Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.

Hållbarhetsredovisning enligt ÅRL kräver att ni redovisar er affärsmodell, policy, styrning och uppföljning, risker och riskhantering samt resultatindikatorer inom fem områden – miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Denna utbildning handlar om hur du går tillväga för att identifiera, prioritera och redovisa hållbarhetsfrågor samt hur du analyserar och redovisar risker på ett korrekt och transparent sätt. Många organisationer hållbarhetsredovisade enligt ÅRL för första gången år 2017, på denna kurs visar vi på best practice och mindre bra exempel på hur man kan hållbarhetredovisa enligt ÅRL.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Lagstiftningens omfattning och vad som ska redovisas
– Hur du kan redovisa på ett transparent och värdeskapande sätt
– Verktyg för att planera och genomföra en hållbarhetsredovisning
– Verktyg för att identifiera och prioritera centrala hållbarhetsfrågor för en organisation
– Hur du kan arbeta med analys och hantering av hållbarhetsrisker

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Denna utbildning riktar sig till alla företag och organisationer som omfattas av lagstiftningen om hållbarhetsredovisning, till exempel:
– Ekonomer
– Kommunikatörer
– Hållbarhetsansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg för att utveckla sin organisations hållbarhetsredovisning enligt ÅRL.

Program

9.00 Introduktion och presentation

9.15 Varför fick vi ny lagstiftning?
Vi går igenom ”det större sammanhanget” ur två perspektiv och tittar på globala utmaningar att påverka positivt genom strategiskt hållbarhetsarbete men även affärsnyttan. Hållbarhet är en del av företags ansvar och omvärldens förväntningar ökar att företag ska ta ansvar och vara med och leda arbetet med hållbar utveckling.

9.30 Vad säger lagen och vilka omfattas av den?
Vi går igenom lagens tematiska områden och vilken typ av information som krävs. Vi ser över vilka som omfattas av lagen och hur man kan tänka beroende på bolagsform, tex som dotterbolag med utländsk ägare. Vi går även in på revisorns roll.

10.30 Fika

10.50 Redovisningsramverk
Det finns många ramverk utöver ÅRL som kan fungera som stöd i redovisningsarbetet enligt ÅRL. Vi tittar på GRI, Global Compact och hur företag använder Agenda 2030 och de globala målen i sina redovisningar.

12.00 Lunch

13.15 Risk och riskhantering
Att analysera och redovisa hållbarhetsrisker är nytt för många organisationer (även för de som tidigare redovisat enligt GRI), och ett område där vi ser att många kan utvecklas.
– Vad kräver lagen, vad är redovisningspraxis och hur gör ni?
– Goda metoder för analys och hantering av hållbarhetsrisker. 

14.15 Centrala hållbarhetsfrågor för verksamheten och affären
Hur kan man få fram vilka frågor som bör hanteras och redovisas i mer detalj än vad ÅRL skriver? Vi diskuterar hur omvärldsanalys och intressentdialog kan vara användbara verktyg i arbetet. Du får ta del av metoder och exempel på hur du skulle kunna genomföra och redovisa intressentdialog och väsentlighetsanalys.

15.15 Fika

15.30 Företagsexempel
– Vi går igenom ett företagsexempel och ser på styrkor och svagheter med redovisningen.
– Diskussion kring fram- och motgångar i deltagarnas egna redovisningsarbete.

16.15 Hur data samlas in och presenteras i redovisningen
Rapportering av data och information med kvalitet och som läsaren förstår. Detta är ett område där vi ser att många kan utvecklas.
– Goda exempel på hur man kan redovisa den obligatoriska informationen enligt ÅRL (affärsmodell, styrning och uppföljning osv.).
– Hur kan man integrera den obligatoriska informationen med övrig hållbarhetsinformation eller med årsredovisningen på ett bra sätt?

16.45 Sammanfattning och frågor

17.00 Slut

Kursinformation

Datum: 2 april 2019
Tid: 09.00–17.00
PlatsSaturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
070 492 23 88
karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

johanna-lund-rockliffeJohanna Lund Rockliffe
Johanna Lund Rockliffe arbetar på Enact med utbildningar i hållbarhet och ledarskap för internationella företagsledare, men även med rådgivning inom hållbarhetsarbete. Närmast har hon arbetat åtta år som konsult åt det Sida-finansierade programmet Den Globala Skolan på Universitets- och högskolerådet. Johanna har även arbetat med lärande kring olika hållbarhetsaspekter, som utbildningssamordnare, processledare och författare av utbildningsmaterial och har en master i Latinamerikanska studier från Cambridge University. Hon har stor erfarenhet av att utforma utbildningar i internationella sammanhang och har lett utbildningsprogram med partnerorganisationer i bland annat Bosnien och Hercegovina, Guatemala och Storbritannien.

Markus Forster
Markus Forster arbetar som projektledare, konsult och utbildare på Enact. Han stöttar organisationer och företag från många olika sektorer med hållbarhetsredovisning, intressentdialog, väsentlighetsanalys, datainsamling och systemstöd. Markus är en van och uppskattad utbildare inom exempelvis GRI, integrerad redovisning (IR) och lagkravet om obligatorisk hållbarhetsredovisning.  Han är dessutom certifierad inom världens ledande system för hantering och insamling av icke-finansiell data (Enablon).

Fler kurser för dig!

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Samhällsengagemang – Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Integrerad rapportering (IR) innebär att finansiella och icke finansiella aspekter av ett företags verksamhet sammanlänkas och att man därmed får en helhetsbild av värdeskapande, affärsmodell och strategi. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att redovisa och hur du kan kombinera integrerad rapportering med en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utbildningen, som hålls på engelska, är certifierad av IIRC, organisationen bakom <IR> och efter avslutad utbildning får du ett certifikat utfärdat av organisationen.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom olika metoder för att mäta, hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, samlat in data och följer upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.

Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Denna praktiskt inriktade utbildning är framtagen speciellt för dig som är ny inom hållbarhetsredovisning. Du får bland annat lära dig hur du identifierar och väljer vilka frågor som ska redovisas och lägger upp arbetsprocessen. Vi går också igenom hur du kan förhålla dig till de ramverk och riktlinjer som finns och hur du enkelt och tydligt kan redovisa riskhantering.