Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbarhetsredovisning i praktiken – från idé till lansering

Grunden för en hållbarhetsredovisning är att ta fram korrekt data inom de områden där organisationen har sin största påverkan. Men för att redovisningen ska läsas och engagera är det lika viktigt att fakta och andra underlag lyfts fram på ett sätt som når fram till mottagaren. Denna tvådagarsutbildning ger dig helheten. Du får fördjupade kunskaper i hur du i praktiken, steg för steg, tar fram en hållbarhetsredovisning från idé till lansering och med engagerande texter och visuella uttryck gör den trovärdig och attraktiv.

Den rika mångfalden av ålder, kön, yrke, religion, etnicitet, kultur och utbildning som finns i samhället avspeglas inte på våra arbetsplatser. Forskning visar dock att det finns stora vinster med att arbeta med mångfald och inkludering. Under denna kurs får du konkreta tips och råd om hur just din organisation kan initiera eller utveckla arbetet för bättre mångfald och inkludering. Fokus ligger på strategi, verktyg och metod i praktiken.
Vi går igenom begreppen, pratar kring forskning och praktiska erfarenheter om vad som gör att mångfald och inkludering är viktigt för arbetsplatsens verksamhet. Vi går igenom de viktiga stegen för att lyckas med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbetet och du får med dig ett batteri av underbyggda argument för att driva frågorna internt. Målet är att stärka din kompetens inom mångfald, integration och inkludering och ge dig färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering.

PEDAGOGISKT UPPLÄGG OCH METOD
Det pedagogiska upplägget i uppdraget handlar om att skapa förståelse och involvera deltagarna i processen mot ökad mångfald för att bana väg för dem att driva mångfaldsarbetet internt på sina respektive arbetsplatser. Av erfarenhet vet vi att upplevelsebaserad inlärning med en blandning av övningar, reflektioner och teori ger deltagarna möjligheter till insikter och förståelse som kan generera nya beteenden och handlingar.

Utbildningen utgår från senaste forskning på området och vetenskapligt grundande metoder för jämställdhets- och mångfaldsintegrering. Vi arbetar helt i linje med Diskrimineringsombudsmannens arbetsmetoder och rådande lagstiftning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Förutsättningar, möjligheter och lösningar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
– Forskning och praktiska erfarenheter om hur mångfald och inkludering gynnar arbetsplatsens verksamhet och går igenom de viktiga stegen för hur man lyckas med sitt mångfalds- och jämställdhetsarbetet.
– Interna mångfaldsarbetet. Hur driver man ett strategiskt mångfaldsarbete? Här ges exempel, argument och verktyg för att driva frågorna internt.
– Gällande rätt och arbetsgivaransvar – svensk diskrimineringslagstiftning. Lagens omfattning och nyheter i lagen som gäller från 2017. Vad lagen kräver när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder.
– Hälso- och affärsmässiga vinster med mångfald och inkludering.
– Organisationskultur, processer och rutiner för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.
– Möjligheter och fallgropar i arbetet med mångfald och inkludering.
– Metoden SPR – vetenskapligt grundad metod för att arbeta med mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med och/eller är intresserade av inkludering, integration och mångfald i privata företag och offentlig förvaltning, till exempel:
– Hållbarhets- och csr-chefer.
– Hållbarhets-strateger
– HR-chefer
– HR-strateger med särskilt uppdrag att arbeta med mångfald
– VD och ledning

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att:
– Att stärka deltagarens kompetens inom mångfald, integration och inkludering
– Ge deltagaren färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.05 Introduktionsövning ”Ögonöppnare”

09.15 Mångfald och inkludering- vad, varför och hur?
Vi inleder med att gå igenom begreppen, pratar kring forskning och praktiska erfarenheter om hur mångfald och inkludering gynnar arbetsplatsens verksamhet samt går igenom de viktiga stegen för hur ni lyckas med ert mångfalds- och jämställdhetsarbete. Vi tittar på den demografiska utvecklingen och statistik i Sverige för att få uppfattning om hur arbetsmarknad, kompetensförsörjning, nya marknader och kundgrupper ser ut i Sverige och globalt- vår samtid och omvärld. Hälso- och affärsmässiga vinster med mångfald och inkludering gås igenom. Vi introduceras till förutsättningar, möjligheter och lösningar för mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

