Sociala krav i offentlig upphandling – så gör du

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att ställa sociala krav och att ta social hänsyn i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Utbildningen går igenom relevanta bestämmelser i LOU och EU-rätten samt ger konkreta exempel på vad som är möjligt och hur krav kan utformas inom till exempel mänskliga rättigheter, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning.

Denna utbildning är stängd för anmälan. Men du kanske också är intresserad av:

Leverantörsgranskning på plats

Den här utbildningen ger dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete vid på plats besök. Vi lär dig vad du ska lyssna och titta efter när du besöker din leverantör för att identifiera risker och brister inom hållbarhetsområdet. Vi går igenom användbara verktyg och genom praktiska exempel lär du dig hur du kan utvärdera din leverantörs hållbarhetsarbete.

Mäta och värdera social hållbarhet

Under denna heldagsutbildning får du lära dig att mäta och värdera den sociala nytta som er organisation skapar och hur informationen kan användas i styrmodeller och beslutsunderlag. Vi går igenom hur du tar fram konkreta tal för vad den sociala nyttan består av, hur många som upplever den, hur omfattande den är och vilken varaktighet den har. Utifrån mätverktyget värdeskapandekedjan får du även lära dig hur du kan använda ekonomiska mått för att konkretisera värdet.

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta strategiskt med social hållbarhet. Utbildningen lägger stor vikt vid att du ska få konkreta metoder och verktyg för att arbeta processbaserat med olika områden inom social hållbarhet, såsom mänskliga rättigheter, integration, mångfald och tillit. Målet med utbildningen är att du ska utvecklas i din roll och få arbetet med social hållbarhet att genomsyra hela organisationen.

Sveriges nya lag om offentlig upphandling bygger på nya EU-direktiv som antogs 2014. Direktiven innehåller många nyheter, särskilt på det sociala området. En del av dessa nyheter har införts i den svenska lagen och andra kan komma att införas.

Under denna utbildning får du lära dig vilket utrymme som finns för att ta social hänsyn i offentlig upphandling och hur du ska göra för att ställa dessa krav.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

  • Exempel på sociala krav som får ställas, såsom mänskliga rättigheter, sysselsättningsskapande krav, kollektivavtalsvillkor, fairtrade, efterlevnad av ILO-konventioner, tillgänglighet, djurskydd, mångfald- och jämställdhet och social märkning
  • Hur du gör för att ställa dessa krav
  • I vilken utsträckning det är tillåtet att rikta upphandlingar mot idéburna organisationer eller ställa krav på att leverantören ska sakna vinstsyfte.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Den här utbildningen är för dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen du finns på en myndighet, ett företag som säljer till offentlig sektor, en idéburen eller en opinionsbildande organisation. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att gå utbildningen.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en god uppfattning om LOU samt vilka sociala hänsyn som får tas i offentlig upphandling och också hur sådana krav kan ställas. Deltagaren ska också känna till vilka ändringar som kan komma i lagstiftningen och var det råder en rättslig oklarhet.

Program

09.00    Välkomna och presentation

09.15    Kortfattad genomgång av LOU
Kursen inleds med en kortfattad genomgång av de viktigaste bestämmelserna och principerna i LOU. 

10.00    Rättsutvecklingen vad gäller sociala krav i upphandling
Utrymmet att ta social hänsyn i offentlig upphandling har successivt ökat under de senaste decennierna. Denna utveckling har accelererat genom EU:s nya direktiv.

  • Hur har lagstiftningen förändrats?
  • Vad säger EU-domstolen om sociala hänsyn?
  • Vad säger svenska domstolar om sociala hänsyn?

10.30    PAUS

10.45    Hur kan du ställa sociala krav?
Sociala krav kan innebära mycket, till exempel att leverantören ska anställa arbetslösa eller nyanlända, att leverantören inte ska ha barnarbetare eller att leverantören ska erbjuda varor som framställs enligt kriterierna för rättvis handel. Här går vi igenom:

  • Vilka sociala krav som är vanliga i upphandlingar
  • Hur du kan ställa sociala krav
  • Hur du kan följa upp sociala krav

11.45    Gruppövning kring fallstudie

12.30    LUNCH

13.30    Arbetsrättsliga krav
En särskilt debatterad fråga är om myndigheter får ställa krav på kollektivavtal. Frågan har utretts och den 1 juli 2017 kom nya bestämmelser i LOU om arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. I detta passa går vi igenom vad som gäller och vilka krav som får ställas.

14.15 Krav på social märkning
Enligt en ny regel i LOU är det tillåtet att kräva märkning, till exempel miljömärkning. Den nya regeln inkluderar även social märkning och vi diskuterar i vilken utsträckning en sådan märkning kan krävas.

14.45 PAUS

15.00    Reserverade kontrakt
Enligt LOU och EU-rätten finns det vissa möjligheter att reservera upphandlingar mot sociala företag eller helt undanta upphandlingar om leverantören saknar vinstsyfte. Vi går här igenom vad som gäller och hur dessa krav kan ställas.         

16.00    Gruppövning kring ny fallstudie

 17.00 Kursen avslutas

Utbildningsledare

Mathias Sylvan
Mathias Sylvan är jurist och upphandlingskonsult med närmare 20 års erfarenhet av offentlig upphandling, först som verksjurist och sedermera som chef för upphandlingsavdelningen på Arbetsmarknadsstyrelsen samt därefter som förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting. Han delar idag sin arbetstid mellan en halvtidstjänst som jurist på Lidingö stads upphandlingsavdelning och en egen konsultverksamhet. Mathias har en juristexamen med efterföljande tingstjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt samt en fil kand i statsvetenskap. Han har publicerat sig både i upphandlingsjuridiska frågor och i politisk teori. Utöver kursverksamhet bistår han framför allt kommuner och landsting samt idéburna organisationer med rådgivning och bistånd i upphandlingar och avtalsfrågor.  En av de frågor som Mathias Sylvan särskilt engagerat sig i är möjligheterna att ta miljöhänsyn och social hänsyn i offentlig upphandling. Han var ombud för Sigtuna kommun i ett uppmärksammat mål om upphandling av livsmedel och kommunens rätt att ställa krav på djurskydd. Mathias har också utrett möjligheterna att ställa krav på rättvis handel liksom möjligheterna för kommuner och landsting att samverka med den idéburna sektorn.

Fler kurser för dig!