Så skapar du giftfria offentliga miljöer

Behovet av att skapa giftfria offentliga miljöer, såsom förskolor, sjukhus, kontorsmiljöer och köpcentrum uppmärksammas alltmer och kraven ökar. Under denna heldagsutbildning, som riktar sig till såväl offentliga som privata aktörer, får du lära dig hur du konkret kan gå tillväga för att skapa giftfria miljöer. Kursen ger dig kunskaper i gällande regelverk, metoder, verktyg och exempel på hur du kan arbeta för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.

Det används tusentals kemiska ämnen i offentliga miljöer där människor kommer att vistas under en lång tid, varav en betydande andel av dessa har påvisade miljö- eller hälsofarliga egenskaper. Alla som skapar offentliga miljöer har ett ansvar att välja material och produkter som är bra för miljön och att säkerställa att byggvaror är fria från farliga ämnen.

Syftet med den här utbildningen är att ge dig konkreta metoder, verktyg och exempel på hur du kan arbeta för att skapa och upprätthålla giftfria offentliga miljöer. Vi guidar dig i djungeln av lagkrav och frivilliga klassificeringssystem, miljömärkningar, bedömningsverktyg och hjälpmedel/verktyg, samt hjälper dig att ta reda på vilken arbetsmetod som är mest relevant för behoven i din verksamhet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • EU-gemensamma och nationella lagkrav för att reglera farliga ämnen i varor, med fokus på hur man kan arbeta för att efterleva kraven.
 • Frivilliga klassificeringssystem, miljömärkningar och bedömningsverktyg, samt hur du väljer lämpliga hjälpmedel/verktyg för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö
 • Hur LOU påverkar kravställningen med avseende på farliga ämnen
 • Hur byggnaders livscykel påverkar hur farliga ämnen kan och bör regleras.
 • Viktiga beslut som är avgörande för att erhålla en giftfri miljö under olika delar av byggnadens livscykel.
 • Var du kan påträffa farliga ämnen i byggnader, installationer och inredning
 • Hur du identifierar hög-, medel-, eller lågriskprodukter avseende farliga ämnen
 • Verktyg som kan användas för att ta reda på om en vara innehåller farliga ämnen
 • Hur du kan arbeta med substitution/utfasning och vilka prioriteringar som bör göras
 • Hur du tillämpar försiktighetsprincipen i substitutionsarbetet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL
Personer som arbetar med miljö- och kemikaliefrågor inom kommuner, statliga eller privata verksamheter. Personer som arbetar som miljösamordnare i bygg- och fastighetssektorn samt arkitekter och projektörer.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om hur du kan arbeta för att skapa offentliga giftfria miljöer
 • Kunskap om vilka lagkrav som måste uppfyllas, samt frivilliga alternativ som kan användas vid planering, styrning och uppföljning.
 • Vilka metoder, verktyg och hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden för styrning av farliga ämnen i olika skeden.

Program

9.00     Välkomna och introduktion
Presentation av deltagare och introduktion till dagen.

09.15             Lagkrav och frivilliga alternativ för reglering av farliga ämnen
Översiktlig genomgång av EU-gemensamma och nationella lagkrav som gäller för reglering av kemiska ämnen i varor (inklusive byggvaror och inredning), såsom REACH och Byggproduktförordningen. Diskussion om hur du kan arbeta för att säkerställa att lagkraven efterlevs. Genomgång av andra frivilliga alternativ som finns på marknaden, exempelvis klassificeringssystem, miljömärkningar och bedömningsverktyg. Vi diskuterar hur du väljer lämpliga hjälpmedel/verktyg för att på bästa sätt säkerställa en giftfri miljö.  

10.45             Paus

11.00             Offentlig upphandling och farliga ämnen
Översiktlig genomgång av hur lagen om offentlig upphandling påverkar kravställningen med avseende på farliga ämnen hos offentliga beställare. Diskussion om hur du ställer väl genomtänkta krav på varor och tjänster som bidrar till en giftfri miljö. Hur du kan förbättra möjligheten att jobba med materialval i tidiga skeden för att uppfylla krav enligt bland annat miljöklassificeringssystem.

