Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
–Vad kemiska riskkällor är och hur de kan påverka vår hälsa
–Var du hittar information om potentiella faror
– Grundläggande toxikologi och olika typer av skador
– Nationell arbetsmiljölagstiftning
– Riskbedömning av kemiska produkter
– Hur du kan arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Utbildningen är lämplig för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga som ska utföra eller leda arbetet med att bedöma och åtgärda kemiska arbetsmiljörisker. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren ha kunskap för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt uppfylla gällande lagstiftning.

Program

9.00 Välkomna

9.15 Introduktion
Ämnen och blandningar. Skillnaden mellan varor och kemiska produkter. Kemiska riskkällor. Klassificering av produkter och olika typer av faror. Vilka krav gäller när du tar in nya produkter i verksamheten? Vilka ämnen och produkter bör du undvika helt? Var hittar du relevant information om riskerna? Deltagaraktivitet: Produktvalsanalyser.

10.00 Grundläggande toxikologi och olika typer av skador med exempel
Exponering och upptag. Dos-responssamband. Frätskador på hud och ögon. Försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador. Hjärt- och kärlsjukdomar.

10.45 PAUS

11.00 Olika typer av skador med exempel (fortsättning)
Skador på lever och njurar. Nervskador. Tumörer och cancer. Fosterskador och försämrad fertilitet. Allergi och annan överkänslighet.

Deltagaraktivitet: 
Identifiera risk för olycksfall och ohälsa i er verksamhet. Var finns risk för exponering? Vilka konsekvenser får exponeringen?

12.00 LUNCH

13.00 Genomgång av Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

14.00 Deltagaraktivitet: Riskbedömning av kemiska produkter
Vi delar in oss i grupper och gör bedömningar av fiktiva fall. Är hanteringen säker? Saknar vi information för bedömningen? Vilka åtgärder krävs?

14.45 PAUS

15.00 Luftföroreningar och hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Vilka faktorer påverkar lufthalterna? Exempel på hur du kan uppskatta och beräkna lufthalter.

15.45 Vem gör vad?
Hur bör arbetet med att bedöma och minska riskerna organiseras? Exempel på arbetsgång med hänsyn till arbetsmiljölagstiftningen.

16.30 Avslutande diskussion och reflektioner

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 4 februari 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Olof Svensson
Olof Svensson är kemikaliekonsult på Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden. Nuvarande uppdrag inkluderar granskning av kemiska produkter, produktvalsanalyser och riskbedömning av kemiska produkter på arbetsplatser.

 

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.