ISO 14001:2015 – Så inför du de nya kraven i praktiken

Nya ISO 14001:2015 innebär omfattande förändringar för alla certifierade organisationer. Denna praktiskt inriktade heldagsutbildningen handlar om hur du konkret inför dessa förändringar. Vi går bland annat igenom hur man kartlägger och involverar intressenter, tillämpar livscykelperspektivet, engagerar ledningen och mäter miljöprestanda.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkande är ett krav i ISO14001, ligger till grund för miljövarudeklarationer, EPD:er, utgör en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirkulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Att kartlägga organisationens sammanhang och involvera intressenter
  • Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
  • Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
  • Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande och vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
  • Miljöprestanda och ständiga förbättringar
  • I vilka moment man kan mäta miljöprestationer och hur man gör

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Utbildning riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om miljöledningssystem
enligt ISO 14001. Du ansvarar för eller medverkar i drift och utveckling av miljöledningssystemet och ska
nu införa, utveckla eller förbättra miljöledningssystem enligt kraven i nya ISO 14001:2015,
till exempel:
– Miljöchefer
– Samordnare
– Hållbarhetsansvarig
– Verksamhetsutvecklare som vill ha fördjupade kunskaper om hur du konkret och praktiskt ska gå tillväga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Förståelse för vilka de nya kraven är enligt ISO 14001:2015
– Konkreta metoder och mallar för att utveckla sitt befintliga miljöledningssystem genom omvärldsanalys, intressentkrav, livscykelperspektiv och förbättrad miljöprestanda
– Vägledning i hur det uppdaterade systemet kan implementeras i den egna verksamheten och kommuniceras på bästa sätt inom verksamheten

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.20    Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet, ledningens åtagande
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Vad kan ledningen göra rent konkret för att ta ansvar?
– Tips för att få arbetet integrerat i den övriga verksamheten
– Diskussionsövningar 

10.00    Kartläggning av organisationens sammanhang och involvering av dess intressenter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Olika metoder för omvärldsanalys
– Metod och övning Intressentkravsanalys

10.15    PAUS

10.30    Fortsättning kartläggning 

12.00    LUNCH

13.00    Metoder för bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Metod för hantering och bedömning av miljöaspekter samt andra risker och möjligheter

14.00    Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– Genomgång av metod för att tillämpa livscykelperspektivet
– Övning Miljöaspekter och Livscykelperspektiv

15.00    PAUS

15.15    Miljöprestanda och ständiga förbättringar
– Vad säger standarden och hur tolkar vi det?
– I vilka moment kan vi mäta våra miljöprestationer och hur?

16.15–16.30    Summering och avslut

Utbildningsledare

2884de0

Josefin Holmström
Josefin Holmström är konsult på Vega AB  och är specialist på att utveckla, implementera, kommunicera och förvalta ledningssystem inom stora och medelstora bolaget i olika branscher. Hon har du de senaste åren utbildat cirka 250 företag och byggt upp ledningssystem som har certifierats mot den nya standarden. Bland uppdragsgivarna finns Volkswagen Group Sverige, Steen & Ström, Stanley Security och Stockholmshem.

Fler kurser för dig!

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Minska er klimatpåverkan – så identifierar du genomförbara, effektiva och lönsamma åtgärder

Kraven ökar på företag och organisationer att snabbt minska klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp. Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka åtgärder i er verksamhet som ger störst effekt, är lättast att genomföra och vilken ekonomisk effekt dessa åtgärder får. Vi går igenom en steg- för steg-metodik för att ta reda på vad som krävs för att nå era klimatmål och hur du tar fram en färdplan för att nå nollutsläpp.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.