dess viktigaste delar, till exempel kraven på klassificering, märkning och förpackning, samt översiktligt om reglerna för hur du klassificerar en kemisk produkt.

11.30    Annan EU-gemensam kemikalierelaterad lagstiftning
Utöver den allmänna kemikalielagstiftningen ställs kemikalierelaterade krav på varor och produkter också i annan lagstiftning. Vi går översiktligt igenom följande områden: Elektriska produkter, bekämpningsmedel, detergenter, byggvaror och leksaker.

12.00    LUNCH

13.00    Säkerhetsdatablad
Vi går igenom vilka krav som gäller för säkerhetsdatablad och vad du ska titta efter för att säkerställa att ett säkerhetsdatablad uppfyller kraven enligt REACH och CLP. Vi går även igenom utökade säkerhetsdatablad (eSDS) och kraven på exponeringsscenarion.

13.45    Nationella lagkrav för kemikalier
Vi går igenom vilka nationella lagkrav som finns för kemikalier i Sverige, med fokus på lagkrav som berör arbetsmiljön, såsom kemiska arbetsmiljörisker och hygieniska gränsvärden.

14.30    PAUS

15.00    Transporter, avfall och tillsyn
Genomgång av de regler som gäller för transport av farliga kemikalier och hantering av farligt avfall. Tillsyn av kemikalielagstiftning i Sverige.

15.30    Substitution
Genomgång av hur du kan arbeta för att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga, samt genomgång av verktyg som finns.

16.00    Övningar och diskussion
Dagen avslutas med konkreta övningar och exempel där deltagarna får tillämpa den lagstiftning och arbetssätt som vi har gått igenom under dagen.

16.45    Sammanfattning och avslut

17.00    Avslut

Utbildningsledare

AnnikaAnnika Fredholm
Annika Fredholm är senior chemical consultant på Intersolia Sverige AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika är en mycket van kursledare som regelbundet utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.