Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Att respektera mänskliga rättigheter och att kunna visa det för företag och organiationer blir allt viktigare. Intressenter förväntar sig ökad transparens, de frivilliga initiativen blir allt fler och lagar sträcker sig utanför landgränser.

Den här kursen lär dig hur ett företag kan visa att de respekterar mänskliga rättigheter genom redovisning. Vi går igenom de senaste trenderna och verktygen för redovisning av mänskliga rättigheter. Du får lära dig att använda det globala ramverket UN Guiding Principles Reporting Framework, som lanserades 2015 och är världens första ramverk för företags rapportering om mänskliga rättigheter. Samt hur Global Reporting Initiative, kan användas och kompletteras för rapportering om mänskliga rättigheter.

Vi går även igenom hur transparent man förväntas vara och hur man kommunicerar arbetet med mänskliga rättigheter trovärdigt och effektivt.

Genom goda exempel och praktiska övningar får du prova på att rapportera och att utvärdera rapporter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur man rapporterar enligt ramverket United Nations Guiding Principles Reporting Framework
 • Hur företag bedöms enligt  Corporate Human Rights Benchmark
 • Hur GRI Standards kan användas som grund för rapportering om mänskliga rättigheter
 • Hur du redovisar mänskliga rättigheter i praktiken
 • Exempel på hur ledande företag utvecklat sin rapportering av mänskliga rättigheter
 • En översikt av andra initiativ och lagkrav inom människorättsfrågor som kan integreras i rapporteringen, såsom konfliktmineraler, människohandel eller slaveri, till exempel Dodd Frank Conflict Minerals Act, EU Conflict Minerals, UK Modern Slavery Act och California Transparency in Supply Chains Act.
 • Hur man kommunicerar arbetet med mänskliga rättigheter

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att ge deltagaren:

 • Kunskap om hur företag förväntas och kan rapportera om mänskliga rättigheter engagerande och transparent
 • Praktisk vägledning i att rapportera enligt det nya globala rapporteringsramverket för mänskliga rättigheter, United Nations Guiding Principles Reporting Framework
 • En överblick över globalt god praxis för rapportering om företag och mänskliga rättigheter, samt kunskap om nya trender
 • Kunskap i att kommunicera arbetet med mänskliga rättigheter

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla företag och organisationer som berörs av frågor kring att respektera mänskliga rättigheter, hållbarhetsredovisning och ansvarsfullt företagande i allmänhet, till exempel;

 • Hållbarhets- och CSR-chefer
 • Ansvariga för hållbarhetsredovisning och rapportering
 • Risk managers
 • Complience
 • Hållbarhetssamordnare
 • Ansvariga för socialt ansvar

Program

09.00    Välkomna

 

09.15    Introduktion till de nya rapporteringskraven för mänskliga rättigheter 
Vi går igenom det nya globala ramverket United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework
 
10.00    Allvarliga risker (Salient Human Rights Risks)
Vi tittar särskilt på hur företag förväntas rapportera om sina allvarliga risker mot människor samt kriterier för att bedöma allvarlighetsgrad.
 
10.40    PAUS
 
11.00    Corporate Human Rights Benchmark
Vi går igenom de nya indikatorerna i benchmarken och hur ledande företag bedöms och bör rapportera enligt dem. Vi analyserar särskilt hur företag bedöms hantera sina största risker.
 
12.00    LUNCH
 
13.00    Workshop: Meningsfull rapportering av mänskliga rättigheter
Under denna workshop delar vi in oss i mindre grupper och granskar rapportering av ledande företag som genomfört så kallade ”early adopters” av ramverket. Vi tittar på och diskuterar vad vi kan lära av case: HM, Ericsson, Unilever, Nestlé, Newmont, ABN Amro. Vi analyserar också huruvida och i vilken grad företagen integrerat resultaten med sin GRI-rapportering.
 
13.15    Grupparbete 
 
13.45    Redovisning av grupparbete och feedback 
I storgrupp berättar smågrupperna vad man kommit fram till, och vi drar lärdomar och diskuterar resultaten. 
 
14.30    Integrering med GRI Standards

Vi summerar hur man kan integrera rapportering enligt GRI Standards med de nya kraven.

