Masterclass klimatanpassning – effekter, åtgärder och strategier

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att behöva hantera fler och kraftigare översvämningar, höjda havsvattennivåer, ras och skred, hotad vattenförsörjning, torka, hetta och skogsbränder. Denna utbildning syftar till att ge dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor en bred kunskapsbas i vad som behöver klimatanpassas, vilka aktörer som har ansvaret, hur du räknar på effekter och kostnader, hur du kan klimatanpassa koldioxidpositivt samt verktyg och metoder för att arbeta både konkret, strategiskt och processbaserat med klimatanpassning i din verksamhet.

 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Aktuella kunskapsläget gällande klimatförändringar och dess effekter på städer och ekosystem och därmed människans livsvillkor och vårt samhälle, inom allt från översvämningar, höjda havsnivåer, ras, skred och hotad vattenförsörjning till hetta och skogsbränder
 • Vad som görs idag i världen och i Sverige inom klimatanpassning
 • Hur klimatanpassningsarbetet är organiserat i Sverige, vilka myndigheter som ansvarar och för vad och gällande lagstiftning
 • Metoder och verktyg för att arbeta med klimatanpassning för olika branscher och för olika klimatanpassningsbehov
 • Hur du räknar på kostnader och vinster med klimatanpassning
 • Att mäta effekter av klimatanpassning
 • Konkreta metoder, aktiviteter och tips för att väcka motivation för klimatanpassning internt och lyckas utveckla din organisations klimatanpassningsarbete

 

UTBILDNINGEN INNEHÅLLER FÖLJANDE BLOCK:

Block 1. Förstå klimatförändringarna, dess effekter och vad som händer inom klimatanpassning
Sammanfattning av kunskapsläget gällande klimatförändringarna och dess effekter, samt vad som görs idag i världen och i Sverige inom klimatanpassning.

Block 2: Hur klimatanpassningsarbetet är organiserat i Sverige
Genomgång av gällande lagstiftning och vem som ansvarar för vad inom klimatanpassning i Sverige.

Block 3 – Klimatanpassning i praktiken – studiebesök till Norra Djurgårdsstaden
Under detta block fokuserar vi på hur vi förutspår rätt behov av klimatanpassning i närtid och i framtid. Vi åker till Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och Nationalstadsparken där vi tittar på och diskuterar kring konkreta exempel av klimatanpassning inom hållbar stadsbyggnad och landsbygd.

Block 4 – Kostnader och nytta med klimatanpassning
Vilka kostnader och fördelar genom riskreducering samhället och enskilda organisationer får av att inkludera klimatanpassning i verksamheten samt metoder för hur man kan mäta kostnader och effekter av klimatanpassning, som underlag för att satsa på de mest effektiva åtgärderna.

Block 5 – Handlingsplan för din verksamhet
Vi reder ut ansvarsfrågor och tar fram en handlingsplan för klimatanpassning.

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med klimatanpassning, eller kommer i kontakt med frågorna, oavsett om det är i statliga myndigheter, regioner, kommuner eller näringsliv.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Det allra senaste kunskapsläget gällande klimatförändringarna och dess effekter
 • Kunskaper om hur du och din organisation kan arbeta konkret och strategiskt med klimatanpassning
 • Inblick i vilka effekter klimatanpassning ger för din organisation

 

Den här utbildningen genomförs i samarbete med Fastighetsnytt Akademi. 

Program

DAG 1 – Fakta och problematisering

09.00 – 09.30   Välkomna och presentation av kursen

Block 1 – Förstå klimatförändringarna, dess effekter och vad som händer inom klimatanpassning

09.30 – 10.15   Klimatförändringar, dess effekter och vad som händer inom klimatanpassning

Sammanfattning av kunskapsläget gällande klimatförändringarna och dess effekter, samt vad som görs idag i världen och i Sverige inom klimatanpassning.

10.15-10.30    PAUS

Block 2: Hur klimatanpassningsarbetet är organiserat i Sverige

10.30-11.00    Vem som gör vad i Sverige och vems skyldighet är det ´

 • Vem som ansvarar för vad inom klimatanpassning i Sverige. 
 • Vilken eller vilka aktörer har skyldighet att göra något för klimatanpassning

11.00-12.00    Övning: Hur hänger samhället och olika aktörer inom klimatanpassning ihop. Ansvar och frivillighet. 

