Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

Att analysera och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter blir allt viktigare för att rusta företag för framtiden och göra dem attraktiva för investerare och kunder. Under denna utbildning får du lära dig hur företag ska identifiera, bedöma och rapportera enligt TCFD:s rekommendationer, för både fysiska risker (orsakade av klimatförändringar) och omställningsrisker (till exempel regler, skatter och kundpreferenser).

Att inkludera klimatrelaterade risker och möjligheter i företagets verksamhet och strategier handlar om att navigera i, och stödja, övergången mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och förändringar orsakade av klimatförändringarna. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer, som kom 2017, har fått ett stort genomslag och blivit vägledande för hur företag bör arbeta med och rapportera klimatrelaterade finansiella risker.
TCFD är också ett strategiskt verktyg. Genom att arbeta med sina klimatrelaterade risker har företag möjlighet att ta informerade beslut, utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommande regelverk och bli mer konkurrenskraftiga, inte minst för investerare och aktörer som erbjuder finansiella produkter.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till konsekvenser av klimatförändringar
– Hur du kartlägger och värderar finansiella risker kopplade till omställning till ett koldioxidneutralt samhälle, till exempel ändrad lagstiftning, skatter och kund- och investerarpreferenser
– Hur du rapporterar enligt TCFD
– Verktyg och metoder för att göra och analysera framtidsscenarier
– Hur du integrerar TCFD:s rekommendationer i företagets strategiska processer och i bolagsstyrning
– Hur du sätter upp mål för klimatarbetet enligt TCFD
– En tydlig process för att arbeta enligt TCFD:s rekommendationer

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar strategiskt med investerarrelationer, hållbarhetsfrågor och risk, till exempel:
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
– Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
– Riskansvarig
– Ledningsgrupp och styrelse

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd utbildning kan du:
– Vad som krävs för att följa TCFD:s rekommendationer
– Rapportera enligt TCFD
– Identifiera och värdera klimatrelaterade finansiella risker
– Använda TCFD i strategiarbetet

Program

Program

09.00   Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15   Vad innebär TCFD:s rekommendationer
Bakgrund till varför företag och finansiell sektor fokuserar på klimatrelaterade risker
– Innehållet i TCFD:s grundläggande ramverk: Styrning, Strategi, Risk och Mål och Mätetal
­– Vad som förväntas av företag som väljer att redovisa enligt ramverket
– Hur en TCFD-rapportering ska se ut

10.00 Styrning
– Hur klimatfrågan bör behandlas av organisationens styrande organ (styrelse och ledning) enligt TCFD
Vilka klimatfrågor som bör prioriteras och hanteras av styrelsen respektive ledningen

10.30   Paus

10.45 Strategi

Genomgång av företagsstrategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, där aktuella och potentiella klimatrelaterade risker kan påverka affär och finansiell planering.

Genomgång av olika klimatrelaterade risker och möjligheter utifrån typ av risk, sektorer och geografier:

– Omställningsrisker som uppstår till följd av förändringar i samhället, som ökade regleringar, teknikskiften och förändrade konsumentbeteenden.
– Fysiska risker som uppstår från effekter av klimatförändringar: plötsliga och bestående risker som väderfenomen och höjda vattennivåer
– Tidshorisonter: kort-, medel- och lång sikt.

Övning 1:
– Identifiera klimatrelaterade risker utifrån företagets värdekedja
– Redovisa företagets strategier för att hantera klimatrelaterade risker enligt TCFD

12.15    Lunch

13.15   Scenarioanalyser

Under detta pass går vi igenom verktyg och modeller för att blicka framåt och analysera vilka olika tänkbara scenarios företaget står inför och vad som förväntas enligt TCFD:

­– Scenarioanalyser – verktyg och modeller för framåtblickande analyser
– Vilka scenarios finns och hur kan man praktiskt gå tillväga

Övning 2:
– Scenarioanalys (baserat på företag i olika sektorer)

14.45 Riskhantering

– Processer för att identifiera och bedöma risker
– Processer för att bedöma riskernas potentiella storlek och finansiella påverkan

15.15 Fika

15.30 Mål och mätetal
– Vilka mätetal och mål är väsentliga, och hur bidrar de till företagets klimatstrategi
– Harmonisering utifrån lagkrav samt frivilliga åtaganden (CDP, GRI, Global compact, SBTi etc.)
– Hur du redovisar mål och mätetal enligt TCFD 

16.30  Vi summerar dagen

17.00  Kursen avslutas

 

Utbildningen genomförs i samarbete med Dagens Industri Akademi 

Kursinformation

Datum: 15 januari 2020
Tider: 09.00-17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Ytterligare kurstillfällen:

14 november 2019–FULLBOKAT!

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Jannike Hising
Jannike Hising är konsult och miljöekonom på 2050 med särskild erfarenhet från finans- och försäkringsbranschen. Jannike har erfarenhet av konsultuppdrag med särskilt fokus på affärsdrivande hållbarhetsarbete, klimatrelaterade risker och TCFD:s rekommendationer. Jannike har arbetat som analytiker för ansvarsfulla investeringar i Afrika och som ESG-analytiker på Sustainalytics i Amsterdam. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet och en masterexamen i miljöekonomi och företagsledning från Sveriges lantbruksuniversitet.

Markus Ekelund/2050Markus Ekelund
Markus Ekelund har drivit lönsamma och växande företag sedan 2008 och är vd på konsultbolaget 2050. Visionen är samma för Markus som för 2050, ”Goda affärer på en planet i balans”, därför är ett olönsamt företag inte heller ett hållbart företag. Utöver vd-rollen arbetar Markus även som konsult med strategi och affärsutveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv på flera av de svenska börsbolagen. Några av hans tidigare uppdrag har varit vd på managementkonsultbolaget Frontit när det blev Gasell-företag tre år i rad, ansvarig för globala infrastrukturportföljen på H&M och ansvarig för Cap Geminis Business Intelligence-erbjudande. Totalt har Markus över 15 års erfarenhet av affärsutveckling. Markus är en van och pedagogisk föreläsare och har hållit kurser inom skilda områden som IT, beslutsstöd och projektstyrning.