Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad som ska förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt utifrån REACH och CLP.

Ett säkerhetsdatablad består av 16 fasta avsnitt med tillhörande underrubriker. I viken ordning dessa avsnitt ska presenteras och vilken information som ska finnas med styrs av Bilaga II i REACH-förordningen.

Klassificeringen och märkningen av kemikalien styrs av CLP -förordningen (EG) nr 1272/2008.  En del ämnen har en harmoniserad klassning vilket betyder att klassificeringen av detta ämne är fastställd på EU- nivå. En blandnings klassificering får man räkna fram med hjälp av CLP – förordningen. Det framtaga säkerhetsdatabladet ska skickas med till samtliga yrkesmässiga aktörer som köper kemikalien. Som tillverkare är du även skyldig att skicka ut uppdateringar av säkerhetsdatabladet till all yrkesmässig verksamhet som köpt kemikalien under det senaste året. Man är även skyldig att översätta bladet till det officiella språket i landet dit produkten säljs.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
Utbildningen, som guidar dig genom Bilaga II och CLP-förordningen samt databaser som kan förse dig med nyttig information som är till hjälp vid skapande av säkerhetsdatablad, innehåller följande moment:

  • Kemikalier, REACH, CLP och säkerhetsdatablad – VAD REACH säger om säkerhetsdatablad, när det är krav på att ta fram ett och vilka regler som gäller
  • REAHC Bilaga II – Vi går igenom de 16 avsnitten som ska finnas med i ett säkerhetsdatablad och vad som är viktigt att ha koll på gällande dessa
  • CLP -förordningen – hur denna förordning är uppbyggd och hur du räknar fram en klassificering
  • Räkneövning – praktiska övningar där du själv får testa att jobba och räkna fram klassificeringar med hjälp av CLP förordningen
  • Hur du tar fram ett säkerhetsdatablad

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som behöver kunskaper i hur man tar fram säkerhetsdatablad och personer som är ansvariga för framtagande av säkerhetsdatablad.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter avslutad kurs skall deltagarna:

  • Känna till när det finns krav på att ta fram ett säkerhetsdatablad
  • Känna till vad som gäller kring uppdatering och översättning
  • Ha övergripande kunskaper kring hur REACH Bilaga II är uppbyggd och vilken information man är skyldig att ta fram och redovisa i ett säkerhetsdatablad
  • Ha övergripande kunskaper kring CLP-förordningen och hur man räknar fram en klassificering
  • Känna till viktiga databaser där man kan få fram viktig information om kemiska ämnen

Program

09.00    Välkomna och introduktion

09.15    Allmänt om kemikalier, REACH och CLP

Kursen inleds med allmänt om kemikalier och vad som lett fram till att REACH och CLP-lagstiftningen. Vad säger de övergripande regalerna i REACH och CLP gällande säkerhetsdatablad.

10.00    PAUS

10.10    REACH Bilaga II

Vi går igenom Bilaga II och vad som är viktigt att tänka på gällande samtliga 16 avsnitt som ska finnas med i ett säkerhetsdatablad

11.30    LUNCH

12.30    Databaser
Vilka databaser kan förse mig med nödvändig information gällande framtagningar säkerhetsdatablad. Vi tittar lite närmare på ECHA- Databasen för klassificerings- och märkningsregistret, ECHA-Registrerade ämnen samt Prevent- Kemiska ämnen 

13.00    CLP – Förordningen
Hur är CLP förordningen uppbyggd. Hur räknar man ut en klassificering på en blandning

14.30    PAUS

14.50    Gruppövning
Vi delar ut påhittade recept på en kemisk blandning där deltagarna får öva på att räkna fram en klassificering

16.00 – 16.30 Summering och avslut
Vi avslutare med att summera dagen och här finns också möjlighet till ytterligare frågor

Kursinformation

Datum: 31 januari 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Sabis Näringslivshuset,
Storgatan 15, Stockholm
Pris:
7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Vid frågor, kontakta:
Kontakt: Karin Rehnberg
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se
Telefon: 070-492 23 88

Utbildningsledare

Karin Edenteg
Karin Edenteg är senior kemikaliekonsult på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 2008. Hon skapar frekvent säkerhetsdatablad enligt regelverket CLP och REACH-lagstiftningen till många företag och har även erfarenhet som projektledare för att strukturera upp kemikaliearbetet.

Fler kurser för dig!

Bedömning av Hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön enligt AFS 2015:07

Luftföroreningar och bristande luftkvalitet är en stor utmaning i arbetsmiljön och lagstiftningen ställer stora krav på alla ansvariga verksamheter. Under denna heldagsutbildning får du lära dig vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:07 Hygieniska gränsvärden och hur du kan beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder, samt dokumentera de utredningar som görs.

Så skapar du säkerhetsdatablad utifrån REACH och CLP

Alla som tillverkar, distribuerar eller säljer ett kemiskt ämne är skyldiga att ta fram ett säkerhetsdatablad som ska förse mottagaren med information om kemikaliens farliga egenskaper, risker och skyddsåtgärder. Den här kursen lär dig hur du tar fram ett säkerhetsdatablad korrekt och effektivt utifrån REACH och CLP.

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Alla verksamheter som hanterar kemikalier berörs av en mängd olika lagar och regler. Kraven på kemikaliekontroll ökar och lagstiftningen kring kemikalier utvecklas snabbt, både i Sverige och inom EU. Inte minst genom införandet av EU-förordningarna REACH och CLP. I denna utbildning får du en orientering av vilka lagkrav som gäller för kemikalier, vad de innebär och hur de påverkar din verksamhet. Vi går också igenom kraven på säkerhetsdatablad, hur du ska arbeta med transporter, avfall och tillsyn av farliga kemikalier och substitution.

Riskbedömning av kemikalier – lagkrav och praktiskt utförande

Kemikalieanvändning innebär risker för både hälsa och miljö och omgärdas av många lagar och regler. Alla företag och organisationer är skyldiga att riskbedöma kemikaliehanteringen och vidta åtgärder. Denna tvådagarsutbildning, som varvar teori och praktiska övningar, lär dig hur man arbetar med riskbedömning i olika verksamheter. Vi går bland annat igenom hur du hittar nödvändig information, vilka typer av hantering som ska riskbedömas och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Kemiska hälsorisker – bedöma och minska riskerna vid arbete med kemikalier

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor. Under denna heldagsutbildning går vi steg för steg igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats, vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa, hur du riskbedömer dem, vilka skador de kan orsaka och vad som krävs för att uppfylla svensk arbetsmiljölagstiftning.