Vi gör en analys utifrån deltagarnas verklighet hur arbetet inom klimatanpassning hänger ihop. Därefter följs en övning där vi kombinerar deltagarnas bakgrund inom klimatanpassning och eftermiddagens studiebesök för att analysera aktörer och ansvarsfördelning.

12.00-13.00 Lunch 

Block 3 Kostnad och nytta med klimatanpassning 

Föreläsare: Marika Karras och Johan Nimmermark

13.00-14.00 Att räkna på kostnader och effekter av klimatanpassning

 • Vilka kostnader och fördelar genom riskreducering organisationer får av att inkludera klimatanpassning i verksamheten och hur man ska göra
 • Metoder för hur man kan mäta kostnader och effekter av klimatanpassning så att man satsar på de mest effektiva åtgärderna.

Vi går igenom en stor mängd fallstudier från verkligheten där deltagarna genom verkliga övningsexempel kan göra egna beräkningar och bedömningar av anpassningarnas nödvändighet och kostnad/nytta.

14.00-14.15 PAUS

14.15-17.00 Att räkna på kostnader och effekter av klimatanpassning

Fortsättning

DAG 2 – Hur du kan arbeta med klimatanpassning i din verksamhet

Block 3 – Klimatanpassning i praktiken – studiebesök till Norra Djurgårdsstaden

08.30-09.00 Introduktion till studiebesök

Vi introducerar studiebesöket i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och omgivande natur.

 

09.00-10.00 Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och omgivande natur

Vi genomför ett studiebesök där vi går igenom alla olika teman inom klimatanpassning och visar hur det kan se ut i verkligheten. Vi utgår ifrån vad som har gjorts i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och omgivande natur. Vi diskuterar till exempel om det är naturen som skall göra jobbet eller om det krävs mer. Kan klimatanpassningsåtgärder också fungera som effektiva kolsänkor? Hur skiljer vi på urbaniseringens effekter och klimatförändringens. Går det att skapa täta städer nära vatten som är klimatanpassade? 

Ta med kläder efter väder.

 

10.00-10.15    PAUS

10.15-11.45    Fortsättning Studiebesök i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen och omgivande natur

 Fortsättning på studiebesöket

12.00-13.00 LUNCH tillbaka på konferenslokalen

 

Block 5 – Handlingsplan framåt för den egna verksamheten

13.00 – 14.00 Handlingsplan

Vi går igenom begreppet STEP – Scenario, Tema, Ekonomi och Planeringshorisont framåt. Vilket IPCC-scenario är relevant för respektive Tema? Hur tar jag fram data för olika teman och visualiserar vad jag behöver göra? Vilka verktyg kan jag använda mig av?  Hur kan vi räkna på effekter av anpassningsåtgärden? Har man valt rätt planeringshorisont eller ska vi anpassa steg för steg?

14.00-14.15 PAUS

14.15-16.30 Workshop

Workshop där deltagare får göra en handlingsplan för klimatanpassning i en verksamhet. Redovisning av handlingsplaner, bedömning, reflektion och diskussion.

16.30-17.00 Sammanfattning och reflektioner

Tillsammans summerar vi hur vi tillsammans kan skapa ett klimatanpassat samhälle. Diplomutdelning.

17.00 Kursen avslutas

Kursinformation

Datum: 19-20 november 2019
Tid: Dag 109.00-17.00, Dag 2: 08.30-17.00
Plats: Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

Ytterligare kurstillfällen:

18-19 mars 2020>>

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Fredrik Ohls
Fredrik har arbetat i över 20 år med vattenfrågor i Sverige och internationellt. De senaste åren har han varit chef för Swecos grupp Vatten & Klimatanpassning i Stockholm. Fredrik arbetar dagligen med utveckling av nya klimatanpassade stadsdelar i Stockholmsområdet. Han är pedagogisk, inspirerande och håller föredrag inom grönblå stadsplanering, översvämningshantering och klimatanpassning.

Moa Hamré
Moa Hamré är miljö- och klimatkonsult på Sweco med en masterexamen i naturgeografi med inriktning på bl.a. klimatförändringar och GIS. Som miljö- och klimatkonsult på Sweco jobbar hon med klimatanpassning på detaljplanenivå såväl som regional nivå. Moa jobbar även med klimatreducerande åtgärder och beräkningar i infrastrukturprojekt, samt med miljöfrågor i plan- och infrastrukturprojekt.