Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter påverkar verksamheter i större grad och innebär en allt större riskexponering, direkt eller indirekt via exempelvis leverantörsled eller distributörsled. Dessutom har många verksamheter direkt operativa risker, såsom risk för miljöolyckor eller risker associerade med arbetsmiljön.

För många bolag är det också ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa hållbarhetsrisker och hur de hanteras.

Denna utbildning ger dig både teoretisk kunskap, aktuella exempel, inspiration och konkreta övningar som utgår ifrån deltagarnas egna verksamhet. En röd tråd genom hela utbildningen är hur arbetet med hållbarhetsrisker kan integreras med verksamhetens andra riskhanteringsprocesser.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– En tydlig process för att identifiera hållbarhetsrisker
– Verktyg, ramverk och modeller för att hantera hållbarhetsrisker och integrera arbetet med verksamhetens övriga riskhanteringsprocesser
– Hur du kan kartlägga hållbarhetsrisker utifrån till exempel lagkrav, ledningssystem, intressentkrav och egna drivkrafter
– Hur du kommunicerar ert arbete med hållbarhetsrisker
– Hur du konkretiserar globala hållbarhetsrisker och relaterar dessa till den egna verksamheten
– Hur du värderar, prioriterar och hanterar hållbarhetsrisker
– Hur du redovisar hållbarhetsrisker i Förvaltningsberättelsen och hållbarhetsrapporten

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapportering och risk, till exempel:
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
– Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
– Kommunikationsdirektörer
– Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för att kartlägga hållbarhetsrisker ser ut, inklusive tips och fallgropar i det arbetet.
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk/riktlinjer som kan användas
  • Kunskap om värdering av hållbarhetsrisker
  • Kunskap om hur du hanterar risker – riskaptit, mitigerande åtgärder
  • Kunskap om hur hållbarhetsrisker relaterar till andra risker i verksamheten
  • Exempel på hur risker kan redovisas på ett tydligt sätt

Program

09.00   Välkomna och introduktion
Introduktion till dagen och deltagarnas förväntningar.

09.20   Vad är en risk?
–  Definitioner och olika syn på risk
–  Förhållandet mellan risk och möjlighet
–  Introduktion till riskkategorisering
–  Standarder och guidelines för riskhantering

10.00   PAUS

10.15  Vad styr kartläggning av hållbarhetsrisker?

– lagstiftning (miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning m.m)
– ledningssystem (ISO 14001-krav etc.)
– ekonomin
– andra krav (ägare/investerare/kunder)
– egna drivkrafter

11.15  Riskkartläggning 

– Identifiera och förstå interna risker
– Identfiera och förstå externa risker

12.00    LUNCH

12.45   Övning Del 1 – riskkartläggning

14.00   PAUS

14.15  Hantering av risker
–  Värdering, prioritering och behandling av risker
–  Uppföljning och utvärdering av åtgärder /risker

15.00 Övning Del 2 – hantering av risker

15.45 Kommunikation av risker
– Förväntningarna enligt lagkraven och praxis
– Intern kommunikation
– Goda exempel från årsredovisningar /hållbarhetsrapporter.

16.30  Vi summerar dagen – reflektioner 

16.50  Kursutvärdering

17.00  Tack för idag!

 

Kursinformation

Datum: 14 mars 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Scandic AnglaisHumlegårdsgatan 23, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika).

 

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
070 492 23 88
karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Christian Lannerberth
Christian arbetar som konsult på TomorrowToday inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har sakexpertis inom, och erfarenheter av, systematisk riskhantering. Christian har också erfarenhet av arbete med verksamheter som verkar på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christan har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare och har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Anna Bruun Månsson
Anna har lång erfarenhet av att arbeta som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Hon driver sedan 2014 konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Globala mål, Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med till exempel investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Anna har i sina uppdrag genomfört riskkartläggningar och efterföljande workshops med ledningsgrupper och styrelser, med särskilt fokus på hållbarhetsrisker. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund.

Fler kurser för dig!

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Samhällsengagemang: Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.