Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning

Strandskyddet befinner sig under snabb förändring. Den här kursen ger dig det senaste inom strandskyddet – de juridiska ramarna, lagstiftning och prövningar för dispensskäl och när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas. Vi går även igenom strandens betydelse ur ett ekosystemtjänstperspektiv och hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften.

Det är många aspekter som vägs in vid en prövning om strandskyddets upphävande eller dispens; särskilda skäl, fri passage, allemansrättslig tillgång och livsvillkor för växt och djurliv. Under den här kursen får du lära dig vad som är särskilda skäl.

Vi går också igenom vad som krävs för att växt och- djurlivet ska anses påverkas på ett oacceptabelt sätt, vilka krav som ställs på strandskyddsdispens och hur kraven samspelar med plan- och bygglagen. Kursen belyser även hur stranden är livsmiljö för en mängd växt och djurarter.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • De juridiska ramarna för strandskyddet
 • Vägledande prövningar rörande dispensskäl
 • Vägledande prövningar om när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.
 • Vilka värden är centrala och vad skyddas inte?
 • Stranden ur ett ekosystemtjänstperspektiv
 • Strandens betydelse för växter och djur
 • Möjligheter att långsiktigt utveckla strandzonen i syfte att värna strandskyddets värden.
 • Behov av underlag och utredningar
 • Praktiska exempel

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som behöver lära dig mer om strandskyddets bestämmelser och strandens värden och möjligheter, till exempel:

 • Kommunekologer
 • Miljöstrateger
 • Fysisk planerare
 • Exploatörer, fastighets- eller markägare
 • Miljöplanerare och miljöhandläggare
 • Dig som kommer i kontakt eller arbetar med strandskydd i eller för offentlig förvaltning
 • Förtroendevalda och beslutsfattare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet med kursen är att deltagarna effektivt ska kunna hantera strandskyddsfrågor i praktiken och få verktyg i syfte att värna och utveckla strandskyddets värden.

Program

 09.00-09.15 Välkomnande och introduktion

09.15-10.45 De juridiska ramarna och vägledande prövningar

10.45-11.00 Kaffe

11.00-12-00 Centrala värden för strandskyddet – vad skyddas och vad skyddas inte?

12.00-13.00 Lunch

13.00-14-15 Stranden ur ett ekosystemtjänstperspektiv och dess betydelse för växter, djur och friluftsliv

14.15-15.00 Kaffe

15.00-15.45 Möjligheter att långsiktigt utveckla strandzonen

15.45-16.15 Behov av underlag

16.15-17.00 Praktiska exempel, frågestund och diskussion

Kursinformation

Datum: 26 april 2018
Tid: 09.00–17.00
Plats: Mindset Konferens, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm
Anmälningsavgift: 7 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och fika)

Vid frågor, kontakta:
Magnus Norrman
Telefon: 070-729 37 21
E-post: magnus.norrman@bbm.bonnier.se

Utbildningsledare

pia-pehrsonPia Pehrson
Pia Pehrson är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfall-koncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt. Hon arbetar med miljötillstånd, miljöansvar liksom detaljplaner, bygglov, exploateringsavtal och olika myndighets-
godkännanden. Hon har stor erfarenhet av såväl energi-, industri- som infrastrukturprojekt och är just nu involverad i flera vindkraft- och gruvsatsningar. Strandskyddsfrågorna dyker ofta upp i de projekt Pia ansvarar för.

Kristina Kvamme
Kristina Kvamme är miljökonsult på Calluma har en lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd kopplat till arbete från både kommun och som konsult. Inom flera planeringsprojekt har Kristina gjort särskilda utredningar kopplade till strandskyddet med erfarenheter från både storstadsutveckling och skärgårdskommuner längs Sveriges kust. Kristina var en av de ansvariga handläggarna på Borgholms kommun (norra Öland) 2009 när prövning av strandskyddsdispenser gick över från länsstyrelsen till kommun.

Fler kurser för dig!

Så redovisar du enligt nya hållbarhetslagen

Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Denna heldagsutbildning lär dig hur du redovisar enligt lagen. Vi går igenom vad redovisningen ska innehålla, hur du lägger upp en effektiv arbetsprocess, samlar in hållbarhetsdata och presenterar den.

Miljökvalitetsnormer för vatten – ekologisk status i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden. Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskapen om hur du konkret och effektivt ska kunna använda miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Buller – det senaste inom lagstiftning och åtgärder

Samhällsbullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler i miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) nyligen har ändrats. Under den här heldagsutbildningen får du lära dig det senaste om vad miljöbalken och PBL säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området. Vi går igenom allt från nuvarande och kommande lagstiftning till vilka krav du kan ställa och hur du praktiskt gör för att ställa krav följa upp dem.

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Den 1 januari 2018 träder den nya lagstiftningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar i kraft. Under denna heldagsutbildning går vi igenom nyheterna och vilka krav som ställs på en MKB utifrån frågor om områdesskydd – Natura 2000, artskydd och riksintressen. Utbildningen ger dig kunskaper i de olika skedena som ingår i en tillståndsprocess och hur du själv genomför en tillståndsprövning.

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark: en statlig utredning föreslog i våras att ekologisk kompensation skulle införas i plan- och bygglagen och tillämpas mer effektivt enligt miljöbalken. Förra året kom också Naturvårdsverket ut med en ny vägledning i ämnet. Detta förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering. Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken.

Sanering av mark och vatten vid och inför exploatering

Vid bebyggelse, drift och bruk av nya områden krävs att mark och vatten är fritt från föroreningar. Ett antal rättsfall pekar mot allt större ansvar för inblandade parter och att ha koll på ansvaret för undersökning och sanering av förorenad mark och förorenat vatten kan vara vara affärskritisk. Denna heldagsutbildning ger dig kunskaper i ansvarsfördelning, hur saneringskrav kan hanteras i detaljplan, hur miljöansvaret kan regleras i avtal och hur miljöbalkens krav på undersökning och sanering samspelar med annan lagstiftning.

Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning

Strandskyddet befinner sig under snabb förändring. Den här kursen ger dig det senaste inom strandskyddet – de juridiska ramarna, lagstiftning och prövningar för dispensskäl och när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas. Vi går även igenom strandens betydelse ur ett ekosystemtjänstperspektiv och hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften.