Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Grunden för en hållbarhetsredovisning är att ta fram korrekt data inom de områden där organisationen har sin största påverkan. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren. Denna tvådagarsutbildning ger dig helheten. Du får fördjupade kunskaper i hur du i praktiken, steg för steg, tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering och med engagerande texter och visuella uttryck gör den trovärdig och attraktiv.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–  Hållbarhetsredovisningsprocessen från idé till lansering.
–  Vilka ramverk och riktlinjer som finns och hur du avgör vilka som passar verksamheten.
–  Fokus på det väsentliga – hur du kan arbeta med att sätta strukturen för redovisningen med hjälp av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger osv.
– Hur du använder fakta för att bygga trovärdighet och hur du skapar relevant och intresseväckande infografik
– Hur du kopplar redovisningen till verksamhetens externa hållbarhetskommunikation och maximerar värdet av nedlagt arbete.
– Redovisningens visuella uttryck och bildspråk. Hur du ankrar kommunikationen i varumärket och undviker onödiga schablonbilder och stereotyper.
– Skrivprocessen. Hur du skriver för att väcka intresse, engagera och nå ut till rätt målgrupp.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar samt de som arbetar med att omvandla fakta till attraktiv kommunikation, till exempel:
– Kommunikatörer
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-chefer
– Marknadsförare
– AD/grafiska formgivare
– Copywriters och skribenter
– HR– Miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning kan se ut, och tips och fallgropar i de olika delmomenten.
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk och riktlinjer som kan användas för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.
  • Kunskap om hur man definierar väsentlighet och genomför intressentdialoger.
  • Kunskap och inspiration i arbetet med att ta fram visuellt uttryck, bildspråk, infografik och texter som tillsammans skapar en trovärdig och engagerande hållbarhetsredovisning.
  • Insikt i hållbarhetsredovisningens roll i verksamhetens  hållbarhetskommunikation.

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion
Om syftet med utbildningen och deltagarnas förväntningar

09.15 Processteg 1: Att sätta en målbild och förstå processen  

Vi introducerar processen för att ta fram en redovisning och går igenom lite olika vägval. Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar och särskilt på exempel där verksamheter har tydliga budskap som genomsyrar all kommunikation.

10.00   PAUS

10.20  Processteg 2: Att förhålla sig till krav och ramverk

Vi ger ordentlig inblick i de ramverk och riktlinjer som används för hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning. Vi berör frivilliga såväl som lagstiftade, såsom EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, NASDAQs riktlinjer och FN:s Agenda 2030.

12.00    LUNCH

13.00 Processteg 3: Att bestämma innehåll – om väsentlighet och intressentdialog
Om hur vi definierar hållbarhet för verksamheten och skapar en lämplig struktur för redovisningen. Att involvera intressenter och fokusera på det mest väsentliga.

Övning: Planering av en väsentlighetsanalys och intressentdialog

14.45    PAUS

15.00 Processteg 4: Planering av projektet och målbild

Vi går igenom hur man kan organisera arbetet och framförallt skapa ett internt engagemang för processen och slutresultatet. Vi diskuterar också redovisningen i förhållande till olika målgrupper. Hur prioriterar vi vem vi ska rikta oss till? Hur ska rapporten sen lanseras?

Övning: intern involvering, hur skapar vi engagemang?

16.45   Vi summerar dagen

17.00   Slut dag 1

DAG 2

09.00   Kort återblick och framåtblick
Vi tar en kort diskussion kring gårdagens viktigaste lärdomar och berättar om syftet med dag 2.

09.15 Inspirationsinslag – lyssna på en erfaren redovisare
Vi bjuder in ett företag som gästföreläser om deras erfarenheter av hållbarhetsredovisning.

10.15 PAUS

Processteg 5: Produktionen (text, data och grafisk design)

10.30 Att ankra i verksamhetens ”varför” – redovisningens uttryck
Varumärkesbyggande, engagerande, unikt… Varför ser redovisningarna så ofta tvärt om ut? Vi går igenom olika exempel på hur man kan göra redovisningen lättillgänglig och intresseväckande och resonerar kring innehåll och utformning. Hur hittar man ett unikt visuellt uttryck för hållbarhetsfrågorna som ankrar i det egna varumärket? Och hur undviks schablonbilder och stereotyp kommunikation?

Övning: Vi arbetar med att hitta och utgå från verksamhetens ”varför”.

12.00    LUNCH

13.00 Infografik och visualisering av data
Att arbeta med infografik är ett sätt att lyfta fram och skapa intresse kring viktiga nyckeltal och data. Det handlar också om att vara transparent och bygga trovärdighet genom sättet att redovisa informationen. Vi tittar på inspirerande exempel, går igenom vad som är viktigt att tänka på för att hitta en balans mellan att väcka nyfikenhet och att vara informativ och tydlig. Vi tittar också på exempel på hur infografiken kan brytas ut och spridas i olika kanaler för att skapa mervärde.

Övning: Vi gör en kreativ och hands-on övning utifrån den egna verksamheten, alt ett fiktivt företag, där vi skissar på nya sätt att visualisera data.

14.45 PAUS

15.00 Transparens och autenticitet
Greenwashing vs greenmuting. Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag – ”walk the talk”. Vi reflekterar kring vikten av att våga lyfta de svåra och kanske olösta hållbarhetsfrågorna och problematisera kring redovisningens innehåll. Metoder för att låta olika röster komma till tals i redovisningen diskuteras.

15.45 Att skriva 
Hållbarhetsrapporterna har ofta ett torrt och redovisande språk. Hur kan vi paketera frågorna på ett inspirerande sätt? Hur hittar vi nerven i berättelsen? Hur ska man skriva för att väcka intresse, engagera och kanske till och med beröra? Vi tittar på exempel och resonerar kring olika grepp och hur vi anpassar efter målgruppen.

16.30    Summering
• Sammanfattning
• Reflektioner

17.00    Avslut

Utbildningsledare

Anna Bruun Månsson
Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

LinaLina Olivia Gustavsson
Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhets-
kommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Hanna Bremander
Hanna är rådgivare inom hållbarhet, med fokus på strategi och extern kommunikation. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) och FN:s Global Compact. Som en del av strategi- och hållbarhetsredovisningsuppdragen har Hanna utformat och utfört väsentlighetsanalyser och intressentdialoger (med bl a medarbetare, ledningsrepresentanter och kunder).  Dessutom är Hanna en uppskattad utbildnings- och workshopledare. Hanna arbetar tillsammans med Anna Bruun Månsson på TomorrowToday och har en masterexamen i Business & Development Studies från Copenhagen Business School. Exempel på kunder som Hanna har arbetat med är Gina Tricot, Inwido och AF Bostäder.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Denna praktiskt inriktade utbildning är framtagen speciellt för dig som är ny inom hållbarhetsredovisning. Du får bland annat lära dig hur du identifierar och väljer vilka frågor som ska redovisas och lägger upp arbetsprocessen. Vi går också igenom hur du kan förhålla dig till de ramverk och riktlinjer som finns och hur du enkelt och tydligt kan redovisa riskhantering.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Certifierad utbildning i integrerad rapportering enligt IR Framework

Integrerad rapportering (IR) innebär att finansiella och icke finansiella aspekter av ett företags verksamhet sammanlänkas och att man därmed får en helhetsbild av värdeskapande, affärsmodell och strategi. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att redovisa och hur du kan kombinera integrerad rapportering med en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Utbildningen, som hålls på engelska, är certifierad av IIRC, organisationen bakom <IR> och efter avslutad utbildning får du ett certifikat utfärdat av organisationen.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.