Hållbara investeringar – förvalta kapital utifrån miljö, klimat och sociala aspekter

Denna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig såväl teoretiska kunskaper som praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Utveckla cirkulära produkter – material, konstruktion och design

Behovet av och intresset för att utveckla produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi ökar snabbt. Den här kursen ger dig kunskap och inspiration i hur du lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas för att skapa smarta lösningar med så effektivt resursanvändande som möjligt.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

OBS! Detta kurstillfälle har redan varit!

Aktuellt kursutbud hittar du här>>

Hållbara investeringarDenna utbildning, som riktar sig till både kapitalägare och förvaltare, ger dig kunskaper och praktiska verktyg i hur man arbetar strukturerat med hållbara investeringar. Utbildningen går bland annat igenom internationella riktlinjer, hur man gör hållbarhetsanalyser av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor, olika screeningmetoder och hur man investerar hållbart i olika sektorer.

Den här utbildningen syftar till att ge dig kunskaper i hur din organisation undviker negativ påverkan på klimat, miljö och mänskliga rättigheter och istället väljer det som både är bra hållbarhetsalternativ och ger god avkastning.

Metoderna för att investera hållbart är många, och investerare ställs inför flera vägval för att uppnå de kombinerade finans- och hållbarhetsmålen. Den här utbildningen lägger stor vikt vid hur du själv kan strukturera ditt arbete med hållbara investeringar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Finansiella risker och möjligheter som klimat, miljö och mänskliga rättigheter kan medföra
– Hur kapitalplaceringar kan bidra till en hållbar utveckling utan att avkastningen minskas
– Internationella riktlinjer och trender för hållbara investeringar
–De vanligaste strategierna för hållbara investeringar
– Metoder för hur kapitalägare och förvaltare kan göra hela sitt innehav mer klimatvänligt
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor på sektornivå
– Hur man gör en hållbarhetsanalys av ett börsnoterat bolag
– Hur man kan använda ”engagement” som ett effektivt verktyg för att påverka portföljbolag i en mer hållbar riktning
– Hur man kan rapportera resultat från hållbara investeringar

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:
– verktyg och kunskap för att kunna bedöma bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
– en god förståelse för när olika metoder för hållbara investeringar är lämpliga att använda
– kunskap om vad hållbara investeringar innebär för de vanligaste tillgångsslagen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver verktyg och metoder för hållbara investeringar antingen direkt i ditt arbete med kapitalplaceringar eller för att kunna leverera tjänster till dem som jobbar direkt med hållbara investeringar, samt till dig som av andra skäl behöver en allmän förståelse för hållbara investeringar i ditt arbete, till exempel:
– Ägarstyrningsansvariga
– Chef för kapitalförvaltning
– Portfölj- och fondförvaltare
– Finansiell rådgivare
– Finansanalytiker
– Konsulter
– Tjänsteleverantör till finans- eller hållbarhetssektorn
– Hållbarhetsansvariga
– IR-ansvariga

 

Program

09:00 Välkomna och presentation av kurs

09:30 Vad innebär ”ansvarsfulla och hållbara investeringar”?
Vi går igenom the business case för ansvarsfulla och hållbara investeringar; en kort genomgång av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI); vad hållbara investeringar kan innebära för olika tillgångsslag och investeringsinriktningar (inklusive noterade och onoterade aktier, gröna obligationer, impact investment); samt vad de globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) innebär för investerare. Vi kommer därefter att titta närmare
på de vanligaste strategierna för hållbara investeringar som används av kapitalägare och kapitalförvaltare idag, inklusive metoder för att göra ett innehav mer klimatvänligt.

11.00 Praktiskt exempel: Att göra en hållbarhetsanalys på bolagsnivå
Vi fördjupar kunskapen från det första passet genom en praktisk övning. Medverkande från SPP:s kapitalförvaltningsteam lotsar deltagarna genom ett enskilt fall, så att vi kan få kunskap om hur man kan göra en hållbarhetsanalys på bolagsnivå.

12:30 Lunch

13.30 Så kan du jobba med normbaserad screening och effektiv engagement i praktiken
Normbaserad screening är den snabbast växande strategin för hållbara investeringar i Europa. Den innebär att investerare gör en genomlysning av bolag som agerar i strid med internationella konventioner och andra normer. Men hur avgör man egentligen om ett bolag verkligen agerat i strid med en konvention, och vad är nästa steg om ett normbrott har fastställts? Några vanliga strategier för att försöka påverka bolag i rätt riktning är att medverka på bolagsstämmor, ses i personliga möten eller delta i internationella koalitioner. I det här passet får vi en förståelse för hur man kan använda engagement som ett effektivt verktyg för hållbara investeringar, och tittar närmare på ett antal verkliga fall.

15.30 Investera hållbart i onoterade bolag: Private Equity
Små och medelstora bolag har generellt sett en lägre mognad ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur kan investerare i detta segment verka för att göra ansvarsfulla investeringar samt driva hållbar utveckling framåt? Vilket ansvar har man som ägare? Investerare i onoterade små och medelstora bolag ställs inför en bredd av utmaningar, men har också utökade möjligheter till positiv påverkan. I det här passet diskuterar vi metoder och verktyg för hållbara investeringar i den onoterade miljön, från integrering i investeringsstrategi, inkludering i due diligence, hållbarhet som en del i bolagsstyrning, strategier för att utveckla hållbarhetsagendan samt frågeställningar inför exit.

