Samhällsengagemang – Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Företag har i alla tider bidragit till samhällsutvecklingen genom att på olika sätt stötta den ideella sektorn och idag är det mer aktuellt än på länge. Motiven kan vara olika, men utmaningarna med att tillgodose både ekonomiska och filantropiska drivkrafter är gemensamma. Den här utbildningen visar hur man utifrån företagets egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten som skapar värde för alla inblandade.

Några av de vanligaste målen med ett företags samhällsengagemang är att:
– stärka sitt varumärke,
– stärka sin verksamhet och värdekedja,
– skapa medarbetarengagemang och vara en attraktiv arbetsgivare,
– ta ansvar i de frågor som företaget har stor påverkan på, eller helt enkelt
– stötta sådan verksamhet som företaget anser behjärtansvärd.
Många har dock svårt att avgöra hur väl dessa mål egentligen uppnås, och ofta upplever både företag och ideella partners att samarbetet inte gav det resultat som man hade tänkt sig.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Fördelar och nackdelar med att samarbeta med ideell sektor
– Att ta fram strategi och policy för samhällsengagemang
– Vilka insatser och resurser (tid, pengar, intresse) som behövs för att maximera nyttan av ett samarbete
– Hur du kan resonera kring val av partners
– Hur du kan arbeta med lokala föreningar, idrottsklubbar, nationella initiativ och organisationer, internationella NGO:s och hjälporganisationer
– Fördelar och nackdelar med olika typer av samarbetsformer
– Att sätta KPI och nyckeltal för vad ditt företag kan få ut av ett samhällsengagemang
– Att konkretisera syftet med ert samhällsengagemang utifrån era verksamheter, värderingar, hållbarhetsarbeten, riskanalyser och resurstillgångar
– Screening av partners – hur du vet om partnern lever som den lär
– Risker med sponsring och partnerskap
– Att utvärdera och utveckla ert samhällsengagemang
– Att kommunicera ert samhällsengagemang

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Ansvariga för samhällsengagemang, sponsring och/eller partnerskap
– Hållbarhetsansvariga
– HR-ansvariga
– Marknadsansvariga

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter genomförd kurs ska kursdeltagaren:
– Ha inblick i olika former av samhällsengagemang, vad de innebär och vad de kräver
– Förstå möjligheter och begränsningar med ideella samarbeten
– Veta vad som krävs för att formulera en strategi för samhällsengagemang
– Ha verktyg för att analysera och utvärdera sponsor- och partnerskap

Program

09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion till dagen och deltagarnas förväntningar.

09.30 Varför samarbeta med ideell sektor?
Vad kan man få ut av ett samhällsengagemang? Vanliga drivkrafter samt realistiska respektive orealistiska förväntningar från båda sidor.

10.00 PAUS

10.15 Strategi för samhällsengagemang
Hur kan en strategi för samhällsengagemang se ut? Hur tar man fram den? Vilka frågor behöver företaget kunna svara på för att effektivt samarbeta med ideell sektor?
Övning: Hur samarbetar ert företag med ideell sektor och varför?

11.15 Syfte och ambition med företagets samhällsengagemang
Under detta pass går vi igenom hur du kan konkretisera ert syfte och ambition med ett samhällsengagemang, utifrån t verksamhet, värderingar hållbarhetsarbete, riskanalys, övriga verksamhetsmål, resurstillgång samt historik.

12.00 Lunch

13.00 Övning: Etablera en policy för samhällsengagemang

13.45 Att välja samarbetsform och partners
Olika former av samarbeten och olika typer av organisationer samt vad dessa kan innebära för företaget resp. för partnern i form av möjligheter, risker, insats, kostnader med mera.

14.30 Fika

14.45 Utvärdering av partners och projekt
Före, under och efter ett samarbete. Lämpliga indikatorer. Att ta till sig, lära och utvecklas.
Övning: Fullfölja eller avbryta ett samarbete?

