Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder att dra nytta av olikheter

Under denna utbildning får du lära dig hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald och inkludering. Vi går igenom konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärker dig i din roll att driva frågorna internt.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

Genom EU:s handlingsplan för hållbara finanser och kommande lagstiftning blir hållbarhet ett reglerat område för finansbranschen. Redan i år förväntas flera av lagförslagen antas, för att träda i kraft från 2020, vilket gör att det bland annat blir reglerat vad som krävs för att en investering ska få betecknas som hållbar och att man beskriver vilka hållbarhetsrisker som finns förknippade med en investering. Denna utbildning handlar om vad de nya reglerna innebär för aktörer i finansbranschen för att säkerställa att en investering är hållbar och hur man bäst förbereder sig för implementeringen.

Allt fler företag och organisationer inser att arbete med mångfald och inkludering är nödvändigt för att skapa effektiva arbetsplatser och vara konkurrenskraftigt. Denna utbildning ger dig kunskap, insikter och verktyg för ett mångfaldsarbete som syftar till att leda till affärsmässiga fördelar, oavsett om du arbetar på en offentlig organisation eller vinstdrivande företag.

VI GÅR IGENOM:
– Vad mångfald och inkludering är – definitioner, begrepp och det senaste från forskningen
– Vad din organisation kan tjäna på att arbeta strukturerat med mångfald och inkludering
– Hur chefer och ledare kan stärka sitt ledarskap med mångfald och inkludering
– Hur mångfald och inkludering hänger ihop och vad som gör att mångfald utan inkludering är dåligt för en organisation
– Hur du kan arbeta för att överkomma organisationens inneboende hinder och motstånd mot mångfald och inkludering
– Hur du kan motverka kognitiva snedvridningar och fördomar
– Hur du kan skapa inkluderande beteenden i din organisation

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med och/eller är intresserade av inkludering och mångfald i privata företag och offentlig förvaltning, till exempel:
– HR-chefer och HR-koordinatorer
– Arbetsmiljöansvariga
– Mångfalds- och Inkluderings-chefer
– Hållbarhets- och CSR-chefer.
– Hållbarhetsstrateger
– VD och ledning

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare:
– Nya insikter och erfarenheter om vad mångfald och inkludering är och hur du kan arbeta med detta för att stärka organisationen och sitt egna ledarskap
– Djupare förståelse för varför organisationer arbetar med mångfald och inkludering och uppnår positiva effekter såsom kreativitet, högre medarbetarnöjdhet och lönsamhet.
– Stärkt kompetens inom mångfald och inkludering, samt verktyg för att överkomma hinder och bidra till inkludering på arbetsplatsen.

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.10 Introduktion till Mångfald – vad och varför?
Vi inleder med att diskutera och ge en nyanserad bild av vad mångfald egentligen är. Vi går igenom de olika tillhörande begreppen, och skapar en bred bild av mångfald och delar med oss av exempel från näringslivet samt den offentliga sektorn. Du kommer få ta med dig dina utmaningar och erfarenheter, varför arbetar organisationer med mångfald och vilka är huvudmotiven. Och vad tjänar du som ledare/medarbetare och din organisation på detta?

10.15-10.30    PAUS

10.30   Vad är egentligen inkludering – varför behövs det?
Hur hänger egentligen mångfald och inkludering ihop? Vi går igenom den senaste forskningen som styrker varför mångfald utan inkludering är dåligt för organisationen, och väver in hur din organisation arbetar med mångfald och inkludering. Vi tittar på vad forskning (både internationell och nationell) säger om produktiviteten när mångfaldiga team inte uppnår inkludering. Vi går även igenom de olika tillhörande begreppen som kan ske när grupper utvecklas, och när olika individer tillkommer till gruppen och anpassar sig. Du kommer lära dig att förstå vad inkludering är, reflektera över hur din grupp agerar, och få en introduktion till hur du kan dra nytta av olikheter.

