Minska er klimatpåverkan – så identifierar du genomförbara, effektiva och lönsamma åtgärder

Kraven ökar på företag och organisationer att snabbt minska klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp. Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka åtgärder i er verksamhet som ger störst effekt, är lättast att genomföra och vilken ekonomisk effekt dessa åtgärder får. Vi går igenom en steg- för steg-metodik för att ta reda på vad som krävs för att nå era klimatmål och hur du tar fram en färdplan för att nå nollutsläpp.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de Globala målen

Nya krav från lagstiftare och myndigheter och de globala målens genomslag har gjort att allt fler får upp ögonen för biologisk mångfald och massutrotningen av arter. Den här kursen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen.

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan och även inkludera leverantörsled, kunder och användare. Att göra beräkningar utanför den egna verksamheten är dock mer komplicerat. Denna utbildning handlar om hur du beräknar era utsläpp av växthusgaser i verksamhetens värdekedja i enlighet med standarden Greenhouse Gas Protocols scope 3. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen, väljer vad beräkningarna ska omfatta och hur du beräknar och redovisar resultatet. Du får även tillgång till verktyg för att du själv ska kunna göra beräkningar.

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Livscykelanalyser får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdigt miljöarbete. Livscykeltänkade är ett krav i ISO14001 och ligger till grund för miljövarudeklarationer. De utgör även en viktig del i hållbarhetsrapportering och är en förutsättning för att uppnå en hållbar cirukulär ekonomi. Under denna heldag får du lära dig grunderna till att göra, läsa och beställa livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO 14040-44 Life Cycle Assessment.

Med Parisavtalet i ryggen har nu även Sverige lagt fast en klimatplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 85 procent till 2045. IPCC:s senaste rapport gör att trycket på att snabbt minska utsläppen ökar ännu mer. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har flera branscher tagit fram färdplaner för att nå nollutsläpp, men nu krävs att alla går från ord till handling.

Det gör att såväl företag som offentlig sektor och organisationer nu behöver identifiera åtgärder på kort och lång sikt för att nå nollutsläpp. Utmaningen är att minska sina utsläpp på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt och då behövs en färdplan som tar hänsyn till såväl fasta som rörliga kostnader.

Under denna utbildning går vi steg för steg igenom hur du värdesätter, prioriterar och tidsätter olika klimatåtgärder utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Det är en fördel om du eller din organisation har viss koll på era nuvarande klimatutsläpp.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du identifierar vilka åtgärder i din verksamhet som ger störst effekt
 • Hur du beräknar de klimatmässiga effekterna av åtgärderna
 • Hur du beräknar de ekonomiska effekterna av åtgärderna
 • Hur du hanterar osäkerheter i beräkningar och omvärld
 • Hur du skapar en färdplan för att minska er klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med hållbarhetsfrågor eller långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt hållbarhetsarbete, i privat, offentlig eller ideell organisation, till exempel:
– Miljö- eller hållbarhetsansvarig
– Hållbarhets- och miljösamordnare
– CFO
– Affärs- eller verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge dig som kursdeltagarna konkreta verktyg och metoder för hur man identifierar åtgärder som både minskar utsläppen och gör din verksamhet mer konkurrenskraftig.

Program

9.00 Välkomna och introduktion

9.15 Från Parisavtal, svensk klimatlag till färdplaner på branschnivå

9.30 Fastställ nuläge och nödvändig ambition

 • Vilka utsläpp har jag idag och hur mycket måste jag minska dem?
 • Hur kan jag använda Science based targets eller andra forskningsbaserade ramverk för att hitta rätt målnivå?
 • Hur snabbt måste din bransch minska utsläppen?
 • Vad betyder det för din verksamhet?

10.15 Värdera åtgärder utifrån klimatpotential och ekonomi

 • Investeringskalkylens ABC och livscykelkostnad
 • Beräkning av åtgärdernas potential att minska utsläppen
 • Hur hanterar man de ekonomiska effekter av t ex påskyndad omställning och ”sunk cost”?

12.00 LUNCH

13.00 Hitta ditt företags väg ned till nollutsläpp

 • Prioritering av åtgärder (tid, ekonomi och klimatnytta)
 • Hur beskriver jag framtida åtgärder tillräckligt konkret?
 • Vilka resurser krävs?

14.00 Case – hitta ditt företags väg ned till noll

 • Utifrån olika företagscase får du tillsammans med övriga kursdeltagare ta fram en färdplan till en nollvision som tar hänsyn till både klimatet och företagsekonomin.

14.45 Hantera osäkerheter

 • Under vilka förutsättningar gäller din färdplan?
 • Hur hanterar du osäkerheter såsom framtida prisfluktuationer, styrmedel, kundefterfrågan och tekniksprång?

15.15 Fika

15.30 Förankra och genomför åtgärderna

 • Hur får du med dig ledningsgruppen?
 • Hur balanserar du långsiktiga mål med det som görs idag?
 • Hur ställer du leverantörskrav som stödjer din plan utan onödiga extrakostnader?
 • Hur kan åtgärderna öka försäljningen?

16.30 Sammanfattning av dagen och avslutning

17.00 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Göran Erselius/2050Göran Erselius
Göran Erselius, konsult på 2050, är en av Sveriges främsta experter på klimatberäkningar. Han har under nära 20 år arbetat med beräkning och redovisning av miljö i allmänhet och utsläpp av växthusgaser i synnerhet. I början av 2000-talet medverkade Göran i feedbackgrupperna vid utvecklingen av Greenhouse Gas Protocols första standard för utsläpp av växthusgaser från verksamheter. Under åren har Göran genomfört beräknings- och redovisningsuppdrag till en uppsjö av företag inom vitt skilda branscher och storlekar. För företagsnätverket Hagainitiativet har Göran varit ansvarig för utvecklingen av beräkningarna för nätverkets klimatbokslut. Göran är en van föreläsare och uppskattas av många för sitt sätt att sätta resultat i intressanta och pedagogiska perspektiv.

 

Fler kurser för dig!

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Aganda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.