16.00 Extern kommunikation
Vad vill vi uppnå med att kommunicera vårt samhällsengagemang, hur gör vi det och vad vill vi till varje pris undvika? Hur förändras allmänhetens syn och krav på samhällsengagemang över tid?

16.30 Vi summerar dagen – reflektioner

16.50 Kursutvärdering

17.00 Tack för idag!

Kursinformation

Datum: 6 februari 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

 

Vid frågor, kontakta:
Karin Rehnberg
Telefon: 070-492 23 88
E-post: karin.rehnberg@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

Christian Lannerberth
Christian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Sedan 2013 har han arbetat med att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Uppdragsgivarna har varit bland annat Sida, WaterAid och privata företag men målen och utmaningarna oftast gemensamma. Christian har också sakexpertis i systematisk riskhantering och i att verka på utsatta marknader, inklusive två års arbete i Bangladesh. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm respektive Lunds Universitet och har tidigare även arbetat som managementkonsult.

Hanna Bremander
Hanna är rådgivare inom hållbarhet, med fokus på strategi och extern kommunikation. Hon har flerårig erfarenhet av att stötta företag i att utveckla sitt hållbarhetsarbete där frågor om sponsring och partnerskap ofta kommer upp relaterat till kundernas prioriterade intressenter samt mål och ambitioner. Hon är väl insatt i hur behovet av en välavvägd strategisk inriktning och tydlig utvärdering av bolagets samarbeten och partnerskap kan ta sig uttryck. Dessutom är Hanna en uppskattad utbildnings- och workshopledare. Hanna har en masterexamen i Business & Development Studies från Copenhagen Business School.

 

Fler kurser för dig!

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

Kommuner, regioner och myndigheter väljer att i ökad utsträckning koppla strategisk verksamhetsplanering och arbetet med hållbar utveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur du kan integrera dem i er verksamhet genom väsentlighetsanalyser, utformning av strategier och verksamhetsspecifika mål.

Nudging – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att få konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt konkreta verktyg och inspiration för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Under denna heldag får du lära dig hur du beräknar din verksamhets klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Vi går igenom hur du identifierar utsläppen för din verksamhet, väljer vad beräkningarna ska omfatta samt hur du beräknar och redovisar resultatet med ett klimatbokslut.

Samhällsengagemang – Så lyckas du med sponsring och partnerskap med NGO:s och ideella organisationer

Att sponsra eller ingå partnerskap med NGO:s och ideella organisationer blir en allt viktigare del av företags hållbarhetsarbete. Denna utbildning handlar om hur du utifrån era egna förutsättningar etablerar framgångsrika samarbeten för alla inblandade och stärker er verksamhet och ert varumärke samtidigt som ni stöttar något ni anser behjärtansvärt. Du får lära dig att ta fram en strategi för samhällsengagemang samt fördelar och nackdelar med olika typer av samarbeten. Vi går även igenom hur man kan utvärdera projekt och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för näringslivet

Allt fler företag ser behov och värde av att koppla arbetet med hållbar verksamhetsutveckling till Agenda 2030 och de globala målen. Under denna heldagsutbildning får du fördjupad kunskap i målen och hur de kan integreras i verksamhetens väsentlighetsanalys, strategier, mål och kommunikation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhet i näringslivet. Utbildningen syftar till att stärka dig som arbetar med hållbarhetsfrågor i din roll. Vi lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat och systematiskt med hållbarhet.

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor genom att arbeta metodiskt med väsentlighetsanalyser och  intressentdialoger. Utbildningen, som riktar sig till alla som arbetar med hållbarhetsredovisningar och annat strategiskt hållbarhetsarbete, blandar teoretiska kunskapar med praktik.  Vi går igenom metoder, verktyg, fallgropar och framgångsfaktorer.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder

Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets hållbarhetsarbete. Kursen riktar sig främst till de organisationer som behöver komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Vi går igenom hur du väljer fokusområden, genomför konkreta åtgärder inom miljö, klimat och socialt ansvar och kommunicerar hållbarhetsarbetet till kunder, medarbetare och andra intressenter.

