Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och alla företag och organisationer är skyldiga att undersöka sin arbetsmiljö och vidta åtgärder vid behov. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur du gör riskbedömningar i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, läser ett exponeringsscenario, väger riskminskningsåtgärder mot varandra och genomför riskbedömningar i praktiken.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning

– Vad säger lagstiftningen?
– Vem som är ansvarig för att risker bedöms
– Vilka som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR ämnen, Lösningsmedel (hygienska gränsvärden)

3. Olika typer av riskbedömning
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Kemikalierisker för miljön
– Säkerhetsrisker/ Risker för brand och explosion
– Seveso (risk för storskaliga kemikalieolyckor)

4. Riskbedömningsmetodik
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning med genomgång

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvariga
– Miljösamordnare
– Personer med ansvar för skydd och säkerhet
– Skyddsombud
– Personer som ska delta vid riskbedömningar

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;
– känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning
– ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor i arbetsmiljön
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierisker för miljön
– ha kunskaper i hur man bedömer kemikalierelaterade risker för brand och explosion
– känna till hur man dokumenterar en riskbedömning
– känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas
– ha genomfört ett antal riskbedömningar av varierad svårighetsgrad.

Program

DAG 1

9.00    Välkomna och introduktion

9.15    Övergripande lagstiftning plus övning
– Övergripande om lagstiftning?
– AML
– Vem är ansvarig för att risker bedöms?
– Vilka ska delta i riskbedömningarna?
– Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM)

10.00 PAUS

10.15   Inventera
– Kemiska arbetsmiljörisker
– Vad är hantering?
– Kemiska riskkällor?
– Exponeringsvägar
– Parametrar som påverkar risken
– Särskilt fokus: Allergiframkallande ämnen, CMR, Lösningsmedel
– Hygieniska gränsvärden

11.30    LUNCH

12.30 Bedöma risker
– REACH, nedströmsanvändare
– Krav på Säkerhetsdatablad
– Exponeringscenarion, tolkning och varför?
– Bedöma Exponering samt Hygieniska gränsvärden
– Bedöma yttre miljö
– Brandklassade vätskor och aerosoler
– SEVESO
– Riskbedömningsmetodik

14.00    PAUS

14.15    Åtgärda
– Åtgärdstrappan
– Rutiner och organisatoriska åtgärder
– Förvaring
– PPE genomgång
– Teknisk skydd

16,00 Kontrollera

– Verktyg
– Genomförande
– Dokumentera

17.00 Avslut dag 1

 

DAG 2

09.00    Repetition Systematisk Arbetsmiljöarbete & Exponeringscenarion

10.00   PAUS

10.15    Repetition riskbedömningsmodell och åtgärder

11.00    Praktiska övningar

– Riskbedömningar i grupper med olika svårighetsgrader
– Genomgång av övningarna

11.30    LUNCH

12.30    Forts. Praktiska övningar och genomgång

14.00    PAUS

14.15    Forts. Praktiska övningar och genomgång

16.30 Summering av utbildningen.

17.00 Avslut dag 2

citatbanner-riskbedomning-av-kemikalier

Utbildningsledare

AnnikaAnnika Fredholm
Annika Fredholm är senior chemical consultant på Intersolia Sverige AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist, med inköp av kemikalier och ansvarat för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars. Annika är en mycket van kursledare som regelbundet utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.