Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer i miljöbalken reglerar vilken kvalitet som ska uppnås eller eftersträvas i till exempel luft och vatten och har betydelse för vilka verksamheter som får bedrivas. Denna utbildning handlar om hur regleringen för miljökvalitetsnormer för luft och vatten fungerar i teori och praktik. Vi går igenom luftkvalitetsdirektivet, ramdirektivet för vatten och miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken för luft, ytvatten och grundvatten, samt tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning och tillsyn.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • 5 kap miljöbalken: olika typer av miljökvalitetsnormer
 • Miljökvalitetsnormernas betydelse för hur verksamheter får bedrivas
 • Luftkvalitetsdirektivet
 • Miljökvalitetsnormer för luft
 • Ramdirektivet för vatten
 • Miljökvalitetsnormer för ytvatten (god kemisk och ekologisk status)
 • Miljökvalitetsnormer för grundvatten (god kemisk och kvantitativ status)
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
 • Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande luft- och vattenkvalitet, till exempel:

 • Dig som ansvarar för miljöfrågor gällande luft och vatten
 • Tjänstemän på myndigheter
 • Miljökonsulter och tekniska konsulter
 • Dig som arbetar med tillstånds- och omprövningar
 • Miljöjurister

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • En god kunskap om regelsystemet
 • Genomgång av de senaste ändringarna och dess betydelse
 • Förståelse för skillnaden mellan olika typer av normer
 • Förståelse för hur miljökvalitetsnormer tillämpas i prövningar och tillsyn
 • Verktyg för att hantera miljökvalitetsnormer i den egna verksamheten både för verksamhetsutövare och myndigheter

 

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
– Bakgrund
– Vad är en miljökvalitetsnorm?

09.15 Miljökvalitetsnormer för luft
– Luftkvalitetsdirektivet
– Miljökvalitetsnormer för luft
– Åtgärdsprogram
– Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft i prövningar
– Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för luft vid tillsyn

10.45 Kaffe

11.00 Ramdirektivet för vatten och ny lagstiftning i Sverige
– Ramdirektivet för vatten
– Weserdomen
– Nya bestämmelser om miljökvalitetsnormer för vatten

12.00 Lunch

13.00 Vattenförvaltningen
– Vattenförvaltningen
– Fastställande av god status för ytvatten
– Fastställande av god status för grundvatten

14.15 Kaffe

14.30 Undantag och tillämpning vid prövning
– Undantag – förlängd tidsfrist, mindre stränga krav och naturliga orsaker
– Konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster
– Undantag för nya verksamheter
– Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillstånds- och omprövning
– Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid tillsyn

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Kursinformation

Datum: 24 mars 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Arvid Sundelin
Arvid Sundelin är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Han arbetar med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och håller regelbundet föreläsningar inom miljörätt. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av proposition 2017/18:243 och den nya regleringen av miljökvalitetsnormer för vatten.