Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Den rika mångfalden av ålder, kön, yrke, religion, etnicitet, kultur och utbildning som finns i samhället avspeglas inte på våra arbetsplatser. Forskning visar dock att det finns stora vinster med att arbeta med mångfald och inkludering. Under denna kurs får du konkreta tips och råd om hur just din organisation kan initiera eller utveckla arbetet för bättre mångfald och inkludering. Fokus ligger på strategi, verktyg och metod i praktiken.
Vi går igenom begreppen, pratar kring forskning och praktiska erfarenheter om vad som gör att mångfald och inkludering är viktigt för arbetsplatsens verksamhet. Vi går igenom de viktiga stegen för att lyckas med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbetet och du får med dig ett batteri av underbyggda argument för att driva frågorna internt. Målet är att stärka din kompetens inom mångfald, integration och inkludering och ge dig färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering.

PEDAGOGISKT UPPLÄGG OCH METOD
Det pedagogiska upplägget i uppdraget handlar om att skapa förståelse och involvera deltagarna i processen mot ökad mångfald för att bana väg för dem att driva mångfaldsarbetet internt på sina respektive arbetsplatser. Av erfarenhet vet vi att upplevelsebaserad inlärning med en blandning av övningar, reflektioner och teori ger deltagarna möjligheter till insikter och förståelse som kan generera nya beteenden och handlingar.

Utbildningen utgår från senaste forskning på området och vetenskapligt grundande metoder för jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Vi arbetar helt i linje med Diskrimineringsombudsmannens arbetsmetoder och rådande lagstiftning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Förutsättningar, möjligheter och lösningar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
– Forskning och praktiska erfarenheter om hur mångfald och inkludering gynnar arbetsplatsens verksamhet och går igenom de viktiga stegen för hur man lyckas med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbetet.
– Interna mångfaldsarbetet. Hur driver man ett strategiskt mångfaldsarbete? Här ges exempel, argument och verktyg för att driva frågorna internt.
– Gällande rätt och arbetsgivaransvar – svensk diskrimineringslagstiftning. Lagens omfattning och nyheter i lagen som gäller från 2017. Vad lagen kräver när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder.
– Hälso- och affärsmässiga vinster med mångfald och inkludering.
– Organisationskultur, processer och rutiner för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
– Möjligheter och fallgropar i arbetet med mångfald och inkludering.
– Metoden SPR – vetenskapligt grundad metod för att arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med och/eller är intresserade av inkludering, integration och mångfald i privata företag och offentlig förvaltning, till exempel:
– Hållbarhets- och csr-chefer.
– Hållbarhets-strateger
– HR-chefer
– HR-strateger med särskilt uppdrag att arbeta med mångfald
– VD och ledning

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att:
– Att stärka deltagarens kompetens inom mångfald, integration och inkludering
– Ge deltagaren färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.05 Introduktionsövning ”Ögonöppnare”

09.15 Mångfald och inkludering- vad, varför och hur?
Vi inleder med att gå igenom begreppen, pratar kring forskning och praktiska erfarenheter om hur mångfald och inkludering gynnar arbetsplatsens verksamhet samt går igenom de viktiga stegen för hur ni lyckas med ert mångfalds- och jämställdhetsarbete. Vi tittar på den demografiska utvecklingen och statistik i Sverige för att få uppfattning om hur arbetsmarknad, kompetensförsörjning, nya marknader och kundgrupper ser ut i Sverige och globalt- vår samtid och omvärld. Hälso- och affärsmässiga vinster med mångfald och inkludering gås igenom. Vi introduceras till förutsättningar, möjligheter och lösningar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

10.00    PAUS

10.15   Mångfald och inkludering – Individen
Vi går igenom vilka möjligheter och utmaningar som följer av mångfald och inkludering samt hur arbetet för en ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen kan bedrivas framgångsrikt. Vi arbetar med attityder och normer för att upptäcka de fördomar och snäva referensramar hos ledningen, chefen och medarbetaren som hämmar vår möjlighet att uppnå sund och inkluderande kultur. Fokus läggs på att känna igen de mekanismer som hämmar mångfald och vad ni strategiskt och praktiskt ska arbeta med internt för att gynna mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Här varvas kunskap med interaktiva övningar och diskussion.

Praktisk övning ”Taxi och lastbilen”
En övning i att se vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man ser på social hållbarhet idag.

Praktisk övning ”Normer och fördomar på vår arbetsplats”
Filmvisning och diskussion kring våra referensramar, fördomar och normer på arbetsplatsen med utgångspunkt i individen.

12.00    LUNCH

13.00  Mångfald och inkludering – Regelverket
Svensk diskrimineringslagstiftning. Här går vi igenom vad lagen omfattar och vilka nyheterna i lagen som gäller från 2017 är. Det preciseras också vad lagen kräver av mig som chef och medarbetare när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder?

Praktisk övning ”Rätt enligt gällande rätt”

13.30 Mångfald och inkludering – Verksamheten
Utbildningen fortsätter med hur arbetet för en ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen kan bedrivas framgångsrikt utifrån perspektivet verksamheten. Vi går igenom strategi och praktik i arbetet med arbetsplatsens kultur, rutiner och processer. Fokus ligger på hur man strategiskt kan driva och organisera arbetet internt så att det främjar öppenhet, ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi berör ledarskap, image, värdegrunder och policy som är en drivande faktor i verksamhetens mångfaldsarbete. Strategi, metod, praktiska verktyg och exempel presenteras. Här varvas kunskap med interaktiva övningar och diskussion.

Praktisk övning -”Mångfald och inkludering på arbetsplatsen”

14.15 Mångfald och inkludering – Metod
Slutligen ges deltagaren färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering. Här arbetar vi med hur nyttan med mångfaldsarbetet kan uppnås genom den vetenskapligt grundande metoden SPR. SPR är en framgångsrik trestegsmetod för systematiskt mångfaldsarbete som ger hälso- och verksamhetsnytta. Vi går igenom metoden och lyckade exempel från andra verksamheter och konkreta verktyg ges.

14.30 Workshop ”Vår arbetsplats- strategi, verktyg och metod i praktiken”
Deltagarna ska ge förslag för nedan 1-3 och sedan arbeta fram en strategi för hur 1-3 ska genomföras i praktiken.

  1. Vi har ett dilemma…
  2. Vi vill utveckla …
  3. Vi vill vara i framkant i fråga om…

15.00 PAUS

15.15 Fortsättning Workshop ”Vår arbetsplats- strategi, verktyg och metod i praktiken”  

16.00    Sammanfattning och reflektioner
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att arbeta strategiskt, metodiskt och praktiskt med målet att driva och utveckla mångfaldsarbetet internt på arbetsplatsen.

16.30 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 28 november 2017
Tid: 09.00–16.30
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Gina Sharro
Gina Sharro är jurist med specialisering inom diskriminering och mänskliga rättigheter. Hon arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet även från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har arbetet som sakkunnig för bland annat Rikspolisstyrelsen, DO, Länsstyrelsen. Gina har även utvecklat metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering samt för att mäta jämställdhet/mångfald med nyckeltal. Hon har författat artiklar, utbildat konsulter samt inom kandidatprogrammet Equality and Diversity Management på Lunds Universitet.

Fler kurser för dig!

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Tips!


Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Delningsekonomi i din verksamhet – så lyckas du

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy, peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig! Du får lära dig hur företag arbetar med hållbarhet och hur man på ett sätt gör miljö och socialt ansvar till en integrerad och lönsam del av verksamheten. Teori och föreläsningar varvas med interaktiva övningar och kunskapsutbyte.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!