12.00             Lunch

13.00             Byggnadens livscykel och reglering av farliga ämnen
Översiktlig genomgång av hur byggnadens livscykel påverkar hur farliga ämnen kan och bör regleras. Farliga ämnen behöver hanteras på olika sätt i olika skeden av livscykeln, det vill säga under planering, projektering, byggskede, användning/förvaltning eller rivning. Vi går igenom och identifierar viktiga beslut som är avgörande för att erhålla en giftfri miljö under olika delar av byggnadens livscykel. Till exempel hur byggnaden kan konstrueras så att det blir så lite avfall och spill som möjligt i produktion. 

14.30             Paus

14.45             Förekomst av farliga ämnen
Vi går igenom både förekomst av farliga ämnen i fasta delar av byggnaden, till exempel golv, väggar och installationer, men också farliga ämnen som kan förekomma i möbler och inredning både inomhus och utomhus. Vi ger exempel på arbetsmetoder som kan användas för att identifiera hög-, medel-, eller lågriskprodukter, samt går igenom verktyg som kan användas för att ta reda på om en vara innehåller farliga ämnen.

16.00   Substitution – till vilket pris?
Stöd för hur du kan arbeta med substitution. Vilka prioriteringar som bör göras och vad du bör tänka på vid utfasningsprocessen, till exempel miljökrav kontra funktionskrav och säkerhetsaspekter. När du kan/ska göra avsteg från uppsatta miljömål. Hur du tillämpar försiktighetsprincipen i substitutionsarbetet, det vill säga hur du även inkluderar ämnen som idag anses vara ok att använda, men som kan komma att ge problem i framtiden. Praktiska exempel och genomgång av verktyg som kan användas i utfasningsarbetet.

17:00            Avslut

Utbildningsledare

Camilla Sjöstedt
Camilla Sjöstedt är konsultchef på Intersolia. Hon har mångårig erfarenhet av arbete med miljö- och kemikaliefrågor inom såväl offentlig som privat sektor. I sin roll som miljökonsult har hon arbetat i samtliga skeden av en byggnads livscykel, från tidiga skeden och projektering till byggnation och förvaltning samt rivning och ombyggnation. Camilla har bland annat arbetat som miljösamordnare vid utbyggnaden av Värtahamnen och den nya terminalbyggnaden som tilldelades ett internationellt miljöpris i kategorin grön arkitektur.  Camilla är kemiingenjör i boten och har därefter kompletterat med en mastersutbildning i miljömanagement. Under sina 11 år miljö- och kemikaliekonsult har Camilla arbetat med allt från olika miljöklassningssystem och hälso- och miljöbedömningar av byggvaror till framtagande av säkerhetsdatablad och miljövarudeklarationer. Camilla har också arbetat som revisor för BASTA. Tidigare har Camilla bland annat arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor under planläggningen av ett av de första hållbara bostadsområdena i Nya Zeeland.

 

Alice Bocké
Alice Bocké är miljöstrateg på statligt ägda Specialfastigheter Hon har arbetat strategiskt och operativt med miljö- och hållbarhetsfrågor både på beställarsidan och leverantörssidan under många år. Alice harvarit revisor åt BASTA, bedömare i Byggvarubedömningen och hon är Diplomerad SundaHus-samordnare. Hon har också arbetat med miljömärkning av kem-tekniska produkter (Bra Miljöval, Svanen, Eco-label), och har varit stöd till ett flertal företag när det gäller att uppfylla kraven enligt REACH och varor samt substitution av ämnen. Alice har också stor erfarenhet av ISO standarder såsom 9001 och 14001, vilket inkluderar arbete med tillämpning, implementering och certifiering.  Alice är utbildad inom national- och företagsekonomi, samt har en magisterexamen i biologi med inriktning Miljö och Hållbart Företagande från Stockholm Resilience Center.