16:45 Sammanfattande diskussion

17:00 Avslut

Utbildningsledare

emmaEmma Sjöström
Emma Sjöström är en av landets främsta experter och föreläsare inom området hållbara investeringar. Hon har doktorerat på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon numera är verksam som lärare på MBA- och grundutbildning. Emma sitter med som expert i den pågående Fondutredningen, och är ledamot i Swesif:s styrelse. Hon är också författare till boken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning 2014) och medförfattare till boken CSR – En guide till företagets ansvar (Sanoma Utbildning, 2012). Emma Sjöström är grundare till kunskapsbyrån Nuwa AB, och till omvärldsbevakningstjänsten Hållbart Kapital. Genom Nuwa AB har hon genomfört uppdrag för bland annat Danske Capital, Öhman, Sjunde AP-fonden, Finansdepartementet, Fondbolagens Förening, och Sveriges Finansanalytikers Förening. 

Jenny

Jenny Askfelt Ruud
Jenny Askfelt Ruud är industriell rådgivare med fokus på strategiska hållbarhetsfrågor på Ratos, ett noterat investeringsbolag med private equity-strategi som idag äger 22 onoterade medelstora nordiska företag. Jenny agerar rådgivare för investeringsorganisationen samt portföljbolagens ledningsgrupper, styrelser och hållbarhetsansvariga för att driva på arbetet med väsentliga hållbarhetsfrågor. I sin tidigare roll som  hållbarhetschef på Ratos utvecklade hon Ratos strategi och processer för att integrera ESG och hållbarhet i arbetet med att utvärdera och genomföra nya investeringar samt utveckla befintliga portföljbolag. Jenny har en civilekonomexamen från Handelshögskolan och har tidigare arbetat på McKinsey & Co, Morgan Stanley och riskkapitalbolaget Arts Alliance i London.

LeadershipUlrika Hasselgren
Ulrika Hasselgren är managing director och chef för hållbara och ansvarsfulla  investeringar på ISS-Ethix. Ulrika Hasselgren grundade Ethix SRI Advisors, där hon var vd tills det förvärvades av ISS-Ethix 2015. Hon har varit rådgivare till institutionella investerare gällande hållbara och ansvarsfulla  investeringar sedan 1999. År 2000 samarbetade hon med Sjunde AP-fonden för att skapa en policy för ansvarsfulla investeringar, och utvecklade bland annat normbaserad screening, som nu kommit att bli en etablerad metod i hela Europa. Ulrika tillbringade 12 år hos McKinsey & Company och tre år hos Solving International. Hon har varit gästföreläsare vid Stockholms universitet sedan 2002 och är en ofta anlitad talare på globala institutionella investerarkonferenser och seminarier. Ulrika är styrelseledamot i Eurosif.

Philip RipmanPhilip Ripman
Philip Ripman förvaltar fonden SPP Global Topp 100, en likaviktad global aktiefond som består av de 100 mest hållbara bolagen i världen, enligt SPPs analysmodell och hållbarhetsrating. Philip har arbetat som hållbarhetsanalytiker på Storebrand sedan 2006 och varit drivande i att utveckla koncernens hållbarhetsarbete.

Tips!


Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Delningsekonomi i din verksamhet – så lyckas du

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy, peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Lönsam klimatstrategi – så får du klimatnytta och lönsamhet att gå hand i hand

Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka klimatåtgärder som kan göra att ni klarar era klimatmål och hur du räknar på vad dessa innebär för resultaträkningen. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att identifiera klimatåtgärder som ger både miljöeffekt och ekonomisk lönsamhet. Under dagen går vi steg för steg igenom hur du värderar, prioriterar och tidsätter olika klimatåtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

Hållbara livsmedel och måltider – inköp utifrån klimat, miljö och socialt ansvar

Att skapa hållbara måltider innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som arbetar med eller ansvarar för livsmedel och måltider i offentlig och privat verksamhet kunskaper och metoder för att skapa hållbara måltider som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.

Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig! Du får lära dig hur företag arbetar med hållbarhet och hur man på ett sätt gör miljö och socialt ansvar till en integrerad och lönsam del av verksamheten. Teori och föreläsningar varvas med interaktiva övningar och kunskapsutbyte.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Denna praktiskt inriktade tvådagarsutbildning handlar om hur du steg för steg tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering. Vi går vi igenom hur du arbetar med processens olika faser – att ta reda på vilka hållbarhetsområden som redovisningen ska fokusera på, vilka ramverk och riktlinjer som är lämpliga, hur man tar fram nyckeltal, skriver engagerande texter och skapar visuella uttryck som skapar en trovärdig och attraktiv hållbarhetsredovisning.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Cirkulär ekonomi: introduktion till cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi. Förutom teoretiska kunskaper går vi igenom mängder av exempel från såväl näringsliv som offentlig verksamhet.

Utveckla cirkulära produkter – material, konstruktion och design

Behovet av och intresset för att utveckla produkter som fungerar i en cirkulär ekonomi ökar snabbt. Den här kursen ger dig kunskap och inspiration i hur du lyckas skapa cirkulära produkter. Du får bland annat lära dig hur olika teknologier, material, konstruktioner och produktdesign kan användas för att skapa smarta lösningar med så effektivt resursanvändande som möjligt.

Så skapar du nya affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi

Denna utbildning lär dig hur du kan utveckla nya affärsmöjligheter genom cirkulära lösningar. Vi går bland annat igenom metoder och verktyg för att identifiera och kartlägga möjligheter till cirkulär ekonomi i er verksamhet och hur man skapar cirkulära affärsmodeller, produkter eller tjänster. Du får även lära dig hur man skapar ett business case och presenterar det för kunder, ledningsgrupper och styrelse.