Beteendedesign – process och verktyg för att designa och nudga hållbara beteenden

Beteendedesign handlar om hur du kan kombinera insikter från psykologi, design och beteendeekonomi för att skapa lösningar som leder till beteendeförändring hos dina användare och kunder. Denna heldagsutbildning, som riktar sig till dig som upplever att du redan har grundläggande kunskaper i beteendeekonomi, ger dig kunskaper och verktyg för att konkret och praktiskt arbeta med beteendedesign genom en metodisk steg för steg-process. Du får lära dig hur du definierar ett målbeteende, identifierar användarens hinder och triggers och utifrån dessa insikter skapar en nudge som testas i en verklig miljö genom experimentell metod.

Agenda 2030 och de Globala målen – för bygg, fastighet och samhällsbyggnad

Världens ledare har satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Alla aktörer inom bygg, fastighet och samhällsbyggnad spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur du kan mäta era positiva och negativa bidrag till de globala målen och redovisa dessa på ett kommunikativt och trovärdigt sätt. Vi går igenom olika metoder för att mäta, hur du kan prioritera vilka mål ni ska fokusera mätningarna på, samlat in data och följer upp. Du får också lära dig hur du kan redovisa ert bidrag till de globala målen i kombination med andra ramverk, som till exempel GRI. Metoderna för mätning och redovisning baseras på The SDG Compass och Integrating the Sustainable Development Goals into Corporate Reporting: A Practical Guide

Minska er klimatpåverkan – så identifierar du genomförbara, effektiva och lönsamma åtgärder

Kraven ökar på företag och organisationer att snabbt minska klimatpåverkan och så småningom nå nollutsläpp. Under denna utbildning får du lära dig att identifiera vilka åtgärder i er verksamhet som ger störst effekt, är lättast att genomföra och vilken ekonomisk effekt dessa åtgärder får. Vi går igenom en steg- för steg-metodik för att ta reda på vad som krävs för att nå era klimatmål och hur du tar fram en färdplan för att nå nollutsläpp.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att ta fram beslutsunderlag för företagssatsningar där hållbarhet och affärsmässighet går hand i hand. Under dagen går vi bland annat igenom en steg för steg-metodik i att räkna på hur olika typer av hållbarhetsprojekt påverkar företagets lönsamhet direkt och indirekt.

Internkommunikation – så leder du din organisation mot hållbarhet

Framgångsrik intern hållbarhetskommunikation är nyckeln till att driva förändringar och att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Engagerade medarbetare och en organisation som jobbar åt samma håll lyfter hållbarhetsarbetet och stärker varumärket och lönsamheten. Under denna heldagsutbildning får du kunskaper, verktyg och metoder för att lyckas med detta. Kursen bygger på en blandning mellan vetenskapsbaserade metoder och praktiska erfarenheter från hållbarhetstransformation.

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor i kommuner, landsting och regioner. Utbildningen riktar sig till både tjänstemän och politiker och ger dig konkreta metoder och verktyg för att utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Stor vikt läggs vid att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän.

Agenda 2030 och de Globala målen – för transportsektorn

Sverige har satt upp mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 samtidigt har världens ledare satt agendan och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås senast 2030. Omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar spelar en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling. Under denna utbildning får du lära dig att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen med utgångspunkt från utmaningarna och möjligheterna i din bransch. Vi går igenom hur du sätter relevanta mål, kartlägger verksamhetens påverkan på målen och hur resultatet kan användas i ert strategiarbete.

Strategisk hållbarhetskommunikation – varumärke och positionering

Hållbarhet har gått från att tidigare vara separat från varumärket till att bli mer och mer integrerat. Alla företag måste idag förstå hur hållbarhet blir en del av varumärket och hur man på bästa sätt arbetar med det. Den här utbildningen handlar om vad hållbarhet innebär för er målgrupp och ert varumärke och hur ni ska gå tillväga för att strategiskt kommunicera det så effektivt och trovärdigt som möjligt.