Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning
– Vad säger lagstiftningen?
– Vilka verksamheter som måste bedöma sina kemikalierisker
– Vem som är ansvarig för att risker bedöms
– Vilka medarbetare som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR ämnen, Lösningsmedel

3. Olika typer av riskbedömning
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Kemikalierisker för miljön
– Säkerhetsrisker
– Risker för brand och explosion
– Seveso (risk för storskaliga kemikalieolyckor)

4. Riskbedömningsmetodik
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning med genomgång

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvarige
– Miljösamordnare
– Personer med ansvar för skydd och säkerhet
– Skyddsombud
– Personer som ska delta vid riskbedömningar.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;
– känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning,
– ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor i arbetsmiljön,
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierisker för miljön,
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierelaterade risker för brand och explosion,
– känna till hur man dokumenterar en riskbedömning och
– känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas
– Genomfört ett antal riskbedömningar av varierad svårighetsgrad.

Program

Dag 1

9.00    Välkomna och introduktion

9.15    Övergripande lagstiftning plus övning
– Övergripande om lagstiftning?
–  REACH
–  Krav på Säkerhetsdatablad?
– Vad finns i Exponeringsscenario?
– Övning Exponeringssceario

10.00 PAUS

10.15    Övergripande lagstiftning fortsättning, samt krav på riskbedömningar
– Vilka verksamheter måste bedöma sina kemikalierisker?
– Vem är ansvarig för att risker bedöms?
– Vilka ska delta i riskbedömningarna?
– Kemikalierisker för miljön
– Säkerhetsrisker
– Risker för brand och explosion
– Seveso (risk för storskaliga kemikalieolyckor)

11.30    LUNCH

12.30    Inventering
– Systematisk arbetsmiljöarbete, SAM
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Kemiska riskkällor
– Hygienska gränsvärden
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR, Lösningsmedel
– Övning Riskkällor

14.00    PAUS

14.15    Riskbedömningsmetodik
– Genomgång Övning Riskkällor
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Hur bedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna

17.00 Avslut dag 1

 

DAG 2

09.00    SAM & ES
– Repetion SAM och ES
– Övningar Tolka ES

10.00   PAUS

10.15    ES , riskbedömningsmodell och åtgärder
– Diskutera igenom ES
– Leta riskkällor i ett fiktivt exempel och bedöma dem
– Åtgärdstrappan , exempel på åtgärder
– Föreslå åtgärder i exemplet

11.30    LUNCH

12.30    Praktiska övningar
– Övningar riskbedömningar i grupper olika svårighetsgrader

14.00    PAUS

14.15    Forts. Praktiska övingar och genomgång
– Övningar riskbedömningar i grupper olika svårighetsgrader
– Genomgång av övningar riskbedömningar i grupper olika svårighetsgrader
– Summering av utbildningen.

17.00 Avslut dag 2

 

citatbanner-riskbedomning-av-kemikalier

Kursinformation

Datum: 9-10 april 2019
Tid: 09.00–17.00 (båda dagarna)
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm
Pris: 14 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)


Vid frågor, kontakta:

Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

AnnikaAnnika Fredholm
Annika Fredholm är senior chemical consultant på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist och med inköp av kemikalier. Annika ansvarar idag för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars och hon utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Fler kurser för dig!

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2015:07

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:07 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad som ska förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt utifrån REACH och CLP.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.