 

15.00    PAUS
 
15.20    Lagstiftningstrend
Allt fler länder väljer att lagstifta om rapporteringskrav eller transparens för vissa människorättsfrågor. Exempel inkluderar UK Modern Slavery Act, California Transparency in Supply Chains Act, Dodd Frank, EU reglering för konfliktmineraler. Samtliga av dessa har extraterritoriell räckvidd, med andra ord gäller de inte bara i det land som antagit lagen utan också för företag med verksamhet eller leverantörsled i flera länder. Fler regleringar är att vänta. Vi tittar närmare på dessa lagar och vad som kan förväntas i framtiden. 
 
16.15    Summering av dagens lärdomar och vidare tips
Vi summerar lärdomar från dagen och delar tips för vidareläsning och fortsatt arbete.
 
17.00    Avslut 

Utbildningsledare

sandra-atlerSandra Atler
Sandra Atler leder the Human Rights & Business Practice Group på konsultföretaget Enact Sustainable Strategies. Hon är människorättsjurist med en jurkand-examen från Stockholms Universitet och en human rights LLM från Columbia University Law School. Sandra är idag en internationellt erkänd expert på företag och mänskliga rättigheter. Sandra har stöttat företag från olika branscher världen över med att förstå och hantera sina risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. År 2011-2013 arbetade hon i södra Afrika med att implementera UN Guiding Principles on Business and Human Rights i gruvsektorn. Sandra var delaktig med stöd till professor John Ruggie’s team i framtagandet av UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hon var centralt involverad i framtagandet av ISO 26000 som medlem i den internationella författargruppen och ordförande i arbetsgruppen för mänskliga rättigheter under flera år. Sandra har också omfattande erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter i civilsamhället.

Tips!


Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Delningsekonomi i din verksamhet – så lyckas du

Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, crowd economy, peer economy är alla närliggande begrepp på stark frammarsch. Gemensamt för dem är också att de är affärmodeller där det är centralt att resurser används effektivare. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur delningsekonomin och dess principer och modeller kan implementeras i just din verksamhet och förena affärsnytta och samhällsnytta. Vi blandar teoretisk kunskap med inspirerande exempel och workshops.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft 2016. De tydligare reglerna ska göra det lättare för arbetsgivare att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Under denna heldagsutbildning får du lära dig innebörden av de nya reglerna, och hur du praktiskt kan och bör arbeta utifrån de nya föreskrifterna på ett sätt som stödjer hälsan, affären och lönsamheten.

Arbetsmiljö enligt nya standarden ISO 45001

I början av 2018 lanseras ISO 45001, den första internationella ISO-standarden för arbetsmiljö. Under denna tvådagarsutbildning får du initierade kunskaper i ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, och de nya kraven på omvärlds- och invärldsanalys, intressenter och deras arbetsmiljökrav, ledarskap, risker och möjligheter samt styrning av leverantörer, entreprenörer och outsourcade processer.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för er verksamhet

Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. Företag, organisationer och myndigheter väljer allt oftare att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 och de globala målen. Under den här utbildningen får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalys, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Mångfald och inkludering – strategi, verktyg och metoder i praktiken

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta strategiskt och strukturerat med mångfald, jämställdhet och inkludering och hur det kan generera hälsomässig och affärsmässig nytta för din verksamhet. Du får lära dig konkreta metoder och verktyg för att kunna skapa ett mångfaldsarbete som genomsyrar hela organisationen och stärka dig i din roll att driva frågorna internt.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig! Du får lära dig hur företag arbetar med hållbarhet och hur man på ett sätt gör miljö och socialt ansvar till en integrerad och lönsam del av verksamheten. Teori och föreläsningar varvas med interaktiva övningar och kunskapsutbyte.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget Värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Redovisa mänskliga rättigheter enligt UN Guiding Principles Reporting Framework och GRI

Att respektera mänskliga rättigheter och att vara transparent blir allt viktigare för företag och organisationer. Den här utbildningen lär dig hur man på ett korrekt sätt redovisar arbetet med mänskliga rättigheter enligt de ledande ramverken United Nations Guiding Principles Reporting Framework och GRI Standards. Vi går även igenom hur man kommunicerar MR-arbetet trovärdigt och effektivt.

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningsdagen ger dig förståelse för de vanligaste CSR-riskerna i leverantörskedjan och hur du kan hantera dessa. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper i hur en leverantörsgranskning går till och vilka praktiska verktyg som finns att tillgå.

Grundkurs i hållbarhet och CSR

Har du precis börjat arbeta med hållbarhet och Corporate Social Responsibility (CSR) eller är du intresserad av frågorna och vill veta mer? Då passar denna grundkurs i hållbarhet och CSR utmärkt för dig!