Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Grunden för en hållbarhetsredovisning är att ta fram korrekt data inom de områden där organisationen har sin största påverkan. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren. Denna tvådagarsutbildning ger dig helheten. Du får fördjupade kunskaper i hur du i praktiken, steg för steg, tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering och med engagerande texter och visuella uttryck gör den trovärdig och attraktiv.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser (FULLBOKAT!)

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–  Hållbarhetsredovisningsprocessen från idé till lansering.
–  Vilka ramverk och riktlinjer som finns och hur du avgör vilka som passar verksamheten.
–  Fokus på det väsentliga – hur du kan arbeta med att sätta strukturen för redovisningen med hjälp av väsentlighetsanalyser, intressentdialoger osv.
– Hur du använder fakta för att bygga trovärdighet och hur du skapar relevant och intresseväckande infografik
– Hur du kopplar redovisningen till verksamhetens externa hållbarhetskommunikation och maximerar värdet av nedlagt arbete.
– Redovisningens visuella uttryck och bildspråk. Hur du ankrar kommunikationen i varumärket och undviker onödiga schablonbilder och stereotyper.
– Skrivprocessen. Hur du skriver för att väcka intresse, engagera och nå ut till rätt målgrupp.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar samt de som arbetar med att omvandla fakta till attraktiv kommunikation, till exempel:
– Kommunikatörer
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-chefer
– Marknadsförare
– AD/grafiska formgivare
– Copywriters och skribenter
– HR– Miljösamordnare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning kan se ut, och tips och fallgropar i de olika delmomenten.
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk och riktlinjer som kan användas för hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning.
  • Kunskap om hur man definierar väsentlighet och genomför intressentdialoger.
  • Kunskap och inspiration i arbetet med att ta fram visuellt uttryck, bildspråk, infografik och texter som tillsammans skapar en trovärdig och engagerande hållbarhetsredovisning.
  • Insikt i hållbarhetsredovisningens roll i verksamhetens  hållbarhetskommunikation.

Program

DAG 1

09.00    Välkomna och introduktion
Om syftet med utbildningen och deltagarnas förväntningar

09.15 Processteg 1: Att sätta en målbild och förstå processen

Vi introducerar processen för att ta fram en redovisning och går igenom lite olika vägval. Vi tittar på exempel på olika typer av hållbarhetsredovisningar och särskilt på exempel där verksamheter har tydliga budskap som genomsyrar all kommunikation.

10.00   PAUS

10.20 Processteg 2: Att förhålla sig till krav och ramverk

Vi ger ordentlig inblick i de ramverk och riktlinjer som används för hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisning. Vi berör frivilliga såväl som lagstiftade, såsom EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, Global Reporting Initiative (GRI), FN:s Global Compact, NASDAQs riktlinjer och FN:s Agenda 2030.

12.00    LUNCH

13.00 Processteg 3: Att bestämma innehåll – om väsentlighet och intressentdialog
Om hur vi definierar hållbarhet för verksamheten och skapar en lämplig struktur för redovisningen. Att involvera intressenter och fokusera på det mest väsentliga.

Övning: Planering av en väsentlighetsanalys och intressentdialog

14.45    PAUS

15.00 Processteg 4: Planering av projektet och målbild

Vi går igenom hur man kan organisera arbetet och framförallt skapa ett internt engagemang för processen och slutresultatet. Vi diskuterar också redovisningen i förhållande till olika målgrupper. Hur prioriterar vi vem vi ska rikta oss till? Hur ska rapporten sen lanseras?

Övning: intern involvering, hur skapar vi engagemang?

16.45   Vi summerar dagen

17.00   Slut dag 1

DAG 2

09.00 Kort återblick och framåtblick
Vi tar en kort diskussion kring gårdagens viktigaste lärdomar och berättar om syftet med dag 2.

09.15 Inspirationsinslag – lyssna på en erfaren redovisare
Vi bjuder in ett företag som gästföreläser om deras erfarenheter av hållbarhetsredovisning.

10.15 PAUS

Processteg 5: Produktionen (text, data och grafisk design)

10.30 Att ankra i verksamhetens ”varför” – redovisningens uttryck
Varumärkesbyggande, engagerande, unikt… Varför ser redovisningarna så ofta tvärt om ut? Vi går igenom olika exempel på hur man kan göra redovisningen lättillgänglig och intresseväckande och resonerar kring innehåll och utformning. Hur hittar man ett unikt visuellt uttryck för hållbarhetsfrågorna som ankrar i det egna varumärket? Och hur undviks schablonbilder och stereotyp kommunikation?

