Kemikalier i verksamheten – så följer du lagar och exponeringsscenarier

Kraven kring hantering och användning av kemikalier blir allt hårdare och mer komplicerade. Denna heldagsutbildning är för dig som arbetar med, eller ansvarar för, hantering av kemikalier i den egna verksamheten. Du får det senaste inom kemikalie-lagstiftning, vad som krävs för att följa lagarna och kunskaper i hur exponeringsscenarier ska läsas och förstås.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Användare av kemikalier har en snårskog av lagar att ta sig igenom för att göra rätt. Enligt svensk lagstiftning är det upp till varje företag och organisation som hanterar kemikalier att känna till alla lagar som företaget berörs av. Och har man väl fått koll på vilka lagar man berörs av ska man kunna agera utifrån de krav som ställs.

Utbildningen går igenom svensk kemikalielagstiftning och vilka myndigheter som samverkar för att bidra till en säker kemikaliehantering. Vi fokuserar sedan de europeiska förordningarna REACH och CLP och vilka krav som ställs på nedströmsanvändare och distributörer. Utbildningen riktar sig med andra ord inte till de som importerar ämnen till EU eller de som tillverkar nya ämnen. Särskilt fokus under dagen är säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier. När krävs ett exponeringsscenario, hur tolkar man informationen och vad krävs för att man ska uppfylla REACH-lagstiftningen? Vilka samband finns mellan svensk arbetsmiljölagstiftning och  exponeringsscenarier? Under dagen får du öva på att läsa och förstå exponeringsscenarier och du får en checklista för vad du behöver göra när du får ett exponeringsscenario från din leverantör.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Dig som arbetar med eller ansvarar för hantering av kemikalier i verksamhet och i tillverkning.
– Dig som arbetar med arbetsmiljö,
– Dig som arbetar med frågor kring yttre miljö.
– Inköpare av kemiska produkter.
– Produktutvecklare.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad utbildning ska deltagarna;
– ha en god överblick över svensk kemikalielagstiftning och vilka myndigheter som ansvarar för vad
– ha en god orientering i REACH och CLP
– kunna läsa och tolka exponeringsscenarier
– veta hur man ska agera vid mottagande av exponeringsscenarier

Program

9:00 – 9:30 Välkomna!
Kurskompendier delas ut. Vi går igenom dagens upplägg samt presentation av kursledare och deltagare.

9:30 – 10:15 Introduktion och nationell lagstiftning

Definitioner och begrepp.
Svensk och europeisk lagstiftning.
Genomgång av svensk lagstiftningen och myndigheternas ansvarsområden.

10:30 – 10:45 Fikapaus

10:45 – 12:00 REACH och CLP
Vad säger lagen och vad ska ni göras för att följa den?
REACH: Introduktion, definitioner och olika roller. Säkerhetsdatablad. Särskilt fokus på REACH-listorna och hur de förhåller sig till SIN-list och PRIO-databasen.
Klassificering och märkning enligt CLP-förordningen.

12:00 – 13:00 Lunchpaus

13:00 – 14:00 Utökat säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier
Vad ett utökat säkerhetsdatablad är, vad det innehåller och vad som behöver göras när man får ett från sin leverantör

14:00 – 14:30 Fikapaus

14:30 – 15:00 Gemensam övning i att läsa och förstå exponeringsscenarier

15:00 – 16:00  Gruppövningar i att läsa exponeringsscenarier

16:00 – 16:45 Bensträckare och genomgång gruppövningar

Utbildningsledare

2745823446
Olof Svensson

Olof Svensson är kemikaliekonsult på  Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

Fler kurser för dig!


Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.