Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Social nytta kan ta sig uttryck på många sätt, exempelvis genom en förbättrad hälsa hos medarbetare eller patienter, ökad tillfredsställelse, glädje eller social tillfredsställelse hos kunder, eller ökad livskvalitet hos medborgare. De allra flesta organisationer, oavsett sektor, har en affärsmodell eller verksamhet som bygger på att just social nytta ska skapas, men få har verktygen för att mäta och förstå om det arbetet är resurseffektivt, det vill säga om den totala nyttan faktiskt överstiger kostnaden.

Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med verktyget värdeskapandekedjan, som ger din organisation möjligheten att förstå den här typen av resurseffektivt på ett djupare plan. Du får inblick i de olika komponenterna i värdeskapandekedjan, hur de kan användas och vilken roll de kan spela i din organisations styrmodell. Syftet är att ge dig kunskap om hur du kan mäta social nytta, som du kan börja tillämpa direkt när du kommer tillbaka till din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vad värdeskapande och social nytta är
– Vilka grundläggande principer som behöver ligga till grund för mätning av social nytta
– Vilka komponenter som tillsammans utgör verktyget värdeskapandekedjan, och vilka mätverktyg var och en av dessa innefattar
– Hur socialt nytta kan värderas med hjälp av pengar
– Hur mätverktyg som fokuserar social nytta kan integreras i den totala styrmodellen, och mer specifikt vilken roll de ska ha i den totala styrmixen.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den här utbildningen vänder sig till chefer och medarbetare inom den privata, offentliga och sociala sektorn som behöver mycket information om den eventuella sociala nytta som verksamheten bidrar till internt och extern. Utbildningen är särskilt relevant för bland annat:
– affärs- och produktansvariga
– hållbarhets- och CSR-chefer
– miljö- och hållbarhetssamordnare
– hållbarhetsstrateger
– ekonomer
– affärsutvecklare
– verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att deltagarna efter utbildningen ska:
– ha kunskap om relevanta verktyg för att mäta och värdera social nytta
– ha en grund för hur det egna mätsystemet kan utvecklas för att tydligare mäta och värdera social nytta
– förstå vikten av att integrera mätverktyg för social nytta i den totala styrmodellen

Program

09.00 Välkomna och introduktion – värdeskapandekedjan som verktyg
– Presentation av kursen och kursdeltagare
– Introduktion av de grundläggande principer för att mäta social nytta
– Introduktion av de sex komponenterna i värdeskapandekedjan – resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan och värdeskapande

09.45 Resurser och aktiviteter
– Beskrivning av innebörden av de två inledande komponenterna i värdeskapandekedjan samt vilken roll de spelar i kedjan som helhet
– Introduktion till övningarna under dagen

10.15 PAUS

10.30 Prestationer och effekter
– Tydliggörande av den viktiga skillnaden mellan prestationer och effekter
– Presentation av viktiga aspekter i mätning av effekter
– Övning om mätning av effekter

12.00 LUNCH

13.00 Prestationer och effekter (forts.)  

14.15 PAUS

14.30 Värdeskapande
– Beskrivning av verktyg för att mäta värdet av social nytta med hjälp av pengar
– Övning om mätning av värdeskapande
– Beskrivning av Skandias Idéer för livet-modell som är ett verktyg för att mäta och värdera social och ekonomisk hållbarhet, bland annat för att få ett ökat fokus på förebyggande insatser

15.30 Påverkan – den del av effekterna och värdet som inte beror på aktiviteterna
– Presentation av de tre underliggande fenomen som påverkan utgörs av
– Övning om mätning av påverkan

16.15 Styrmixen som kärnan i organisationens styrmodell
– Presentation av innebörden av styrmix och hur mätning av social nytta behöver integreras i den

16.30 Avslutande reflektioner
– Illustrationer av hur det totala värdeskapande och resurseffektiviteten kan presenteras
– Introduktion till värdeskapandekartan som är ett verktyg för att kommunicera hur resurser omvandlas till effekter och värdeskapande
– Avslutande tankar om vilka roller värdeskapandekedjan kan ha i en organisation
– Deltagarna reflekterar om utbildningsinnehållet i förhållande till sin egen verksamhet

17.00 Avslut

Kursinformation

Datum: 21 januari 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Erik Jannesson
Erik Jannesson är ekonomie doktor i strategisk ekonomistyrning och partner på konsultföretaget Serus. Under snart tio år har Erik varit utbildare, processledare, expertstöd och utvärderare gentemot organisationer inom den privata, offentliga och sociala sektor som vill öka sin förståelse av vilken total nytta de bidrar till – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Erik har bland annat varit med och etablerat det internationellt välkända konceptet Social return on investment i Sverige. Hans passionerade intresse för styrning utifrån ett hållbarhetsperspektiv märks även i att han varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande” och ”Organisering och styrning av sociala investeringar”. Andra böcker som Erik varit involverad i som författare eller redaktör är ”Boken om ekonomistyrning”, ”Perspektiv på ekonomistyrning” och ”Strategy, control and competitive advantage – case study evidence”.

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbar samhällsplanering och stadsutveckling – strategiskt, operativt, verksamhetsanpassat, målinriktat och praktiskt. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat, driva hållbar samhällsplanering och bli stärkt i din roll. Du får bland annat lära dig att analysera din organisations utmaningar och möjligheter, samordna olika aspekter av samhällsplanering, koppla arbetet till de globala målen, driva dialogprocesser, digitaliseringens möjligheter och hur cirkulär ekonomi kan implementeras i hållbar samhällsplanering och stadsutveckling.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Barns rättigheter – identifiera och analysera barns rättigheter enligt Child Rights Impact Assessment

Barns rättigheter hamnar allt mer i fokus i hållbarhetsarbetet för företag och offentlig sektor, inte minst i och med att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige den 1 januari 2020. Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och metodiskt med barnrättsperspektiv utifrån FN:s Barnrättsprinciper för företag och arbeta för barns bästa och skydda barns rättigheter. Vi går igenom hur du tar fram policys, gör riskanalyser och identifierar, analyserar och rapporterar påverkan på barns rättigheter i hela värdekedjan.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

Välkommen till vår heldagsutbildning i att arbeta strategiskt, metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera problemen genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder.