#metoo – så hanterar och förebygger du sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Enligt diskrimineringslagstiftningen ska alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. Och som chef har du ett ansvar att se till att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utbildning handlar om hur du säkerställer att ni följer lagstiftningen och omsätter kunskaperna i praktiskt arbete för att stärka organisationens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

Varje arbetsplats har ett ansvar att förhindra sexuella trakasserier. Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt har du utredningsskyldighet, och visar det sig att det har förekommit sexuella trakasserier är du skyldig att se till att de upphör. Vid allvarliga händelser kan det vara aktuellt med en varning, omplacering eller i värsta fall uppsägning.

Denna utbildning ger dig konkreta verktyg för att identifiera eventuella risker och fallgropar, samt processer för att hantera skadan när och om den sker. Vi går igenom rutiner och riktlinjer som krävs för att uppfylla diskrimineringslagstiftningen och säkerställa att samtliga medarbetare skyddas mot sexuella trakasserier.

DU FÅR LÄRA DIG:

  • Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen och hur dessa hanterar sexuella trakasserier
  • Hur riktlinjer mot sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier bör utformas enligt diskrimineringslagstiftningen
  • Definitioner av vad som är sexuella trakasserier
  • Hur du upptäcker sexuella trakasserier
  • Hur du ska agera när du får veta att det har förekommit sexuella trakasserier
  • Vilka konsekvenser som kan användas mot den som utsatt någon för sexuella trakasserier, till exempel varning, omplacering eller avsked
  • Hur du kan arbeta förebyggande för att sexuella trakasserier inte ska uppstå
  • Att säkerställa att trakasserierna har upphört
  • Konkreta fall och hur du bäst bör hantera dem
  • Verktyg för hur du konkret kan arbeta: Exempel på riktlinjer och rutiner.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 

Alla arbetsgivare, chefer och medarbetare som behöver och vill få kunskap om hur diskrimineringslagstiftningens krav på arbetsgivaren ser ut och hur dessa krav kan omsättas i praktiken för att säkra arbetsplatsen mot sexuella trakasserier. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskap, verktyg och processer för att arbeta förebyggande och åtgärdande för att förhindra att sexuella trakasserier uppstår och därmed levandegöra diskrimineringslagstiftningens nya krav om aktiva åtgärder och riktlinjer och rutiner. Du som deltagare kommer därmed att stärka organisationens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier och hitta eventuella risker, fallgropar eller luckor, såväl som processer och hanteringssätt när och om skadan sker.

Program

09.00–09.15 Välkommen och introduktion
– Introduktion av kursledare och deltagare
– Genomgång av dagen: tider och agenda 

09.15–10.00 Vad är sexuella trakasserier?
– Hur uppstår sexuella trakasserier?
– Hur upptäcker du dessa, hur ser symptomen ut?
– Vad har jämställdhet och könsnormer med sexuella trakasserier att göra?

10.00–10.45 Diskrimineringslagens nya krav
– Lagen: Vi tittar på de mest relevanta delarna i diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen
– Statistik och fakta kring sexuella trakasserier i Sverige

10.45-11.00 Paus

11.00–12.00 Så förebygger vi att sexuella trakasserier uppstår
–  Guide till starka riktlinjer och rutiner
–  Processer och proaktivt samarbete med fack och skyddsombud.
–  Goda exempel på chefs och medarbetaransvar i praktiken
–  Informera alla arbetstagare om hur man praktiskt går till väga vid en anmälan om sexuella trakasserier!

12.00-13.00  Lunch

13.00-14.00 Att upptäcka och hantera sexuella trakasserier
– Hur gör vi när larmet gått?
– Checklista för både medarbetare och chefer i hanteringssätt
– Olika typer av konsekvenser; varning, omplacering, avskedning

14.00-14.15  Fika

14.15–15.00 Att säkerställa att trakasserierna upphört
– Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera riktlinjer & rutiner.
– Verktyg för att fulllfölja hela processen och säkerställa att trakasserierna upphört
–  Exempel från privat och offentlig sektor

15.00–15.45 Workshop
– Vi arbetar interaktivt med cases och tar upp konkreta fall och beskriver bästa sättet att hantera dem.

15.45-16.00  Paus

16.00–16.45 En arbetsplats fri från sexuella trakasserier
– Nyttan med en arbetsplats fri från diskriminering
–  Goda och inspirerande exempel både från privat och offentlig sektor; så gjorde vi!

16.45–17.00 Avslutning
– Vi sammanfattar dagen
– Vad har vi lärt oss? De viktigaste punkterna.

Kursinformation

Datum: 20 september 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Johanna Lundin
Johanna Lundin är vd och grundare på Equalate. Hon är flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert med över tio års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhetsintegrering och likabehandlingsuppdrag. Johanna har medverkat som jämställdhetsexpert i flera ESF-projekt och har gjort uppdrag för bland andra Mercedes Benz, ICA Sandvik, Kammarkollegiet, Astra Zeneca ,  Landstinget Västernorrland,  Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Malmö stad och Handelskammaren

 

Fler kurser för dig!

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

#metoo – så hanterar och förebygger du sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Enligt diskrimineringslagstiftningen ska alla arbetsgivare ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. Och som chef har du ett ansvar att se till att det inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna utbildning handlar om hur du säkerställer att ni följer lagstiftningen och omsätter kunskaperna i praktiskt arbete för att stärka organisationens förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Dialog och delaktighet – metoder och verktyg för medborgar- och medarbetardialoger

För att du ska lyckas och verkligen få genomslag med hållbarhetsprojekt och förändringsprocesser krävs det att du har en bra dialog med dina målgrupper och skapar delaktighet. Under den här kursen får du lära dig hur du arbetar praktiskt med dialog och delaktighet med medborgare och medarbetare. Vi går igenom olika dialogmetoder och hur du målgruppsanpassar dialogen. Syftet är att du efter genomförd utbildning ska kunna utveckla och initiera ett dialogarbete och dra nytta av resultatet.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Antikorruption och affärsetik i praktiken

Medvetenheten kring de stora problem som korruption medför lokalt och globalt växer snabbt. Denna utbildning ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att själv kunna arbeta effektivt med antikorruption. Vi går igenom det juridiska ramverket, hur du förebygger korruption, upptäcker korruption, skapar en användbar policy, tar fram en kraftfull policy, skapar medvetenhet och sätter mål, rapporterar och följer upp antikorruptionsarbetet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I mars 2018 publicerades ISO 45001:2018, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.