10.00    PAUS

10.15   Mångfald och inkludering – Individen
Vi går igenom vilka möjligheter och utmaningar som följer av mångfald och inkludering samt hur arbetet för en ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen kan bedrivas framgångsrikt. Vi arbetar med attityder och normer för att upptäcka de fördomar och snäva referensramar hos ledningen, chefen och medarbetaren som hämmar vår möjlighet att uppnå sund och inkluderande kultur. Fokus läggs på att känna igen de mekanismer som hämmar mångfald och vad ni strategiskt och praktiskt ska arbeta med internt för att gynna mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Här varvas kunskap med interaktiva övningar och diskussion.

Praktisk övning ”Taxi och lastbilen”
En övning i att se vilka som är deltagare, vilken roll man har och hur man ser på social hållbarhet idag.

Praktisk övning ”Normer och fördomar på vår arbetsplats”
Filmvisning och diskussion kring våra referensramar, fördomar och normer på arbetsplatsen med utgångspunkt i individen.

12.00    LUNCH

13.00  Mångfald och inkludering – Regelverket
Svensk diskrimineringslagstiftning. Här går vi igenom vad lagen omfattar och vilka nyheterna i lagen som gäller från 2017 är. Det preciseras också vad lagen kräver av mig som chef och medarbetare när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder?

Praktisk övning ”Rätt enligt gällande rätt”

13.30 Mångfald och inkludering – Verksamheten
Utbildningen fortsätter med hur arbetet för en ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen kan bedrivas framgångsrikt utifrån perspektivet verksamheten. Vi går igenom strategi och praktik i arbetet med arbetsplatsens kultur, rutiner och processer. Fokus ligger på hur man strategiskt kan driva och organisera arbetet internt så att det främjar öppenhet, ökad mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Vi berör ledarskap, image, värdegrunder och policy som är en drivande faktor i verksamhetens mångfaldsarbete. Strategi, metod, praktiska verktyg och exempel presenteras. Här varvas kunskap med interaktiva övningar och diskussion.

Praktisk övning -”Mångfald och inkludering på arbetsplatsen”

14.15 Mångfald och inkludering – Metod
Slutligen ges deltagaren färdigheter i att driva och arbeta strategiskt och praktiskt med mångfald och inkludering. Här arbetar vi med hur nyttan med mångfaldsarbetet kan uppnås genom den vetenskapligt grundande metoden SPR. SPR är en framgångsrik trestegsmetod för systematiskt mångfaldsarbete som ger hälso- och verksamhetsnytta. Vi går igenom metoden och lyckade exempel från andra verksamheter och konkreta verktyg ges.

14.30 Workshop ”Vår arbetsplats- strategi, verktyg och metod i praktiken”
Deltagarna ska ge förslag för nedan 1-3 och sedan arbeta fram en strategi för hur 1-3 ska genomföras i praktiken.

  1. Vi har ett dilemma…
  2. Vi vill utveckla …
  3. Vi vill vara i framkant i fråga om…

15.00 PAUS

15.15 Fortsättning Workshop ”Vår arbetsplats- strategi, verktyg och metod i praktiken”  

16.00    Sammanfattning och reflektioner
Tillsammans summerar vi viktiga framgångsfaktorer för att arbeta strategiskt, metodiskt och praktiskt med målet att driva och utveckla mångfaldsarbetet internt på arbetsplatsen.

16.30 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Gina Sharro
Gina Sharro är jurist med specialisering inom diskriminering och mänskliga rättigheter. Hon arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, ledarskap- och organisationsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö, inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon har erfarenhet även från medling, fackliga förhandlingar samt processföring i diskriminering- och arbetsrättsliga mål. Gina har arbetet som sakkunnig för bland annat Rikspolisstyrelsen, DO, Länsstyrelsen. Gina har även utvecklat metoder och verktyg för jämställdhetsintegrering samt för att mäta jämställdhet/mångfald med nyckeltal. Hon har författat artiklar, utbildat konsulter samt inom kandidatprogrammet Equality and Diversity Management på Lunds Universitet.

Fler kurser för dig!

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.