11.00   Introduktion till utmaningar och hinder
Vilka hinder har du sett i er organisations arbete med mångfald och inkludering? Att det finns hinder och utmaningar säger sig självt, annars hade till exempel utlandsfödda akademiker inte i dubbelt så hög grad varit arbetslösa. Inte heller hade ”den udda” personen i organisationen haft det så svårt att bli bedömd och bemött utifrån sin kompetens jämfört med majoritetskulturen, som värderas och inkluderas för den de är. De olika hindren och utmaningarna struktureras och sammanfattas, deltagarnas egna erfarenheter vädras och vi går igenom exempel på vad organisationer kan göra för att undvika dessa hinder.

11.45-12.45    LUNCH

12.45  Utmaningar och hinder – djupdykning
Organisatoriska hinder och samhällsmässiga utmaningar påverkar en organisations möjlighet att utvecklas. Även den kulturen som råder på organisationen, såväl som de interpersonella relationerna som utvecklas över tid påverkar. Att saker ”sitter i väggarna” känner vi alla till, men på vilket sätt påverkar olika normer chansen att nå fördelarna med mångfald och inkludering? Du kommer dra nytta av förståelsen av hur normer spelar roll, analysera dem och ser hur det påverkar strukturen.

13.30 Mentala mekanismer, kognitiva snedvridningar och fördomar
Trots vår välvilja så lyckas vi inte alltid med våra mångfalds-aktiviteter och strategier. Att vi inte är rationella, systematiska och robotliknande beslutsfattare gjorde både Richard Tayler och Daniel Kahneman klart för oss (som båda fått nobelpriset för sina upptäckter om kombinationen mellan psykologi, ekonomi och beslutsfattande). Vi är känslomässiga varelser, med en hjärna som inte har förändrats mycket sedan uråldern. Du kommer får reflektera och diskutera hur stereotyper, fördomar, kognitiva snedvridningar och diskriminering hänger ihop, och djupdyka i hur kognitiva snedvridningar påverkar olika delar i verksamheten, allt från intervjutillfället till fika-rummet. Allt i syfte att öka din insikt i vad som kan vara inkluderande och exkluderande.

14.00-14.15    PAUS

14.15 Fortsättning: Mentala mekanismer, kognitiva snedvridningar och fördomar
Vi utforskar vad som är mänskliga behov, vad som påverkas av socialiseringsprocessen, och vad som är kulturellt betingat. Vad är kulturkrockar och vilka har du upplevt? När och hur kan vi skylla på att de som kommer från ett annat land är ”sådana”. Vi ger även exempel och övar praktiskt på hur du kan agera mer fördomsfritt, och hur du kompetensutvecklas i dina sociala färdigheter.

15.00 Inkluderande beteende
Under denna del kommer vi workshopa kring olika dilemman, och diskutera i grupp hur vi uppfattar dessa dilemman, vad dilemmat egentligen handlar om, vem som kunde göra annorlunda och hur du kan hantera denna situation om den skulle uppstå på din arbetsplats. Allt i syfte att identifiera inkluderande beteende, där det inte spelar någon roll om du är ”lång eller kort, gul eller ful”, så att du bedöms och bemöts för den unika person du är!

16.30-17.00 Avslutning, sammanfattning och erfarenhetsutbyte

Utbildningsledare

Nima Bador
Nima är beteendevetare med publikation inom positiv psykologi, fältet för studier om människans styrkor. Nima har arbetat med utsatta grupper och psykologisk behandling på både grupp, individ och ledarskapsnivå tidigare och är en van gruppledare och inspirerande föreläsare med djup kunskap om mänskligt beteende. Idag arbetar Nima som mångfaldskonsult och strateg på Mitt Liv AB (svb) med främst Inkluderande ledarskapsutbildning och mångfaldsföreläsningar. Chefer på Volvo Cars, PwC, SEB är några av många som Nima har utbildat och stöttat. Nima förenar en pedagogisk stil med passion och kunskap om mångfald, ledarskap och människans psyke.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.