Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Hållbarhetsredovisning för nybörjare

Denna praktiskt inriktade utbildning är framtagen speciellt för dig som är ny inom hållbarhetsredovisning. Du får bland annat lära dig hur du identifierar och väljer vilka frågor som ska redovisas och lägger upp arbetsprocessen. Vi går också igenom hur du kan förhålla dig till de ramverk och riktlinjer som finns och hur du enkelt och tydligt kan redovisa riskhantering.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att hållbarhetsredovisa enligt nya GRI Standards. Denna mycket eftertraktade utbildning är certifierad av Global Reporting Initiatives internationella sekretariat i Amsterdam. Efter avslutad utbildning får du ett diplom utfärdat av GRI.

Globala hållbarhetsutmaningar som klimatförändringar, brist på viktiga naturresurser, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter påverkar verksamheter i större grad och innebär en allt större riskexponering, direkt eller indirekt via exempelvis leverantörsled eller distributörsled. Dessutom har många verksamheter direkt operativa risker, såsom risk för miljöolyckor eller risker associerade med arbetsmiljön.

För många bolag är det också ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa hållbarhetsrisker och hur de hanteras.
Denna utbildning blandar teoretisk kunskap, aktuella exempel, inspiration och konkreta övningar som utgår ifrån deltagarnas egna verksamhet. En röd tråd genom hela utbildningen är hur arbetet med hållbarhetsrisker kan integreras med verksamhetens andra riskhanteringsprocesser.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– En tydlig process för att identifiera hållbarhetsrisker
– Verktyg, ramverk och modeller för att hantera hållbarhetsrisker och integrera arbetet med verksamhetens övriga riskhanteringsprocesser
– Hur du kan kartlägga hållbarhetsrisker utifrån till exempel lagkrav, ledningssystem, intressentkrav och egna drivkrafter
– Hur du kommunicerar ert arbete med hållbarhetsrisker
– Hur du konkretiserar globala hållbarhetsrisker och relaterar dessa till den egna verksamheten
– Hur du värderar, prioriterar och hanterar hållbarhetsrisker
– Hur du redovisar hållbarhetsrisker i Förvaltningsberättelsen och hållbarhetsrapporten

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor, hållbarhetsrapportering och risk, till exempel:
– Miljö-, hållbarhets- och CSR-ansvariga
– Ekonomiansvarig/CFO, IR-ansvarig
– Kommunikationsdirektörer
– Ledningsgrupp- och styrelsemedlemmar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som kursdeltagare ska få:

  • Gedigen kunskap om hur en bra process för att kartlägga hållbarhetsrisker ser ut, inklusive tips och fallgropar i det arbetet.
  • Kunskap om de olika alternativ som finns för ramverk/riktlinjer som kan användas
  • Kunskap om värdering av hållbarhetsrisker
  • Kunskap om hur du hanterar risker
  • Kunskap om hur hållbarhetsrisker relaterar till andra risker i verksamheten
  • Exempel på hur risker kan redovisas på ett tydligt sätt

Program

09.00   Välkomna och introduktion
Introduktion till dagen och deltagarnas förväntningar.

09.20 Vad är en risk?
– Definitioner och olika syn på risk
– Förhållandet mellan risk och möjlighet
– Varför arbeta med riskhantering?

09.45 Vad styr kartläggning av hållbarhetsrisker?
– Lagstiftning (miljöbalken, arbetsmiljölagstiftning m.m.)
– Ledningssystem (ISO 14001-krav etc.)
– Ekonomin
– Externa krav (ägare/investerare/kunder)
– Interna drivkrafter

10.30   PAUS

10.45 Riskhantering i organisationen
– Vem arbetar med hållbarhetsrisker?
– När arbeta med hållbarhetsrisker?
– Integrera och systematisera
– Standarder och guidelines

12.00 LUNCH

13.00 Hur kartlägger vi hållbarhetsrisker?
– Identifiera och förstå interna risker
– Identifiera och förstå externa risker
– Värdering och prioritering

