Miljöekonomi – så sätter du pris på miljön och får största miljöeffekt per krona

Money talks – och miljöekonomi handlar om att värdera miljöeffekter i pengar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor, får du lära dig grunderna i att göra en miljöekonomisk analys. Vi går igenom verktyg och metoder för att värdesätta miljöeffekter i samhälls- och företagsekonomiska termer och ta fram beslutsunderlag för att åstadkomma största miljöeffekt per krona.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Strategier för hållbara livsmedel och måltider

Hållbarhet inom livsmedel innebär en rad svåra prioriteringar när frågor som klimatpåverkan, biologisk mångfald, ekologiskt, närproducerat, transporter, bekämpningsmedel, sociala aspekter och ekonomi ställs mot varandra. Denna utbildning handlar om att ge dig som ansvarar för eller arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet kunskaper och metoder för att arbeta strategiskt med hållbarhet på ett sätt som går i linje med den nationella livsmedelsstrategin, de globala målen och din organisations hållbarhetsarbete.

Genom att göra en miljöekonomisk analys utvärderas en miljöåtgärd inte enbart utifrån om den är ”bra för miljön” utan får också ett företagsmässigt eller samhällsekonomiskt pris och kan då användas som beslutsunderlag. På så sätt kan miljöekonomi hjälpa företag att prioritera mellan olika miljöinsatser för att med en begränsad budget skapa största möjliga miljönytta.

Miljöekonomi ligger också till grund för politik och styrmedel på miljöområdet och kursen ger dig verktyg att förstå och påverka hur styrmedel bör utformas som är bra både för planeten och affären.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Principerna i nationalekonomi, miljöekonomi och ekologisk ekonomi
 • Olika värderingsmetoder och hur effektiva de är
 • Hur företag och organisationer kan använda sig av miljöekonomiska värderingar
 • Hur miljövärden används i samhällsekonomisk analys och vilka miljövärden som är mest relevanta för olika verksamheter
 • Hur miljöekonomiska styrmedel fungerar
 • Hur miljöekonomin kan användas som underlag för investeringsbeslut

Några exempel på hur miljöekonomiska analyser kan användas:

 • Ett logistikföretag vill ta fram en bränslestrategi som ger bästa möjliga miljöeffekt per krona. De använder miljöekonomisk analys för att räkna fram miljökostnaden/miljönyttan för de olika tänkbara bränslealternativen.
 • Ett energiföretag använder miljöekonomisk analys för att påvisa att ett skatteförslag kommer slå snett och kan därigenom övertyga politiker om att ändra förslaget så att miljöeffekten förbättras.
 • En kommun som planerar ett nytt bostadsområde värderar ekosystemtjänsterna i området för att kunna spara de mest värdefulla tjänsterna och göra minsta möjliga skada.
 • Byggföretaget som ska anlägga området använder värderingen av ekosystemtjänsterna för att bygga så att tjänsterna upprätthålls eller kompenseras genom anlagda/förstärkta ekosystemtjänster.

MÅLGRUPP:
Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöekonomiska och samhällsekonomiska frågor, värderingar och kostnads-nyttoanalyser, eller dig som vill förstå och kommunicera din verksamhets miljöpåverkan ur ett ekonomiskt perspektiv, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljö- och hållbarhetsansvariga
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • PR-ansvariga och miljökommunikatörer

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att kursdeltagarna efter utbildningen ska förstå miljöekonomiska grundfrågor och kunna använda miljöekonomiska verktyg för intern analys, extern kommunikation och som kompass i samhällsdebatten.

Program

9.00 Välkomna och introduktion

9.15 Miljö och ekonomi för planeten och framtiden

 • Grundläggande miljöekonomi
 • Nationalekonomi är kunskapen om hushållning med knappa resurser och god miljö är en knapp resurs
 • ”The water-diamond paradox”
 • Marknadsmisslyckanden: externa effekter och kollektiva varor
 • Miljöekonomiska styrmedel
 • Kritik mot miljöekonomin: ekologisk ekonomi m.m.

10.30 Fika

10.45 Miljövärden i kostnadsnyttoanalyser

 • Optimala utsläppsnivåer – marginalkostnad och marginalnytta
 • Värden på miljön: brukarvärden och icke-brukarvärden
 • Miljöekonomiska värderingsmetoder – hur kan miljöeffekter, naturmiljöer, kulturmiljöer, ekosystemtjänster värderas i pengar?
 • Vilka miljövärderingar har redan gjorts och hur kan de användas?

11.30 Gruppövning: Externa effekter av olika samhällsprojekt

12.00 LUNCH

13.00 Ekonomiska frågor i miljöpolitiken och miljödebatten

 • Spelar miljöekonomin någon roll i miljöpolitiken?
 • Hur diskuteras ekonomi och miljö i samhällsdebatten?

14.30 Att kommunicera miljövärden

 • Till investerare, media, allmänhet och övriga intressenter

15.00 Fika

15.15 Övningar

 • Enkätundersökning för värdering av specifik miljöresurs
 • En enkel miljöekonomisk analys (cost-benefit med miljövärden)
 • Värdering av ett lokalt miljöproblem utifrån huspriser
 • Resonera kring en hållbarhetsåtgärd ni genomfört. Vilka var de miljöekonomiska effekterna, vilka kostnader/nyttor var externa respektive interna? Hur pitcha till olika intressentgrupper?

16.15 Sammanfattning av dagen och avslutning

16.30 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Nils Westling
Nils Westling är nationalekonom och konsult och miljöekonom på 2050 Consulting. Han har drivit ett flertal projekt inom miljö- och samhällsekonomisk värdering, bland annat med fokus på att beräkna och tydliggöra företags miljöpåverkan samhällsekonomiskt. Nils har god kunskap om miljöekonomiska styrmedel och dess betydelse för såväl nationalräkenskaper som finansiella marknader. Nils har tidigare arbetat som ekonomijournalist.

Mikael Karlsson
Mikael Karlsson är fil dr i miljö- och energisystem, lektor i miljövetenskap på KTH och Senior Advisor på 2050 Consulting och har en bred bakgrund inom miljöområdet. Han var bland annat mångårig ordförande för Naturskyddsföreningen och har undervisat om miljöekonomi och andra miljöpolitiska styrmedel på universitetsnivå i över 20 år. Som forskare på KTH undersöker han miljöstrategier inom politik och näringsliv, bland annat med koppling till klimatförändringar och ekonomi, samt miljögifter och biologisk mångfald. Mikael har en rad expertuppdrag för bland annat. regeringen och inom EU och är ordförande för European Environmental Bureau, EU:s största miljöorganisation.

Jannike Hising
Jannike Hising är miljöekonom och konsult 2050 Consulting och har erfarenhet från finansbranschen. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har god förståelse för hur samhälls- och miljövärden hänger ihop med investeringar och hur man kan översätta risker till kostnader och värden. Jannike har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Fler kurser för dig!