Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Utbildningen lär dig bland annat hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

UNDER UTBILDNINGEN GÅR VI IGENOM FÖLJANDE MOMENT:
1. Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning
– Vad säger lagstiftningen, inklusive SEVESO, AML, Miljöbalken och REACH?
– Vilka verksamheter som måste bedöma sina kemiska riskkällor
– Vem som är ansvarig för att risker bedöms
– Vilka medarbetare som ska delta i riskbedömningarna

2. Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus: allergiframkallande ämnen

3. Kemiska arbetsmiljörisker, inklusive miljörisker och säkerhetsrisker
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning

 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Personer med arbetsmiljöansvar
– Miljöchefer och miljöansvarige
– Miljösamordnare
– Personer med ansvar för skydd och säkerhet
– Skyddsombud
– Personer som ska delta vid riskbedömningar.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs ska deltagarna;
– känna till de lagar och krav som ligger till grund för riskbedömning av kemikalieanvändning
– ha kunskaper i hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor
– känna till hur man dokumenterar en riskbedömning
– känna till vilken information som krävs för riskbedömning och var informationen kan hittas
– ha deltagit i/genomfört en riskbedömning enligt gällande regler

Program

9.00    Välkomna och introduktion

9.15    Vilka krav finns på riskbedömning av kemikalieanvändning?
– Vad säger lagstiftningen?
– Vilka verksamheter måste bedöma sina kemikalierisker?
– Vem är ansvarig för att risker bedöms?
– Vilka ska delta i riskbedömningarna?

10.00 PAUS

10.15    Kraven på riskbedömning av kemikalieanvändning (fortsättning)

11.30    LUNCH

12.30    Kemikalierisker
– Hälsorisker
– Exponeringsvägar
– Effekter på hälsa och miljö
– Särskilt fokus på: allergiframkallande ämnen , CMR , lösningsmedel, oljor

14.00    PAUS

14.15    Kemiska arbetsmiljörisker, inklusive miljörisker och säkerhetsrisker
– Så planerar och genomför du riskbedömningar
– I vilka källor hittar du informationen du behöver för att riskbedöma?
– Så dokumenterar du riskbedömningarna
– Praktiska övningar i riskbedömning

17.00 Avslut

citatbanner-riskbedomning-av-kemikalier

Kursinformation

Datum: 1 april 2020
Tid: 09.00–17.00
Plats: Stockholm City
Pris: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Linnea Magnusson
Telefon: 073-558 75 63
Epost: linnea.magnusson@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

AnnikaAnnika Fredholm
Annika Fredholm är senior chemical consultant på Intersolia Sverige AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 1994. Hon har även arbetat som analytisk kemist, med inköp av kemikalier och ansvarat för riskbedömningsarbetet inom bland annat Volvo Cars. Annika är en mycket van kursledare som regelbundet utbildar i kemikaliefrågor både ute hos företag och vid generella öppna utbildningar inom kemikalieområdet.

Fler kurser för dig!

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Riskbedömning av kemikalier

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna heldagsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2018:1

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Substitution av farliga ämnen och produktval – så gör du

Myndigheters krav blir allt hårdare när det gäller hantering av farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Samtidigt ökar förväntningarna från kunder och konsumenter på att företag och organisationer arbetar proaktivt. Denna heldagsutbildning ger dig den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna arbeta strukturerat och effektivt med substitution och produktval i din organisation.