13.15 Övning Del 1 – riskkartläggning

14.00 Fika

14.15 Övning Del 2 – analys och värdering

15.00 Hur hanterar vi hållbarhetsrisker?
– Behandling och eskalering
– Uppföljning och utvärdering av åtgärder/risker

15.15 Övning Del 3 – behandling och uppföljning

16.00 Hur kommunicerar vi hållbarhetsrisker?
– Förväntningar enligt lagkrav, frivilliga åtaganden (som GRI, Global Compact etc) och praxis
– Goda exempel från årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

16.40 Summering och reflektion

16.55 Kursutvärdering
17.00 Tack för idag!

Utbildningsledare

Christian Lannerberth
Christian arbetar som konsult på TomorrowToday inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har sakexpertis inom, och erfarenheter av, systematisk riskhantering. Christian har också erfarenhet av arbete med verksamheter som verkar på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Christan har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare och har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid.

Anna Bruun Månsson
Anna har lång erfarenhet av att arbeta som rådgivare inom CSR/hållbarhet, med särskild inriktning på strategi och extern kommunikation. Hon driver sedan 2014 konsultbolaget TomorrowToday. Genom sina uppdrag har Anna erfarenhet av att arbeta med FN’s Globala mål, Global Compact, ISO 26000 och hon är specialist på Global Reporting Initiative’s riktlinjer för hållbarhetsredovisning (GRI). Anna har byggt upp en stor erfarenhet av intressentdialoger (med till exempel investerare, kunder och intresseorganisationer) och analyser av verksamheters mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Anna har i sina uppdrag genomfört riskkartläggningar och efterföljande workshops med ledningsgrupper och styrelser, med särskilt fokus på hållbarhetsrisker. Anna har en kandidatexamen i företagsekonomi och en MSc i miljöstrategi från Internationella Miljöinstitutet i Lund.

Fler kurser för dig!

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, olika metoder för att mäta, samla in data och följa upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men den dramatiska prisnedgången på solceller har nu gjort det lönsamt på mark. I denna utbildning går vi igenom de viktigaste delarna du behöver för att själv kunna identifiera och skapa bra business case för solelparker – hur tekniken fungerar, lämplig lokalisering, regelverk, ekonomi och hur du får en lönsam affärsmodell.

Hållbar affärsutveckling – transformera din affärsmodell till fokus på hållbarhet

Kraven på hållbarhet håller, tillsammans med digitaliseringen, på att bli en av de allra viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till för att vara framgångsrika. Ökat hållbarhetsfokus skapar mervärde för kunderna. För att lyckas krävs nya arbetssätt för hur man tar betalt och motiverar högre priser. Under denna praktiskt inriktade utbildning får du verktygen för att analysera hur ditt företags affärsmodeller påverkas av hållbarhet och hur du kan ställa om verksamheten. Utbildningen går igenom hur du skapar nya och uppdaterar befintliga affärsmodeller för att göra hållbarhet till en konkurrensfördel.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Riskanalys – identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker blir allt viktigare. Dels för att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar, men också för att det finns konkreta, affärsmässiga vinster med att ha koll på risker. Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att arbeta systematiskt med att identifiera, hantera och rapportera hållbarhetsrisker. Vi går även igenom hur du integrerar hållbarhetsrisker med verksamhetens övriga riskanalyser.

Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Hållbarhetsredovisning enligt årsredovisningslagen

Denna utbildning handlar om hur du hållbarhetsredovisar enligt årsredovisningslagen (ÅRL) på bästa sätt. Du får lära dig vad lagen kräver och hur du redovisar företagets hållbarhetsarbete korrekt, trovärdigt och attraktivt. Vi går igenom hur du samlar in data, arbetar med intressenter, väsentlighet och riskhantering, best practice och metoder för att ta fram redovisningar av god kvalitet.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

Förutsättningarna för att producera egen solel är bättre än någonsin och kostnaderna går stadigt ner. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du hittar de byggnader som har bäst möjligheter för solelproduktion i ert fastighetsbestånd. Vi går igenom hur du skapar ett business case för solel genom att räkna på vad investeringen kostar samt vilken avkastning som kan förväntas.