Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk och europeisk lagstiftning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–Vad kemiska riskkällor är och hur de kan påverka vår hälsa
–Var du hittar information om potentiella faror
– Grundläggande toxikologi och olika typer av skador
– Nationell arbetsmiljölagstiftning
– Riskbedömning av kemiska produkter
– Hur du kan arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall
– Europeisk kemikalielagstiftning: Vilka krav ställs på användare av kemiska produkter?

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är lämplig för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga som ska utföra eller leda arbetet med att bedöma och åtgärda kemiska arbetsmiljörisker. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren ha kunskap för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt uppfylla gällande lagstiftning.

Program

9.00 Välkomna

9.15 Introduktion
Ämnen och blandningar. Skillnaden mellan varor och kemiska produkter. Kemiska riskkällor. Klassificering av produkter och olika typer av faror. Vilka krav gäller när du tar in nya produkter i verksamheten? Vilka ämnen och produkter bör du undvika helt? Var hittar du relevant information om riskerna? Deltagaraktivitet: Produktvalsanalyser.

10.00 Grundläggande toxikologi och olika typer av skador med exempel
Exponering och upptag. Dos-responssamband. Frätskador på hud och ögon. Försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador. Hjärt- och kärlsjukdomar.

10.45 PAUS

11.00 Olika typer av skador med exempel (fortsättning)
Skador på lever och njurar. Nervskador. Tumörer och cancer. Fosterskador och försämrad fertilitet. Allergi och annan överkänslighet.

Deltagaraktivitet:
Identifiera risk för olycksfall och ohälsa i er verksamhet. Var finns risk för exponering? Vilka konsekvenser får exponeringen?

12.00 LUNCH

13.00 Genomgång av Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

14.00 Deltagaraktivitet: Riskbedömning av kemiska produkter
Vi delar in oss i grupper och gör bedömningar av fiktiva fall. Är hanteringen säker? Saknar vi information för bedömningen? Vilka åtgärder krävs?

14.45 PAUS

15.00 Europeisk kemikalielagstiftning
Hur påverkar CLP och REACH vår verksamhet?

15.45 Vem gör vad?
Hur bör arbetet med att bedöma och minska riskerna organiseras? Exempel på arbetsgång med hänsyn till arbetsmiljölagstiftningen.

16.30 Avslutande diskussion och reflektioner

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 10 oktober 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Olof Svensson
Olof Svensson är kemikaliekonsult på Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden. Nuvarande uppdrag inkluderar granskning av kemiska produkter, produktvalsanalyser och riskbedömning av kemiska produkter på arbetsplatser.

 

Fler kurser för dig!

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk och europeisk lagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och alla företag och organisationer är skyldiga att undersöka sin arbetsmiljö och vidta åtgärder vid behov. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur du gör riskbedömningar i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, läser ett exponeringsscenario, väger riskminskningsåtgärder mot varandra och genomför riskbedömningar i praktiken.

Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad som ska förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt utifrån REACH och CLP.