Övning: Vi arbetar med att hitta och utgå från verksamhetens ”varför”.

12.00    LUNCH

13.00 Infografik och visualisering av data
Att arbeta med infografik är ett sätt att lyfta fram och skapa intresse kring viktiga nyckeltal och data. Det handlar också om att vara transparent och bygga trovärdighet genom sättet att redovisa informationen. Vi tittar på inspirerande exempel, går igenom vad som är viktigt att tänka på för att hitta en balans mellan att väcka nyfikenhet och att vara informativ och tydlig. Vi tittar också på exempel på hur infografiken kan brytas ut och spridas i olika kanaler för att skapa mervärde.

Övning: Vi gör en kreativ och hands-on övning utifrån den egna verksamheten, alt ett fiktivt företag, där vi skissar på nya sätt att visualisera data.

14.45 PAUS

15.00 Transparens och autenticitet
Greenwashing vs greenmuting. Att använda fakta för att bygga trovärdighet. Att beskriva riktning, koppla kommunikationen till strategi, mål och faktiska dataunderlag – ”walk the talk”. Vi reflekterar kring vikten av att våga lyfta de svåra och kanske olösta hållbarhetsfrågorna och problematisera kring redovisningens innehåll. Metoder för att låta olika röster komma till tals i redovisningen diskuteras.

15.45 Att skriva 
Hållbarhetsrapporterna har ofta ett torrt och redovisande språk. Hur kan vi paketera frågorna på ett inspirerande sätt? Hur hittar vi nerven i berättelsen? Hur ska man skriva för att väcka intresse, engagera och kanske till och med beröra? Vi tittar på exempel och resonerar kring olika grepp och hur vi anpassar efter målgruppen.

16.30    Summering
• Sammanfattning
• Reflektioner

17.00    Avslut

Utbildningsledare

Anna Bruun Månsson
Anna har i mer än 10 års tid arbetat som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund. Sedan 2014 driver Anna konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med t ex investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Exempel på företag som Anna jobbat med är Gina Tricot, Fingerprint Cards och Wihlborgs. Anna är en mycket uppskattad och flitigt anlitad workshopledare och utbildare.

LinaLina Olivia Gustavsson
Lina är en strategisk kreatör specialiserad på hållbarhets-
kommunikation, med utbildning från Berghs School of Communication och Lunds Universitet. Hon driver sedan 2006 designbyrån Sustainable Studio som arbetar med varumärkesstrategisk och imageskapande hållbarhetskommunikation. Lina har rollen som Creative Director och ansvarar för Sustainable Studios kreativa leveranser. Lina har arbetat med kunder som Tetra Pak, Findus, MQ, Gina Tricot, KRAV, Sveriges kommuner och landsting med flera. Hon föreläser regelbundet på designutbildningar och universitet och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Hanna Bremander
Hanna är rådgivare inom hållbarhet, med fokus på strategi och extern kommunikation. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) och FN:s Global Compact. Som en del av strategi- och hållbarhetsredovisningsuppdragen har Hanna utformat och utfört väsentlighetsanalyser och intressentdialoger (med bl a medarbetare, ledningsrepresentanter och kunder).  Dessutom är Hanna en uppskattad utbildnings- och workshopledare. Hanna arbetar tillsammans med Anna Bruun Månsson på TomorrowToday och har en masterexamen i Business & Development Studies från Copenhagen Business School. Exempel på kunder som Hanna har arbetat med är Gina Tricot, Inwido och AF Bostäder.

Fler kurser för dig!

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

GRI Standards i praktiken (påpyggnadskurs till Certifierad utbildning i GRI Standards)

Välkommen till vår påbyggnadskurs i att hållbarhetsredovisa enligt GRI Standards. Utbildningen riktar sig till dig som redan har gått Certifierad utbildning i GRI Standards, eller har motsvarande kunskaper. Fokus ligger här på hur du praktisk kan tillämpa GRI standards i din organisation och utveckla en plan för er kommande redovisning.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning syftar till att ge dig fördjupande kunskaper i hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide